PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Státověda - HP1161
Anglický název: Theory of State
Zajišťuje: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Další informace: http://a)povinná literatura:
Staré označení: 116
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
Vyučující: JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.
Mgr. Daniel Askari
JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D.
JUDr. Jan Grinc, Ph.D.
doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.
JUDr. Filip Horák
JUDr. Věra Jirásková, CSc.
JUDr. Miluše Kindlová, M.Jur., Ph.D.
Mgr. Eliška Klimentová
JUDr. PhDr. Jaroslav Kuba, CSc.
JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.
doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
Mgr. Karel Řepa
Třída: ústavní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Ústavní právo
K//Je korekvizitou pro: HP0035, HP0009, HP1172
P//Je prerekvizitou pro: HV3935
Anotace
Poslední úprava: STUPKA (06.09.2005)
Předmět je "vědou o státě". Výklad směřuje k poznání struktury státu, jeho možných způsobů uspořádání, původu a vývoji jednotlivých institutů stát a vztah stát-občan charakterizujících.
Literatura
Poslední úprava: Zuzana Peřinová (07.10.2019)
Povinná:
  • J.Reschová,M.Kindlová,J.Grinc,O.Preuss,M.Antoš,. Státověda. I.. Praha. 2019.
  • J. Kysela. Ústava mezi právem a politikou – Úvod do ústavní teorie. 2014. str. 198-253.
Doporučená:
  • Aristoteles. Athénská ústava. 2004. kap. 42–69. str. 56–79 .
  • G. SØrensen. Stát a mezinárodní vztahy. Portál. 2005. kap. 4-6. str. 65-109.
  • statě autorů J. Kudrny, M. Antoše, J. Syllové, J. Reschové. Ústavní postavení prezidenta republiky a způsob jeho volby. Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 4/2011,Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum. 2012. str. 9–52 a 63-72.
  • Aristoteles. Politika I. Praha. 1999. str. 7–34, úvod, autor M. Mráz .
  • 100 let od vzniku ČSR po dnešek. Acta Universitatis Carolinae, Karlova Univerzita. 2018. 3. Iuridica 3/2018.
Sylabus -
Poslední úprava: KLOFANDO (23.09.2004)

Státověda jako vědní obor je východiskem pro studium ústavního práva, neboť zkoumá a klasifikuje to, co ústavní právo popisuje a vytváří – tedy stát.

Předmětem zkoumání státovědy je v prvé ředě stát jako právní subjekt zvláštního druhu, ale dále také formy jeho uspořádání, vztah stát-občan a také ideové základy ovlivňující vědu o státě.

Státověda je společensko-vědním oborem čerpajícím z poznatků teorie práva a teorie státní moci, filozofie, sociologie, historie a mnoha dalších. V těchto vztazích je vymezena předmětem svého zájmu, a sice státem.

Cílem výuky není pouze naučení určitých pojmů, ale prostřednictvím jejich osvojení pochopit, jak stát a ústava fungují a co je limituje.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (15.03.2018)

Podíl garanta na výuce činí 40 %.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK