PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Správní soudnictví v evropských zemích - HP1231
Anglický název: Administrative Justice in European Countries
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 123
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Třída: správní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Správní právo
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM1601
Anotace
Poslední úprava: RAJCHLJI (01.02.2018)
Funkční soudní kontrola veřejné správy je jedním z měřítek právního státu a prostředkem ochrany "spravovaných proti spravujícím" Pro posouzení funkčnosti systému správního soudnictví v ČR je relevantní jeho komparace s evropskými standardy soudní ochrany před protiprávním výkonem veřejné správy. Seminář je proto zaměřen na evropské standardy a principy správního soudnictví, jeho vývoj zejména v rámci základních evropských modelů – Francie, Německo, Spojené království. Pro ČR jako členský stát je relevantní i postavení a judikatura Soudního dvora EU jako správního soudu. Tímto prizmatem je pak hodnocena efektivita/právní úprava českého správního soudnictví, jednotlivých žalobních typů v jeho rámci a konečně i úprava náhrady veřejnoprávní škody.

Literatura
Poslední úprava: RAJCHLJI (01.02.2018)
Povinná:
  • Pítrová, L.,Pomahač, R. . Evropské správní soudnictví. Praha: C.H. Beck. 1998.
Sylabus
Poslední úprava: RAJCHLJI (01.02.2018)

 

Vývoj a smysl správního soudnictví a soudnictví ústavního
Evropské systémy  správního soudnictví
Základní evropské modely správního soudnictví a jejich akulturace
České správní soudnictví z evropské perspektivy
Systém správních žalob
Náhrada veřejnoprávní škody

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK