PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Veřejnoprávní úprava podnikání - HP1251
Anglický název: Regulation of Business under Public Law
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HOPV0099
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Třída: správní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Správní právo
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Je neslučitelnost pro: HV1251
Ve slož. prerekvizitě: HM1601
Anotace
Předmět je zaměřen na zvláštní část oboru správní právo, konkrétně na objasnění východisek veřejnoprávní úpravy podnikání (pojem podnikání ve veřejném právu a jeho kritika, režimy správněprávní úpravy podnikání, systém úpravy podnikání ve správním právu, veřejná správa a podnikání), zahrnuje kritický výklad obecné veřejnoprávní úpravy podnikání (živnostenský zákon) a podává přehled vybraných průřezových úprav týkajících se podnikání (např. ochrana spotřebitele, regulace reklamy, předpoklady uvádění výrobků na trh a povinnosti při uvádění výrobků na trh, celněprávní souvislosti, nakládání s informacemi), jakož i některých oborů podnikatelské činnosti (v oblasti financí, dopravy, pošt a elektronických komunikací, energetiky, školství, zdravotnictví a poskytování právní pomoci).

Studenti budou po absolvování předmětu schopni formulovat podání vůči správnímu orgánu příslušnému rozhodovat ve věcech oprávnění podnikat a/nebo vůči dozorčímu orgánu, jakož i reagovat na jejich úkony (rozhodnutí, závazná stanoviska, faktické zásahy, sdělení).

Student, který ještě nemá zapsán povinný předmět Správní právo I, má příležitost seznámit se zvláštní částí oboru, což může usnadnit pochopení některých institutů jeho obecné části.

Student, který má alespoň zapsán povinný předmět Správní právo I, může využít znalostí zvláštní části oboru k hlubšímu pochopení některých institutů jeho obecné části.
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.09.2022)
Požadavky ke zkoušce

1. U ústní zkoušky si student vylosuje 2 otázky, po 1 z koše A a B z níže uvedeného seznamu 

2. U otázky z koše A je požadována podrobnější znalost a prezentace vlastního názoru na platnou právní úpravu, popřípadě schopnost reagovat na praktickou situaci související s její realizací.  

3. U otázky z koše B je požadována základní orientace v celém rozsahu otázky.  

4. U zkoušky je možné při odpovědi na otázku z koše A používat pouze předepsané právní předpisy, při odpovědi na otázku z koše B není možné používat žádné právní předpisy ani jiné materiály. 

 

5. Seznam zkušebních otázek:  

Koš A: 

  1. Pojem podnikání, pojem živnosti 

  2. Správněprávní režimy úpravy podnikání, členění živností 

  3. Předpoklady provozování živnosti 

  4. Obecná charakteristika živnostenského oprávnění 

  5. Předmět živnosti 

  6. Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce 

  7. Provozování živnosti v provozovně a mimo provozovnu 

  8. Vznik živnostenského oprávnění u živností ohlašovacích 

  9. Vznik živnostenského oprávnění u živností koncesovaných 

10. Změny živnostenského oprávnění  

11. Přerušení a pozastavení provozování živnosti 

12. Zánik živnostenského oprávnění 

13. Živnostenská kontrola 

14. Přestupky podle živnostenského zákona 

15. Živnostenské úřady 

Koš B:  

  1. Ochrana spotřebitele 

   2. Regulace reklamy 

   3. Vlastnosti výrobků a jejich uvádění na trh 

   4. Metrologické souvislosti podnikání 

   5. Cenová regulace  

   6. Podnikatel jako zaměstnavatel 

   7. Celněprávní souvislosti podnikání 

   8. Speciální nadkomoditní úpravy tzv. vnějších hospodářských vztahů 

   9. Podnikatel jako účetní jednotka a jako zpravodajská jednotka 

10. Dokumentace činnosti podnikatele, ochrana informací při podnikání  

11. Podnikání ve finanční oblasti 

12. Podnikání v dopravě 

13. Podnikání v oblasti poštovnictví a elektronických komunikací a v energetice 

14. Podnikání ve školství a ve zdravotnictví 

15. Podnikání v souvislosti s poskytováním právní pomoci 

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.09.2022)
Sylabus

Předmět zahrnuje tato témata 

- Podnikání a jeho veřejnoprávní úprava (pojem podnikání, ústavní základy podnikání, smysl správněprávní úpravy podnikání, systém správněprávní úpravy podnikání, režimy správněprávní úpravy podnikání, veřejná správa a podnikání) 

- Živnostenské právo (pojem živnosti, členění živností, předpoklady provozování živnosti, obecná charakteristika živnostenského oprávnění, dynamika živnostenského oprávnění, primární a sekundární status podnikatele, živnostenské úřady) 

- Ochrana subjektů trhu (ochrana spotřebitele, regulace reklamy) 

- Požadavky na vstupy a výstupy podnikatelské činnosti (podnikání a pracovní síla, uvádění výrobků na trh, metrologické souvislosti podnikání, cenová regulace, podnikání a pracovní síla) 

- Podnikání ve vztahu k zahraničí (celněprávní souvislosti, speciální nadkomoditní úpravy) 

- Podnikání a informace (účetnictví, státní statistika, spisová služba a archivnictví, nakládání s utajovanými informacemi, ochrana osobních údajů, zveřejňování informací) 

- Podnikání ve vybraných oborech (finance, doprava, pošty, elektronické komunikace, energetika, školství, zdravotnictví, poskytování právní pomoci)  

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.09.2022)
Studijní opory

Základní literatura: 

STAŠA, J. Veřejnoprávní úprava podnikání. Konspekt přednášek. Každoročně aktualizovaná verze. Interní tisk katedry správního práva a správní vědy. Rozesíláno e-mailem ve formátu „pdf“. Cca 120-130 stran. 

Ostatní literatura: 

KUNŠTÁTOVÁ, T., SOLOMONOVÁ, K., DICKELT, F., BALADA, L. Živnostenský zákon, Komentář. 1. vyd. C. H. Beck: Praha 2019, 456 s.; ISBN 978-80-7400-731-6. 

Právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia): 

1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 

2. Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech 

3. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád  

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK