PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ústavní soudnictví - HP1191
Anglický název: Constitutional Justice and Judiciary
Zajišťuje: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 119
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.
JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Třída: ústavní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Ústavní právo
Prerekvizity : HP1172
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM0401
Anotace
Poslední úprava: import (04.06.2004)
Podává bližší informace o koncepcích a vzniku ústavního soudnictví obecně a v Československu (České republice). Rozebírá postavení Ústavního soudu ČR v ústavním systému ČR, způsob ustanovování soudců a jejich status, metody práce Ústavního soudu ČR, jednotlivé typy řízení a postavení procesních stran. Rozebírána jsou vybraná rozhodnutí Ústavního soudu ČR. Výuka dá též základní komparatistické informace z postavení a činnosti ústavních soudů vybraných evropských států.
Literatura
Poslední úprava: KLOFANDO/PRF.CUNI.CZ (26.09.2007)
Povinná:
 • V. Sládeček, V. Mikule, J. Syllová. Ústava ČR - komentář. 1. vydání. C.H. Beck, Praha. 2007. vybrané pasáže.
 • V.Sládeček. Ústavní soudnictví. 2.vydání. C.H.Beck, Praha. 2003.
 • A.Gerloch. Řízení před Ústavním soudem. Prospektrum, Praha. 1996.
 • úst. z. 1/1993 Sb., Ústava ČR, zejm. články 81 - 89,
 • z. č. 182/1993 Sb., Zákon o Ústavním soudu,
 • Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu. vybraná judikatura.
Doporučená:
 • V. Pavlíček, J. Hřebejk . Ústava a ústavní řád ČR, 1. díl. 2. vydání. Linde, Praha. 1998. vybrané pasáže.
 • V.Mikule,V.Sládeček. Zákon o Ústavním soudu - komentář a judikatura k Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod. Eurolex Bohemia, Praha. 2001.
 • J.Filip,P.Hollander,V.Šimíček. Zákon o Ústavním soudu, komentář. C.H.Beck, Praha. 2001.
 • E.Wagnerová . Ústavní soudnictví (Vznik, význam a některé organizační a procesní aspekty v komparativním pohledu). Linde,Praha. 1996.
 • J. Kysela (ed.). Zákon o Ústavním soudu po třinácti letech. Eurolex Bohemia, Praha. 2006.
Sylabus
Poslední úprava: Alena Votýpková (21.05.2015)

Výběrový předmět v rozsahu jednoho (zimního) semestru. Má rozšířit výuku zejm. předmětu společného základu ústavní právo a státověda. Obsahem jsou bližší informace o koncepcích a vzniku ústavního soudnictví ve světě, v Československu, resp. v České republice, přiblížení postavení Ústavního soudu ČR v ústavním systému ČR, způsob ustanovování soudců a jejich status, metody práce Ústavního soudu ČR, jednotlivé typy řízení a postavení procesních stran. Součástí výuky je rozbor vybraných rozhodnutí Ústavního soudu ČR. Do výuky jsou též zařazeny základní komparatistické informace z postavení a činnosti ústavních soudů vybraných evropských států.Na výuce se vedle učitelů z katedry ústavního práva podílejí též učitelé z jiných kateder - správního práva a teorie práva. Na závěr kurzu bývá organizována beseda se soudem Ústavníhosoudu.

Univerzita Karlova v Praze

 

Právnická fakulta

 

ak. rok 2006/2007

Zadání příkladu ke zkoušce z výběrového předmětu

 

ÚSTAVNÍ SOUDNICTVÍ

 

Ing. A. B. vlastní rekreační chatu, zapsanou v katastru nemovitostí, k níž nevede místní komunikace. Přístup k chatě je pouze buď lesem, kam je podle lesního zákona vjezd motorovými vozidly zakázán, nebo přes sousedící pozemek ve vlastnictví občana M. V. Občan M. V. ing. A. B. průchod ani průjezd přes svůj pozemek smluvně neumožnil, ing.       A. B. neuspěl ani se žádostí u příslušného správního úřadu o povolení výjimky ze zákazu vjezdu motorovým vozidlem do lesa.

 

Ing. A. B. se žalobou u Okresního soudu v H. domáhal zřízení práva věcného břemene, spočívající v možnosti průchodu a průjezdu přes pozemek občana M. V. Proti rozhodnutí o nepovolení výjimky ze zákazu vjezdu do lesa se ing. A. B. odvolal ve správním řízení.   

 

Odvolání ve správním řízení bylo zamítnuto s odůvodněním, že výjimku lze udělit pouze ve veřejném zájmu. Žalobu proti rozhodnutí odvolacího orgánu krajský soud v B. jako soud správní zamítl.

 

Okresní soud v H. podanou žalobu zamítl s odůvodněním, že je třeba chránit vlastnictví občana M. V. před zasahováním do jeho soukromí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí odvolací soud v B. zamítl.

 

S daným právním stavem není ing. A. B. spokojen a domnívá se, že mu uvedená rozhodnutí znemožňují řádné užívání jeho rekreační chaty a rozhodl se domáhat ochrany svého práva u Ústavního soudu. 

 

Napište:

 

1.    Jakým způsobem a s jakými argumenty by se ing. A. B. mohl bránit u Ústavního soudu proti rozhodnutí v občanskoprávní věci.

 

2.    Jak by měl Ústavní soud podle Vašeho názoru rozhodnout ve věci podané ústavní stížnosti ve správní věci. 
Univerzita Karlova | Informační systém UK