PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Správní právo IV. - HP0805
Anglický název: Administrative Law IV
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 KLP [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 70
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
JUDr. David Kryska, Ph.D.
Mgr. Václav Petrmichl, Ph.D.
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Třída: správní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Správní právo
Korekvizity : HP0703
K//Je korekvizitou pro: HP0012
P//Je prerekvizitou pro: HP0741
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout KLP č. 1 - 26.4.2019 zadání a řešení.docx Eva Preclíková
stáhnout KLP č. 2 - ze dne 15.5.2020 - zadání a řešení.pdf Eva Preclíková
stáhnout KLP č. 4 - zadání + řešení .docx Eva Preclíková
stáhnout KLP č.3 - 21.6.2019 zadání + řešení.pdf Eva Preclíková
stáhnout KLP 4 2020 - zadání a řešení.pdf Eva Preclíková
stáhnout KLP_3_2020_zadani_a_reseni.pdf Eva Preclíková
stáhnout KPL 1-2020.pdf KLP č. 1/2020 - 30.4.2020 doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
stáhnout Literatura a právní předpisy na KLP 2019-20.docx JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
stáhnout Přehled přednášek 8 semestr (LS) -2020.docx Eva Preclíková
Anotace
Poslední úprava: Eva Preclíková (10.02.2020)

Výuka zahrnuje vybrané úseky ze zvláštní části správního práva. Tradičně je pozornost věnována právní úpravě územního plánování a stavebního řádu, přičemž každý semestr je k této oblasti připojen okruh dalších témat z jednoho či více rezortů veřejné správy. Důraz je kladen na praktickou práci s právními předpisy, zejména na schopnost vyhledání relevantních právních norem, na jejich správnou interpretaci a schopnost argumentace při prosazování právních závěrů. Posluchači jsou vedeni k nalézání řešení konkrétních kauz. Klíčové je vytváření souvislostí s právními normami řazenými do obecné části správního práva. Prohlouben je výklad týkající se zásahů do majetkových práv. Pozornost je rovněž věnována problematice vnějších kontrol veřejné správy a právu na svobodný přístup k informacím. V rámci přednášek i seminářů je pozornost věnována judikatuře z oblasti ústavního a správního soudnictví a judikatuře evropských soudů a aktuálním otázkám vývoje českého správního práva.
Literatura
Poslední úprava: Eva Preclíková (02.10.2019)
Povinná:
  • Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha : C.H.Beck. 2016.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RAJCHLJI (02.10.2019)

Požadavky na splnění klauzurní práce a další informace vztahující se ke klauzurní práci a její organizaci v akademickém roce 2019/2020

 

 (1) Číslo místnosti, v níž student KLP koná, je před konáním práce uveřejněno na nástěnce katedry správního práva a správní vědy.

(2) Studenti se dostaví do určené místnosti k provedení prezence v přiměřené době před zahájením KLP (prezence začíná zpravidla od 12:00 – 12:10, není-li oznámeno jinak).

(3) Student je povinen se při prezenci prokázat (výkazem o studiu - indexem nebo průkazem studenta) a podepsat se na prezenční listinu.

(4) Před vstupem do místnosti, v níž se koná KLP, si studenti vypnou jakákoliv komunikační zařízení, včetně zařízení umožňujících připojení k internetu.

(5) Zadání KLP spočívá v popisu určitého případu, jehož součástí mohou být i citace rozhodnutí, podání účastníků apod. Na popsaný případ navazuje sedm otázek, nejvýše u dvou otázek může být připojena podotázka. Každá otázka je hodnocena maximálně dvěma body, celkem lze tedy dosáhnout nejvíce 14 bodů. Pro úspěšné vykonání klauzurní práce je nutné dosáhnout alespoň 8 bodů.

(6) Seznam právních předpisů potřebných k řešení zadaného příkladu je stejný pro všechny termíny KLP daného akademického roku. Seznam právních předpisů je zveřejněn na internetových stránkách katedry.

(7) Každý student pracuje samostatně a může používat pouze texty právních předpisů. Jiné prameny (např. předpis s komentářem) je zakázáno používat. Je zakázáno rovněž půjčovat si právní předpisy v průběhu KLP od jiných studentů.

(8) Odpovědi se zaznamenávají pouze na katedrou označených papírech. Zpracované odpovědi se při odchodu z místnosti odevzdávají. Od okamžiku zahájení zpracování KLP se považuje odchod z místnosti za ukončení KLP. Pokud je odpověď nečitelná, hodnotí se otázka jako nezodpovězená.

(9) Při porušení pravidel pro zpracování KLP může být student vyloučen z daného termínu.

(10) Výsledky KLP a zadání spolu se vzorovým řešením katedra zveřejní nejpozději do čtrnácti dnů od jejího vykonání prostřednictvím IS. Nahlížení do KLP  a konzultace s učitelem, který KLP hodnotil, se koná nejpozději do čtrnácti dnů. Student může požádat učitele, který jeho KLP opravoval, aby s ním v rámci konzultačních hodin probral jeho KLP a její hodnocení. Učitel, který práci hodnotil může provést změnu hodnocení KLP.

(11) Není-li změněno hodnocení KLP podle odstavce 10, student může do čtrnácti dnů od zpřístupnění výsledků KLP podat odůvodněné námitky garantovi studijního předmětu Správní právo IV. Garant studijního předmětu Správní právo IV posoudí důvodnost námitek bez zbytečného odkladu; jsou-li námitky důvodné, hodnocení písemné práce změní.

 

Upozornění:  Předpokladem pro konání KLP je splnění ústní zkoušky - postupové zkoušky z předmětu Správní právo III.

Sylabus -
Poslední úprava: Eva Preclíková (10.02.2020)

19.2. Právní úprava územního plánování a stavebního řádu I. (dr. Staša)

26.2  Právní úprava územního plánování a stavebního řádu II. (dr. Staša)

4.3.   Právní úprava územního plánování a stavebního řádu III. (dr. Staša)

11.3. Právní úprava  vyvlastnění a jeho přezkumu soudy (doc. Handrlica)

18.3. Právní úprava pozemních komunikací (doc. Handlica))

25.3. Urychlení výstavby a vyvlastňování vybraných staveb (doc. Handrlica).

1.4.   Právní úprava provozu na pozemních komunikacích I. (doc. Kopecký)

8.4.   Právní úprava provozu na pozemních komunikacích II. (doc. Kopecký)

15.4.  Vybrané otázky správního řízení (dr. Svoboda)

22.4.  Vybrané otázky správního řízení a správního soudnictví (dr. Svoboda)

29.4. Vnější kontroly veřejné správy (dr. Rajchl)

13.5. Právo na informace (dr. Korbel)

 

 

 

Studijní opory
Poslední úprava: Eva Preclíková (19.02.2019)

   Právní předpisy:

 

-          Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

-          Listina základních práv a svobod, ve znění úst. zák. č. 162/1998 Sb.

-          Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (vyhl. pod č. 209/1992 Sb., ve znění č. 41/1996 Sb., č. 243/1998 Sb. a č. 48/2010 Sb.m.s. )

-          zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

-          zákonč. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ( zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

 

  

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK