PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní právo veřejné II - HP0852
Anglický název: Public International Law II
Zajišťuje: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 85
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Vyučující: doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
JUDr. Milan Beránek
doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
JUDr. Mgr. Pavel Caban, Ph.D.
JUDr. Martin Faix, Ph.D.
JUDr. Eliška Flídrová, Ph.D.
prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc.
JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Mgr. Bc. Markéta Křižáková
JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.
doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Mgr. Kristýna Urbanová, Ph.D.
Třída: mezinárodní právo veřejné
Kategorizace předmětu: Právo > Mezinárodní právo veřejné
Korekvizity : HP0851
Je korekvizitou pro: HP0761, HP0261, HP0015
Je prerekvizitou pro: HP1481, HV0934, HP0771, HP2092, HV1610, HV2016, HV2026, HV2027, HV0933, HP1742, HV3044, HP3725, HP1611
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (30.04.2015)
Kurs mezinárodního práva veřejného je dvousemestrální. Mezinárodní právo v současnosti prostupuje nejen všechny obory práva, ale jeho znalost je velmi důležitá pro porozumění globalizovanému světu, pro porozumění dění kolem nás. Proto je při výuce mezinárodního práva, ať již v přednáškách, anebo v seminářích, kladen důraz na současné dění, na rozbor mezinárodněprávně relevantních situací.
V prvním semestru výuky se studenti seznámí se základními pojmy. Větší pozornost je kromě jiného věnována definici mezinárodního práva veřejného, subjektům, pramenům (probírány jsou zejména mezinárodní smlouvy a mezinárodní obyčeje), druhům pravidel mezinárodního práva či kodifikaci mezinárodního práva. Pozornost je věnována i problematice vztahu mezinárodního práva veřejného k právu vnitrostátnímu, tj. otázce recepce mezinárodního práva do práva vnitrostátního. Posluchači jsou rovněž seznámeni s úpravou odpovědnosti a řešení sporů v mezinárodním právu, další témata jsou zaměřena kupříkladu na postavení státu. Studenti jsou rovněž seznámeni s rostoucí úlohou mezinárodního práva při úpravě postavení obyvatelstva a jednotlivců, zejména s významem mezinárodněprávní ochrany lidských práv, a to v univerzálním i evropském měřítku (zde zejména úprava v rámci Rady Evropy).
Ve druhém semestru navazuje výuka na teoretické ukotvení mezinárodního práva v prvním semestru a pozornost je věnována otázkám zvláštním, zejména režimu státního území, kosmu, moře, právu mezinárodních organizací, zejm. OSN, humanitárnímu právu či právo mezinárodní bezpečnosti.
Jednotlivá související nebo na sebe navazující témata jsou pro účely výuky soustředěna do bloků.
Po absolvování obou semestrů je student podrobně seznámen s problematikou mezinárodního práva, dokáže chápat vnitrostátní právo České republiky v širším kontextu a interpretovat dění kolem sebe.
Materie probíraná na přednáškách a seminářích je také rozebírána v řadě volitelných předmětů.
Literatura
Poslední úprava: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (16.01.2017)
Povinná:
 • Čestmír Čepelka, Pavel Šturma. Mezinárodní právo veřejné. 2. C.H.Beck, Praha. 2008. 978-80-7179-728-9.
 • Potočný, Ondřej. . Mezinárodní právo veřejné, zvláštní část. 6. vydání. C.H.Beck, Praha. 2011.
 • Pavel Šturma a kol.. CASEBOOK. Výběr z případů z mezinárodního práva veřejného. 3.doplněné. UK v Praze Právnická fakulta, ediční středisko. 2015. 978-80-87975-33-6.
Doporučená:
 • Odpověď mezinárodního práva na hrozby mezinárodní bezpečnosti, AUC Iuridica 3/2005. Praha. 2005.
 • Balaš, Šturma. Mezinárodní ekonomické právo. C.H.Beck. Praha. 2013. 978-80-7179-069-3.
 • Šturma, Čepelka, Balaš. Právo mezinárodních smluv. Aleš Čeněk. Plzeň. 2011. 978-80-7380-341-4.
 • Malenovský. Mezinárodní právo veřejné, obecná část. 4. vydání. Doplněk. Brno. 2004.
 • Potočný, Ondřej. Vybrané dokumenty ke studiu mezinárodních organizací. 2. vydání. Karolinum. Praha. 1998.
 • Šturma. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 3. vydání. C.H.Beck. Praha. 2010. 978-80-7400-318-9.
 • Seidl-Hohenveldern. Mezinárodní právo veřejné. CODEX. Praha. 1999. (2.vyd., ASPI Publishing 2001).
 • Šturma. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. Karolinum. Praha. 2001.
Volitelná:
 • Mezinárodní právo na přelomu tisíciletí. AUC Iuridica 3-4. 1998.
 • Geistlinger, Konjecis (eds.). Public International Law at Central European Universities, Casebook. Karolinum. Praha. 2001.
Metody výuky
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (30.04.2015)

Předmět je vyučován prostřednictvím týdenních přednášek, na něž navazují semináře. Seminární výuka slouží k procvičení znalostí získaných na přednáškách. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (16.01.2017)

Předmět Mezinárodní právo veřejné II je zakončen ústní zkouškou.

 

Seznam otázek ke zkoušce z MPV

1.     Pojem mezinárodního práva a jeho zvláštnosti ve srovnání s vnitrostátním právem 

2.     Historie mezinárodního práva a jeho nauky

3.     Vztah mezinárodního práva a vnitrostátního práva (teoretické koncepce a praktické řešení v ústavách států)

4.     Vztah mezinárodního práva a vnitrostátního práva (řešení ve vnitrostátním právu ČR, Ústava ČR)

5.     Subjekty mezinárodního práva (posudek MSD Náhrada škod utrpěných ve službách OSN z roku 1949)

6.     Svrchovaný stát a jeho kompetence - uznání, třídění států

7.     Vznik a zánik státu, sukcese

8.     Prameny mezinárodního práva (rozsudek MSD Diplomatický azyl z roku 1950 a rozsudek MSD Kontinentální šelf z roku 1969)

9.     Pojem mezinárodní smlouvy, uzavírání mezinárodních smluv (Vídeňská úmluva o smluvním právu z roku 1969)  

10.  Náležitosti vzniku platné mezinárodní smlouvy (Vídeňská úmluva o smluvním právu z roku 1969)  

11.  Neplatnost, suspendování a ukončení platnosti mezinárodních smluv (rozsudek MSD Gabčíkovo-Nagymaros z roku 1997)

12.  Výhrady k mezinárodním smlouvám a výklad mezinárodních smluv (Vídeňská úmluva o smluvním právu z roku 1969)  

13.  Druhy pravidel mezinárodního práva (kogentní, dispozitivní, aj.)

14.  Mezinárodní odpovědnost států (rozsudek MSD Diplomatický a konzulární personál USA v Teheránu z roku 1980, rozsudek MSD Genocida v Bosně a Hercegovině z roku 2007)

15.  Obsah, formy a stupně odpovědnosti (rozsudek SDMS Chorzówská továrna z roku 1928)

16.  Okolnosti vylučující protiprávnost (Návrh článků o odpovědnosti státu za mezinárodní protiprávní jednání z roku 2001)

17.  Odpovědnost státu za činnost nezakázanou mezinárodním právem (arbitráž Trail Smelter z roku 1941)  

18.  Retorze a represálie (arbitráž Naulilaa z roku 1928)

19.  Sebeobrana (případ Caroline z roku 1841, rozsudek MSD Některé vojenské a polovojenské činnosti v Nikaragui a proti ní z roku 1986)

20.  Kolektivní donucovací opatření, zejm. akce Rady bezpečnosti (kapitola VII Charty OSN)

21.  Prostředky mírového urovnání mezinárodních sporů

22.  Mezinárodní judiciální mechanismy řešení sporů

23.  Mezinárodní soudní dvůr OSN v Haagu

24.  Zásady přátelských vztahů a spolupráce mezi státy (rezoluce VS OSN 2625 z roku 1970)  

25.  Mezinárodněprávní postavení obyvatelstva

26.  Mezinárodněprávní úprava občanství fyzických osob (rozsudek MSD Nottebohm z roku 1955)

27.  Mezinárodněprávní úprava státní příslušnosti právnických osob (rozsudek MSD Barcelona Traction z roku 1970)

28.  Diplomatická ochrana (Návrh článků o diplomatické ochraně z roku 2006)

29.  Univerzální systém mezinárodněprávní ochrany lidských práv

30.  Evropský systém ochrany lidských práv (rozsudky ESLP Soering z roku 1989 a D. H. v. ČR z roku 2008)

31.  Ochrana menšin, azyl a uprchlictví

32.  Právní režim státního území, nabývání a ztráta státního území, státní hranice, pohraniční režimy (arbitráž Las Palmas z roku 1928)

33.  Mořské právo (rozsudek MSD Korfský průliv z roku 1949)

34.  Právní režim kosmického prostoru a nebeských těles

35.  Právní režim Arktidy a Antarktidy

36.  Mezinárodněprávní ochrana životního prostředí

37.  Základní zásady práva ozbrojených konfliktů, pojem mezinárodního a vnitřního ozbrojeného konfliktu (rozsudek ICTY Tadić z roku 1995)

38.  Ochrana obětí války (ženevské právo)

39.  Zakázané prostředky a způsoby vedení války (haagské právo)

40.  Stíhání a trestání zločinů podle mezinárodního práva

41.  Mezinárodní trestní tribunály ad hoc (rozsudek ICTY Tadić z roku 1995, rozsudek ICTR Akayesu z roku 1998)

42.  Mezinárodní trestní soud (Římský statut MTS)

43.  Vnitrostátní orgány pro mezinárodní styky (rozsudek SDMS Východní Grónsko z roku 1933)

44.  Zahraniční orgány pro mezinárodní styky (rozsudek MSD Diplomatický a konzulární personál USA v Teheránu z roku 1980 a rozsudek MSD LaGrand z roku 2001)

45.  Mezinárodní konference - pojem, funkce, procedura, způsob usnášení

46.  Mezinárodní organizace - pojem, druhy, způsob usnášení

47.  OSN - cíle, zásady, orgány, členství, hlavní orgány (Charta OSN)

48.  Evropské mezinárodní organizace - Rada Evropy, NATO, OBSE, Evropská unie

49.  Mezinárodní ekonomické a finanční organizace - WTO a Brettonwoodský systém

50.  Ochrana mezinárodních investic

Při zkoušce z mezinárodního práva veřejného se vyžaduje znalost dokumentů mezinárodního práva, zejména Charty OSN (Potočný, Ondřej, Obecné mezinárodní právo v dokumentech, C.H.Beck, 2000 nebo Informační ústředí OSN), Vídeňské úmluvy o smluvním právu z roku 1969 (Potočný, Ondřej, Obecné veřejné právo v dokumentech, C.H.Beck, 2000 nebo č. 15/1988 Sb) a dalších dokumentů zvláště smluvních, které se vztahují k otázkám, jež jsou předmětem výuky a zkoušky.

 

Dále upozorňujeme studenty, kteří se připravují na zkoušku z mezinárodního práva veřejného, na nutnost sledovat aktuální vývoj v souvislosti s mezinárodním právem. Proto doporučujeme pravidelnou docházku na přednášky a semináře z mezinárodního práva a pravidelné sledování sdělovacích prostředků.

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (30.04.2015)

Odpovědnost státu                                                                                                                                                  
Porušení mezinárodněprávního závazku, přičitatelnost, škoda, okolnosti vylučující protiprávnost, poškozený subjekt, reparace (restituce, kompenzace, satisfakce), odpovědnost za delikt a zločin, odpovědnost za škodlivé následky činností nezakázaných mezinárodním právem.

 

Donucení                                                                                                                                                                                       
Pojem donucovací opatření, retorze, represálie, sebeobrana, sankce Rady bezpečnosti.

 

Řešení sporů, MSD                                                                                                                                                                           

Diplomatické prostředky, mezinárodní arbitráž, mezinárodní soudní řízení, zejména Mezinárodní soudní dvůr v Haagu

 

Státní orgány pro mezinárodní styky                                                                        

Vnitrostátní orgány, zahraniční orgány, diplomatické právo, konzulární úřady, česká diplomatická praxe.

 

Právo mezinárodní bezpečnosti a základní zásady válečného práva a neutrality za ozbrojeného konfliktu.                 

Použití síly, kolektivní bezpečnost, rozlišení jus ad bellum a jus in bello. Válečná okupace, zakázané prostředky a způsoby vedení války, ukončení válečného stavu.

 

Právo ozbrojeného konfliktu a mezinárodní humanitární právo                                 

Ochrana obětí války (ranění, nemocní, váleční zajatci, civilní obyvatelstvo).

 

Mezinárodní prostory                                                                                                                                                        

Pobřežní vody, pásmo souvislé, výlučné hospodářské pásmo, kontinentální šelf, mořské průlivy a průplavy, volné moře, dno a podzemí volného moře (společné dědictví lidstva); právní režim Antarktidy, kosmického prostoru a nebeských těles, zejména Měsíce.

 

Území státu                                                                                                    
Části státního území, nabývání a ztráta státního území, státní hranice, územní výsost, právní režim vzdušného prostoru, národních vod a mezinárodních řek. Mezinárodněprávní ochrana životního prostředí.

 

Mezinárodní trestní právo                                                                                                                                            

Zločiny podle MP, mezinárodní trestní tribunály, smlouvy k postihu mezinárodní zločinnosti.

 

Právo mezinárodních konferencí a organizací                                            

Druhy mezinárodních konferencí, jejich svolávání, procedura, způsob usnášení, právní povaha jejich usnesení; pojem mezinárodních organizací, jejich funkce, struktura, povaha usnesení jejich orgánů, výsady a imunity mezinárodních organizací a jejich zaměstnanců, vztahy organizací k členským a nečlenským státům a vztahy k jiným vládním a nevládním organizacím. OSN, univerzální a evropské organizace.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (29.03.2018)

Podíl garanta na výuce činí 35 %.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK