PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Mezinárodní právo veřejné I - HP0851
Anglický název: Public International Law I
Zajišťuje: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 85
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Vyučující: doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
JUDr. Milan Beránek
JUDr. Mgr. Pavel Caban, Ph.D.
JUDr. Martin Faix, Ph.D.
JUDr. Eliška Flídrová, Ph.D.
prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc.
JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Mgr. Bc. Markéta Křižáková
JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.
prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
Mgr. Ondřej Svoboda
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Mgr. Kristýna Urbanová, LL.M., Ph.D.
Třída: mezinárodní právo veřejné
Kategorizace předmětu: Právo > Mezinárodní právo veřejné
Korekvizity : HP1171
K//Je korekvizitou pro: HP1323, HP0852, HP0015
P//Je prerekvizitou pro: HP0871, HP1742, HP0821, HP1921, HP1481, HP0661, HV0934, HP0771, HP2092, HV1610, HV2016, HV2026, HV2027, HV0933, HP1611, HV3044, HP2016, HP3725
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (15.09.2016)
Kurs mezinárodního práva veřejného je dvousemestrální. Mezinárodní právo v současnosti prostupuje nejen všechny obory práva, ale jeho znalost je velmi důležitá pro porozumění globalizovanému světu, pro porozumění dění kolem nás. Proto je při výuce mezinárodního práva, ať již v přednáškách, anebo v seminářích, kladen důraz na současné dění, na rozbor mezinárodněprávně relevantních situací.
V prvním semestru výuky se studenti seznámí se základními pojmy. Větší pozornost je kromě jiného věnována definici mezinárodního práva veřejného, subjektům, pramenům (probírány jsou zejména mezinárodní smlouvy a mezinárodní obyčeje), druhům pravidel mezinárodního práva či kodifikaci mezinárodního práva. Pozornost je věnována i problematice vztahu mezinárodního práva veřejného k právu vnitrostátnímu, tj. otázce recepce mezinárodního práva do práva vnitrostátního. Posluchači jsou rovněž seznámeni s úpravou odpovědnosti a řešení sporů v mezinárodním právu, další témata jsou zaměřena kupříkladu na postavení státu. Studenti jsou rovněž seznámeni s rostoucí úlohou mezinárodního práva při úpravě postavení obyvatelstva a jednotlivců, zejména s významem mezinárodněprávní ochrany lidských práv, a to v univerzálním i evropském měřítku (zde zejména úprava v rámci Rady Evropy).
Ve druhém semestru navazuje výuka na teoretické ukotvení mezinárodního práva v prvním semestru a pozornost je věnována otázkám zvláštním, zejména režimu státního území, kosmu, moře, právu mezinárodních organizací, zejm. OSN, humanitárnímu právu či právo mezinárodní bezpečnosti.
Jednotlivá související nebo na sebe navazující témata jsou pro účely výuky soustředěna do bloků.
Po absolvování obou semestrů je student podrobně seznámen s problematikou mezinárodního práva, dokáže chápat vnitrostátní právo České republiky v širším kontextu a interpretovat dění kolem sebe.
Materie probíraná na přednáškách a seminářích je také rozebírána v řadě volitelných předmětů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (15.09.2016)

Cílem výuky je seznámit posluchače se všemi základními instituty a odvětvími mezinárodního práva veřejného.

Literatura
Poslední úprava: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (09.10.2019)
Povinná:
 • Čepelka, Šturma. Mezinárodní právo veřejné, 2. vyd.. C.H.Beck. Praha. 2018. 978-80-7400-721-7.
 • Potočný, Ondřej. Mezinárodní právo veřejné, zvláštní část. 6.vydání . C. H. Beck, Praha. 2011.
 • Kol. . CASEBOOK - Vybrané případy ke studiu mezinárodního práva. 3. doplněné vydání. PFUK. Praha. 2015.
Doporučená:
 • Šturma, Balaš. Mezinárodní ekonomické právo, 2. vyd.. C.H.Beck. Praha. 2013. 978-80-7179-069-3.
 • Čepelka, Šturma, Balaš. Právo mezinárodních smluv. Aleš Čeněk. Praha. 2011. 978-80-7380-341-4.
 • Šturma. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanizmy v oblasti lidských práv, 3.vydání. C.H. Beck. Praha. 2010. 978-80-7400-318-9.
 • Potočný, Ondřej. Vybrané dokumenty ke studiu mezinárodních organizací. 2.vydání, Karolinum. Praha. 1998.
 • Malenovský. Mezinárodní právo veřejné, obecná část. 4.vydání, Doplněk. Brno. 2004.
 • Šturma a kol. . Konkurující jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů . PF UK. Praha. 2009.
 • Odpověď mezinárodního práva na hrozby mezinárodní bezpečnosti. AUC Iuridica 3/2005. Praha. 2005.
 • Šturma. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. Karolinum. Praha. 2001.
 • Hýbnerová. Evropská ochrana lidských práv, základní dokumenty. Karolinum. Praha. 1992.
Volitelná:
 • Mezinárodní právo na přelomu tisíciletí. AUC Iuridica. 3-4. 1998.
 • Geistlinger, Konjecic (eds.). Public international law at Central European Universities, Casebook. Karolinum. Praha. 2001.
Metody výuky
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (15.09.2016)

Předmět je vyučován prostřednictvím týdenních přednášek, na něž navazují semináře. Seminární výuka slouží k procvičení znalostí získaných na přednáškách. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (15.09.2016)

Předmět Mezinárodní právo veřejné I je zakončen zápočtem. 

 

Podmínky pro získání zápočtu z MPV

    o   účast na nejméně 70 % seminářů,

    o   účast musí být aktivní, možná je i prezentace seminární práce, anebo
případu (záleží na vedoucím semináře),

    o   splnění dalších úkolů určených vedoucím semináře.

Zápočet uděluje vyučující daného semináře. 

Pokud student/ka nezíská zápočet v příslušném semináři, může se účastnit celokatederního testu, na jehož termín bude možno se zapsat na konci semestru přes IS. Termíny jsou vždy dva ve zkouškovém období zimního semestru a jeden v semestru letním.

 

Sylabus -
Poslední úprava: Blanka Smutná (10.10.2017)

Úvod  do předmětu Mezinárodní právo veřejné, Pojem a zvláštnosti MP

Definice MP, název, předmět, funkce, mezinárodní společenství, zvláštnosti MP ve srovnání s vnitrostátním právem.

 

Prameny a normy MP I                                                                                                     

Mezinárodní smlouva, obyčej, jejich vzájemný vztah, obecné zásady právní, jednostranné právní akty států a mezinárodních organizací, soudní rozhodnutí, názory nauky.

 

Prameny a normy MP  II                                                                                          

Právo mezinárodních smluv                                                 

 

Prameny a normy MP III                                                                                                     

Vztah MP k vnitrostátnímu právu (monistická a dualistická koncepce, praxe států, zejména ČR).

 

Prameny a normy MP IV.                                                                                    

Zásady a normy, kogentní a dispozitivní pravidla, univerzální, partikulární a lokální pravidla, materiální a procesní pravidla, pravidla časově neomezená a omezená, pravidla vyšlá z užívání, tvrdá (hard law ) a měkká (soft law) pravidla

 

Subjekty                                           

Subjekty MP a jejich odlišnosti. MP subjektivita.

 

Právní postavení států                                                                                                   

Suverénní a závislé státy (území), státy jednotné a složené, uznání státu, uznání vlády, uznání za povstalce, uznání za bojující stranu, uznání za národ, vznik a zánik státu a jejich právní důsledky (sukcese).

 

Právní postavení států II

Kompetence a imunity státu

 

Postavení obyvatelstva a jednotlivců v MP                                                                            

Státní občanství, cizinecký režim, diplomatická ochrana, extradice, boj s mezinárodní zločinností.

 

Ochrana lidských práv I                                                    

Univerzální systém

 

Ochrana lidských práv II                                                                          

Evropský systém                                                                         

 

Mezinárodní uprchlické právo a ochrana menšin

Univerzální úprava uprchlické práva, definice uprchlíka, princip non-refoulement. Úprava právního postavení menšin. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (29.03.2018)

Podíl garanta na výuce činí 60 %.

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Středa02.10.2019Úvod do předmětu Mezinárodní právo veřejné (metody výuky a studia MP). Pojem a zvláštnosti MP.prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Středa09.10.2019Prameny a normy MP Iprof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Středa16.10.2019Prameny a normy MP IIprof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Středa23.10.2019Prameny a normy MP IIIprof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Středa30.10.2019Prameny a normy MP IVdoc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 
Středa06.11.2019Subjekty MPdoc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. 
Středa13.11.2019Právní postavení států prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. 
Středa20.11.2019Postavení obyvatelstva a jednotlivců v MPprof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Středa27.11.2019Ochrana lidských práv Idoc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. 
Středa04.12.2019Ochrana lidských práv IIprof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Středa11.12.2019Ochrana menšin, uprchlíků a právo azyluJUDr. Věra Honusková, Ph.D. 
Středa18.12.2019Historie mezinárodního práva a jeho naukyprof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK