PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Státověda - HP1161
Anglický název: Theory of State
Zajišťuje: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Další informace: http://a)povinná literatura:
Staré označení: 116
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
Vyučující: JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D.
Mgr. Daniel Askari
JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D.
JUDr. Jan Grinc, Ph.D.
JUDr. Věra Jirásková, CSc.
JUDr. Miluše Kindlová, M.Jur., Ph.D.
JUDr. PhDr. Jaroslav Kuba, CSc.
JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.
doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
Mgr. Karel Řepa
Třída: ústavní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Ústavní právo
Je korekvizitou pro: HP0035, HP1172, HP0009
Anotace
Poslední úprava: STUPKA (06.09.2005)

Předmět je "vědou o státě". Výklad směřuje k poznání struktury státu, jeho možných způsobů uspořádání, původu a vývoji jednotlivých institutů stát a vztah stát-občan charakterizujících.
Literatura
Poslední úprava: JUDr. Miluše Kindlová, M.Jur., Ph.D. (14.10.2016)

Povinná:
 • V. Pavlíček a kol.. Ústavní právo a státověda, I. díl, Obecná státověda. Linde Praha. 1998.
 • Aristoteles. Athénská ústava, Arista a Baset. 2004. 42 - 69. 56 - 79.
 • G. Sorensen. Stát a mezinárodní vztahy. Portál. 2005. 4-6. 65-109.
 • R.Suchánek, V.Jirásková et al.. Ústava České republiky v praxi, 15 let platnosti základního zákona. Leges. 2009. 11 - 27.
 • P. Mlsna et. al. . Ústava ČR - vznik, vývoj a perspektivy. Leges. 2010. 15 - 44 a 174 - 189.
 • G.Sartori. Srovnávací ústavní inženýrství - část druhá Prezidentské a parlamentní systémy. Slon. 2001. 91 - 146.
 • J.Kudrna, M. Antoš, J.Reschová, J.Syllová. Ústavní postavení prezidenta a způsob jeho volby. Karolinum. Iuridica 4/2011. 2012. 9 - 52 a 63 - 72.
 • A. Hamilton, J.Madison, J. Jay. Listy federalistů. Vydavatelství Univerzity Palackého Olomouc. 1994. Listy č.10,14,41-44.
 • P. Höllander. Základy všeobecné státovědy - část. 2. Jednotlivec, společnost a stát. Aleš Čeněk. 2012. 153 - 199 - 2.vydání 109 - 151.
 • V.Pavlíček a kol.. Suverenita a evropská integrace. Právnická fakulta UK. 1999. 9 - 47.
Doporučená:
 • Poradní stanovisko Mezinárodního dvora v Haagu ze dne 22.7.2010 o jednostranném vyhlášení Kosova . www.icj-cij.org.
 • Aristoteles. Politika I.. Oikoymenh . 1999. 7 - 34 (úvod autor M.Mráz).
 • T. Hobbes. Leviathan aneb látka, forma a moc státu církevního a politického. Oikoymenh. 2009. 117 - 176.
 • J. J. Rousseau. O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva. Aleš Čeněk. 2002. 12 - 30.
 • J. Locke. Dvojí pojednání o vládě. Svoboda. 1992. IX - XIV. 102 - 130.
 • Ch. Montesquieu. O duchu zákonů. Aleš Čeněk. 2003. 189 - 202.
 • F. Zakaria. Neliberální demokracie na vzestupu, Střední Evropa 81/1998.
 • R.Dahl. O demokracii. Portál. 2001. 37 - 75.
 • Fr. Šamalík. Ústava sevřená v protikladech restaurace. Doplněk, Masarykova dělnická akademie. 2008. 24 - 86.
 • A.Gerloch, J. Kysela a kol.. 20 let Ústavy České republiky, Ohlédnutí zpět a pohled vpřed. Aleš Čeněk . 2013. 23 - 30, 357 - 364.
 • A. Gerloch a kol.. Teorie a praxe tvorby práva. 2008. ASPI . 25 - 63.
 • Ústavní postavení prezidenta republiky, Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 4/2011. Karolinum. 2012. 75 -100 a 115 -163.
 • T. Břicháček. Je vymezení pravomocí EU ohraničené, rozpoznatelné a dostatečně určité?. Právník. 6/2010.
 • V.Pavlíček, V.Jirásková a kol.. Ústava Ruské federace, Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy, . Právnická fakulta UK. 2001. 238 - 262.
 • Vl. Klokočka. Základní zákon Spolkové republiy Německo, Ústavy států Evropské unie. Linde Praha. 2004. 232 - 293.
 • (Evropská) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Protokoly č.11 a 14. Protokoly č.1,4,6.7,12 a 13 .
 • MZV č. 76/2004 Sb.m./2004  Sb, Evropská úmluva o státním občanství,
Sylabus -
Poslední úprava: KLOFANDO (23.09.2004)

Státověda jako vědní obor je východiskem pro studium ústavního práva, neboť zkoumá a klasifikuje to, co ústavní právo popisuje a vytváří – tedy stát.

Předmětem zkoumání státovědy je v prvé ředě stát jako právní subjekt zvláštního druhu, ale dále také formy jeho uspořádání, vztah stát-občan a také ideové základy ovlivňující vědu o státě.

Státověda je společensko-vědním oborem čerpajícím z poznatků teorie práva a teorie státní moci, filozofie, sociologie, historie a mnoha dalších. V těchto vztazích je vymezena předmětem svého zájmu, a sice státem.

Cílem výuky není pouze naučení určitých pojmů, ale prostřednictvím jejich osvojení pochopit, jak stát a ústava fungují a co je limituje.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK