PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ústavní právo I - HP1171
Anglický název: Constitutional Law I
Zajišťuje: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, KZ [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HPOP3041
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Třída: ústavní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Ústavní právo
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Záměnnost : HHP1171
Je korekvizitou pro: HP0038, HP0035, HP1322, HP0281, HP0009, HP0851, HP1172
Je prerekvizitou pro: HV1440, HP1311
Je záměnnost pro: HHP1171
Anotace
Ústavní právo je zaměřeno na výklad Ústavy jako základního zákona státu, spolu s dalšími úzce souvisejícími normami. Jeho cílem je rozbor základních vztahů mezi občanem a státem a mezi státními orgány navzájem.
Poslední úprava: import (04.06.2004)
Sylabus -

Ústavní právo je předmětem zabývajícím se výkladem ústavy jako základního zákona státu a sledováním kořenů a původu jednotlivých ústavních institutů.

Zájem vědy ústavního práva je zaměřen na vytváření a aplikaci státní moci ve státě, její dělbu a stanovení jejích limitů, určení pravomocí jednotlivých státních orgánů a vztahy mezi nimi. Kromě otázek realizace státní moci se ústavní právo také zabývá problematikou lidských práv a základních svobod a vztahem stát – občan obecně. Předmětem interpretace ústavního práva jsou kromě ústavy také právní normy na ni navazující a rozvíjející ji, jako např. zákon o Ústavním soudu České republiky, o České národní bance, ale také zákony a problematika volební či státoobčanská. Při studiu je pracováno také s mezinárodními smlouvami a nálezy Ústavního soudu ČR jako primárními prameny práva.

Cílem studia není pouze vyložit určité pojmy, ale prostřednictvím jejich hlubokého osvojení pochopit, jak stát a ústava fungují a co je limituje.

Poslední úprava: import (09.06.2004)
Podmínky zakončení předmětu

 

Informace katedry ústavního práva ke klasifikovanému zápočtu:

 

 

  ÚSTAVNÍ PRÁVO I

KLASIFIKOVANÝ ZÁPOČET

 

Za letní semestr ak. r. 2016/2017 (písemná forma, termíny pro celý ročník /bez ohledu na seminární skupiny/, studenti se hlásí prostřednictvím IS).

 

Struktura testu:

- 10 testových otázek; zadání vychází z textu Ústavy nebo prováděcího zákona (s   

     alternativami odpovědí a), b), c), d) - jedna odpověď je správná), hodnocení  

     správná odpověď = 1 bod (max. 10 bodů);

- 2 otázky na výklad pojmů a právních institutů (odpověď vypracuje student), hodnocení až 2 body za vyčerpávající odpověď (0 až 2 body) (max. 4 body);

- 1 otázka procesního charakteru (tvorba nebo aplikace zákona popř. rozhodnutí ústavního orgánu na konkrétním příkladu), hodnocení až 3 body za vyčerpávající odpověď (0 až 3 body) (max. 3 body)

- 1 otázka na judikaturu Ústavního soudu (argumentace navrhovatele a účastníka řízení, stručné odůvodnění nálezu apod. – může se vztahovat pouze k institutům, jež jsou předmětem výuky v letním semestru (0 – 3 body) (max. 3 body)

 

Koše pro testové otázky:                                                                       počet otázek

A.             ústavní vývoj 1918 – 1992                                                                  1

B.              teoretická východiska Ústavy nebo základní pojmy

           (preambule, I. hlava Ústavy)                                                               1

C.           ústavní pořádek ČR a vztah k mezinárodnímu (evropskému) právu  1

D.             volby a referendum (koncepce, proces)                                               2

E.              moc zákonodárná                                                                                 1

F.               legislativní proces                                                                                1

G.             prezident republiky                                                                              1

H.             vláda, ministerstva a jiné správní úřady                                              1

I.                státní zastupitelství nebo veřejný ochránce práv                                 1

 

Zadání bude z materie přednášek, předpisů ústavního pořádku, prováděcích předpisů i

judikatury Ústavního soudu.

Pro každý termín bude vytvořena varianta A a varianta B

 

Čas na vypracování: 40 minut

 

Hodnocení (je možné dosáhnout maximálně 20 bodů):

20 - 18 bodů = výborně; 17 – 15 bodů = velmi dobře; 14 – 12 bodů = dobře; 11 a méně bodů = neprospěl(a); do IS se vkládají všechny známky (i „4“); třetí „4“ se do IS nevkládá 

 

 

Termíny (čísla místností budou stanoveny dodatečně):

Čt 25. 5. 2017 od 14 hod.

Čt   8. 6. 2017 od 14 hod.

Pá 23. 6. 2017 od 10 hod.

Čt   7. 9. 2017 od 10 hod.

Út 19. 9. 2017 od 10 hod.

 

 

Judikatura ÚS  

-          lhůta pro uplatnění suspenzivního veta prezidenta republiky (sp. zn. Pl. ÚS 33/97, č. 30/1998 Sb.)

-          tzv. velký volební nález (sp. zn. Pl. ÚS 42/2000, č. 64/2001 Sb.)

-          k pojmu „ústavní pořádek ČR“ (sp. zn. Pl. ÚS 36/01, č. 403/2002 Sb. /VII. část odůvodnění/ 

-          legislativní přílepky (sp. zn. Pl. ÚS 77/06, č. 37/2007 Sb.)

-          ústavnost Lisabonské smlouvy (sp. zn. Pl. ÚS 19/08, č. 446/2008 Sb.)

-          tzv. kauza Melčák, materiální ohnisko Ústavy (sp. zn. Pl. ÚS 27/09, č. 318/2009 Sb.)

-          legislativní proces ve stavu legislativní nouze (sp. zn. Pl. ÚS 55/10, č. 80/2011 Sb.)

-          rozhodnutí ve věci amnestie prezidenta republiky (sp. zn. Pl. ÚS 4/13)

-          pojetí poslanecké imunity ve vztahu k projevům v komoře (kauza Chaloupka) (sp. zn. I. ÚS 3018/14.

-          rozhodnutí o postupu do skrutinia ve volbách do Evropského parlamentu (sp. zn. Pl. ÚS 14/14, č. 176/2015 Sb.)

-          rozhodnutí ve vztahu k zákonu o státní službě (sp. zn. PL. ÚS 21/14; č. 199/2015 Sb.)

-          ústavnost § 22 odst. 3, zákona o státním občanství (sp. zn. Pl. ÚS 5/16; č. 393/16 Sb.) 

(řazeno podle posloupnosti v čase)

 

 

Schváleno na schůzi katedry 3. 3. 2017

 

Podíl garanta na výuce činí 40 %.

Poslední úprava: Preuss Ondřej, JUDr., Ph.D. (08.06.2020)
Studijní opory

Literatura k předmětu ústavní právo
a) základní:
Václav Pavlíček a kolektiv: Ústavní právo a státověda, II. díl, Ústavní právo České republiky,
Leges, 1. vydání, Praha 2011
b) rozšiřující:
Aleš Gerloch, Jiří Hřebejk, Vladimír Zoubek: Ústavní systém České republiky. Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 5. vydání, Plzeň 2013.
Václav Pavlíček: O české státnosti – úvahy a polemiky, 1. Český stát a Němci, Karolinum,
Praha 2004.
Václav Pavlíček: O české státnosti – úvahy a polemiky, 2. O právech, svobodách a
demokracii, Karolinum, Praha 2002.
Komentáře Ústavy a Listiny základních práv a svobod
Václav Pavlíček, Jiří Hřebejk: Ústava a ústavní řád České republiky – Komentář, 1. díl –
Ústavní systém, Linde, 2. vydání, Praha 1998
Václav Pavlíček a kolektiv: Ústava a ústavní řád České republiky – Komentář, 2. díl – Práva a
svobody, Linde, 2. vydání, Praha 2002
Dušan Hendrych, Cyril Svoboda a kol.: Ústava České republiky. Komentář. C. H. Beck,
Praha 1997
Karel Klíma a kol.: Komentář k Ústavě a Listině, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2. vydání, Plzeň 2009
Vladimír Sládeček, Vladimír Mikule, Jindřiška Syllová: Ústava České republiky. Komentář,
C. H. Beck, Praha 2007
Lenka Bahýĺová, Jan Filip, Pavel Molek, Milan Podhrázký, Radovan Suchánek, Vojtěch
Šimíček, Ladislav Vyhnálek: Ústava ČR, komentář. Linde, Praha 2010
Eliška Wagnerová, Vojtěch Šimíček, Tomáš Langášek, Ivo Pospíšil a kol.: Listina základních
práv a svobod. Komentář. Wolters Kluwer, Praha 2012
c) doporučená:
Ján Gronský: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa I., 1914 – 1945,
II., 1945 – 1960, III., 1960 – 1989, IV., 1989 - 1992 Karolinum, Praha 2005 - 2007.
Věra Jirásková, Radovan Suchánek: Ústavní právo v judikatuře Ústavního soudu – výběr
z nálezů a usnesení. Linde, Praha 2007

d) doplňková.
Jan Filip: Ústavní právo 1. Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR., MU a
nakladatelství Doplněk, 4. vydání, Brno, 2003
Josef. Blahož, Karel Klíma, Josef Skála: Ústavní právo Evropské unie. Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, Dobrá Voda 2003
Jan Wintr: Principy českého ústavního práva (s dodatkem principů práva evropského a
mezinárodního), Eurolex Bohemia, Praha 2006.
Zdeněk Jičínský: Ústava České republiky v politické praxi – výběr článků a parlamentních
vystoupení z let 1996 – 2006. Linde, Praha 2007.
Jindřiška Syllová, Petr Kolář, Jan Kysela, Jiří Georgiev, Štěpán Pecháček: Parlament ČR,
Linde, 2. vydání, Praha 2008
Aleš Gerloch, Michal Tomášek: Nové jevy v právu na počátku 21.století. II. Teoretické a
ústavní impulzy rozvoje práva, Karolinum, Praha 2010
Aleš Gerloch, Jan Kysela a kol.: 20 let Ústavy České republiky - Ohlédnutí zpět a pohled
vpřed, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2013

Poslední úprava: Preuss Ondřej, JUDr., Ph.D. (30.03.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK