PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Zdravotnické právo - případové studie - HP0802
Anglický název: Medical law - case study
Zajišťuje: Centrum zdravotnického práva (22-CZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Vyučující: prof. MUDr. Ivan Bouška, CSc.
JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
Mgr. Dana Jurásková, MBA, Ph.D.
JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D.
MUDr. David Marx, Ph.D.
JUDr. Michal Ryška
doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
JUDr. Lucie Široká
doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
Prerekvizity : HP1821
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM2001
Anotace
Poslední úprava: Renata Říhová (08.02.2020)
ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO - PŘÍPADOVÉ STUDIE

Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty UK
2 hodiny týdně - semestrální
Garant: Petr Šustek, Ph.D.

Termín: každý pátek od 10.00 do 11.30, místnost 101 na Právnické fakultě UK

URČENO PRO POSLUCHAČE
Právnické fakulty UK a všech lékařských fakult UK


Předmět Zdravotnické právo - Případové studie je koncipován v souladu se záměrem Univerzity Karlovy směřující k propojování jednotlivých fakult a oborů. Je určen pro posluchače Právnické fakulty a lékařských fakult UK.
Kurs směřuje k ověření teoretických znalostí posluchačů, které budou propojeny s řešením individuálních praktických případů. Posluchači budou vedeni k interaktivnímu způsobu výuky a budou názorově konfrontováni pohledem daného oboru.
Samotným cílem předmětu je historicky první propojení zdánlivě nesouvisejících oborů práva a medicíny a názorových postojů jejich posluchačů se zřetelem na řešení praktických problémů. Přednášející povedou studenty ke kritickému zkoumání a axiologickému přístupu jednotlivých názorových východisek.

Kurs jakožto povinně volitelný bude zakončen písemným testem.

Upozorňujeme, že tento předmět je určen pro studenty, kteří již mají splněn předmět Zdravotnické právo I. V průběhu výuky a při zkoušce budeme mít za to, že student příslušné znalosti má.
Cíl předmětu
Poslední úprava: RIHOVAR/PRF.CUNI.CZ (02.01.2017)

 

Předmět Zdravotnické právo - Případové studie je koncipován v souladu se záměrem Univerzity Karlovy směřující k propojování jednotlivých fakult a oborů. Je určen pro posluchače Právnické fakulty a lékařských fakult UK.

 

Kurs směřuje k ověření teoretických znalostí posluchačů, které budou propojeny s řešením individuálních praktických případů. Posluchači budou vedeni k interaktivnímu způsobu výuky a budou názorově konfrontováni pohledem daného oboru. Pro tyto účely budou přítomni dva přednášející, zpravidla vždy jeden z oblasti práva a jeden z oblasti medicíny.

 

Samotným cílem předmětu je historicky první propojení zdánlivě nesouvisejících oborů práva a medicíny a názorových postojů jejich posluchačů se zřetelem na řešení praktických problémů. Přednášející povedou studenty ke kritickému zkoumání a axiologickému přístupu jednotlivých názorových východisek. Tématem bude kurs rozdělen didakticky do tří na sebe navazujících částí. Kurs jakožto povinně volitelný bude zakončen písemným testem. Je kapacitně limitován počtem 30 studentů Právnické fakulty UK a počtem 30 studentů lékařských fakult.

 

Literatura
Poslední úprava: RIHOVAR/PRF.CUNI.CZ (17.05.2019)
Povinná:
  • ŠUSTEK, P., HOLČAPKE, T. a kol. Zdravotnické právo. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer. 2017. 852. 978-80-7552-321-1.
Doporučená:
  • CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. Trestní právo a zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Orac . 2000. 80-86199-09-6.
  • CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. Trestní právo a zdravotnictví. 2. vyd. Praha: Orac . 2004. 80-86199-75-4.
  • HOLČAPEK, T . Dokazování v medicínskoprávních sporech. 1. vyd. Praha: WoltersKluwer. 2011. 978-80-7357-643-1.
  • HRIB, N. Kriminalistika a zdravotnictví. Plzeň: A. Čeněk. 2010. 978-80-7380-269-1.
  • KRÁL, J. Farmaceutické právo. 1. vyd. Praha: Erudikum. 2014. 978-80-905897-0-4.
  • KREJČÍKOVÁ, H. Ukončování léčby pacienta a trestní odpovědnost lékaře. 1. vyd. Praha: Galén. 2014. 143. 978-80-7492-167-4.
  • PETERKOVÁ, H., KOPS, R. Úvahy de lege ferenda. Dříve vyslovená přání a pokyny Do Not Resuscitate v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakul. 2010. 978-80-87146-31-6.
  • SOVOVÁ, O. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. 1. vyd. Praha: Leges. 2011. ISBN 978-80-87212-72-1.
  • ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. Informovaný souhlas. Praha: ASPI . 2007. 978-80-7357-268-6.
Metody výuky
Poslední úprava: Renata Říhová (08.02.2020)

ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO

- PŘÍPADOVÉ STUDIE 

 

Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty UK

2 hodiny týdně - semestrální

Garant: JUDr. Petr Šustek Ph.D.

Termín: každý pátek od 10.00 do 11.30, místnost 101

 

URČENO PRO POSLUCHAČE

Právnické fakulty UK a všech lékařských fakult UK 

Samotným cílem předmětu je historicky první propojení zdánlivě nesouvisejících oborů práva a medicíny a názorových postojů jejich posluchačů se zřetelem na řešení praktických problémů. Přednášející povedou studenty ke kritickému zkoumání a axiologickému přístupu jednotlivých názorových východisek. Kurs jakožto povinně volitelný bude zakončen písemným testem. Je kapacitně limitován počtem 30 studentů Právnické fakulty UK a počtem 30 studentů lékařských fakult.

 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Renata Říhová (08.02.2020)

 

Předmět Zdravotnické právo - Případové studie je koncipován v souladu se záměrem Univerzity Karlovy směřující k propojování jednotlivých fakult a oborů. Je určen pro posluchače Právnické fakulty a lékařských fakult UK.

 

Kurs směřuje k ověření teoretických znalostí posluchačů, které budou propojeny s řešením individuálních praktických případů. Posluchači budou vedeni k interaktivnímu způsobu výuky a budou názorově konfrontováni pohledem daného oboru.

Obsah přednášek:

Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví I – kazuistiky                                              

Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví II – kazuistiky pohledem soudce                                                                                                 

Trestněprávní odpovědnost ve zdravotnictví – kazuistiky                                                    

Řízení zdravotnického zařízení – kazuistiky pohledem manažera                                      

Bezpečí u lůžka pacienta – kazuistiky                                                                                          

Etické aspekty poskytování zdravotních služeb – kazuistiky      

Znalecká činnost v medicínsko-právních věcech – kazuistiky pohledem soudního znalce

Medicínské právo v praxi - shrnutí

                 

Externí přednášející:

prof. MUDr. Ivan Bouška, CSc., 2. lékařská fakulta UK

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

MUDr. David Marx, Ph.D., ředitel, Spojená akreditační komise ČR; proděkan, 3. LF UK

JUDr. Michal Ryška, soudce, Krajský soud v Brně

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., přednosta, Ústav etiky 3. lékařské fakulty UK

                                                                              

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Renata Říhová (08.02.2020)

Podíl garanta na výuce činí 20%.

Studijní opory
Poslední úprava: Renata Říhová (08.02.2020)

Povinná literatura:

ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 852 s. ISBN 978-80-7552-321-1.

 

Doporučená literatura:

CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. Trestní právo a zdravotnictví. Praha: Orac 2000. ISBN 80-86199-09-6.

CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. 2. upravené a doplněné vydání. Praha: Orac 2004. ISBN 80-86199-75-4.

HOLČAPEK, T. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: WoltersKluwer 2011. ISBN 978-80-7357-643-1.

HRIB, N. Kriminalistika a zdravotnictví. Plzeň: A. Čeněk. 2010. ISBN 978-80-7380-269-1.

KRÁL, J. Farmaceutické právo. 1. vydání. Praha: Erudikum 2014. 256 s. ISBN 978-80-905897-0-4.

KREJČÍKOVÁ, H. Ukončování léčby pacienta a trestní odpovědnost lékaře. 1. vyd. Praha: Galén 2014. 143 s. Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7492-167-4.

PETERKOVÁ, H., KOPS, R. Úvahy de lege ferenda. Dříve vyslovená přání a pokyny Do Not Resuscitate v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta, ediční středisko, 2010. ISBN 978-80-87146-31-6.

SOVOVÁ, O. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. 1. vyd. Praha: Leges 2011. ISBN 978-80-87212-72.

ŠUSTEK P., HOLČAPEK, T. Informovaný souhlas. Praha: ASPI 2007. ISBN 978-80-7357-268-6.

 

Právní předpisy – v platném znění

 

Úmluva o právech dítěte (č. 104/1991 Sb.)

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.)

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikaci biologie a medicíny (č. 96/2001 Sb. m. s.);

Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí. (97/2001 Sb. m. s.);

Evropská úmluva o výkonu práv dětí (č. 54/2001 Sb. m. s.);

 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky;

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod;

 

Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství;

Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře;

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání;

Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky;

Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách;

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění;

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů;

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta;

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování;

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách;

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě;

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim;

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;

 

Vyhláška č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství;

Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem;

Vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce;

Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků;

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče;

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci;

Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb;

Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče;

Vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky;

Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče;

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Pátek28.02.2020Znalecká činnost v medicínsko-právních věcech prof. MUDr. Ivan Bouška, CSc. 
Pátek06.03.2020Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví – kazuistiky pohledem soudce JUDr. Michal Ryška 
Pátek13.03.2020Trestněprávní odpovědnost ve zdravotnictví – kazuistiky Přednášející: JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D., JUDr. Petr Šustek, Ph.D. (Centrum zdravotnického práva PF UK) JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D. 
Pátek20.03.2020Řízení zdravotnického zařízení – kazuistiky pohledem manažeraMgr. Dana Jurásková, MBA, Ph.D. 
Pátek27.03.2020Bezpečí u lůžka pacienta – kazuistikyMUDr. David Marx, Ph.D. 
Pátek03.04.2020Etické aspekty poskytování zdravotních služeb – kazuistikyMgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. 
Pátek17.04.2020Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví – kazuistiky Přednášející: JUDr. Tomáš Holčapek, Ph. D., JUDr. Petr Šustek, Ph.D. (Centrum zdravotnického práva PF UK)JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. 
Pátek24.04.2020Medicínské právo v praxi - shrnutí Přednášející: JUDr. Petr Šustek, Ph.D., JUDr. Lucie Široká (Centrum zdravotnického práva PF UK) doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK