PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy mezinárodního ekonomického práva - HP0771
Anglický název: Basics of International Economic Law
Zajišťuje: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HOPV0019
Staré označení: 77
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Třída: mezinárodní právo veřejné
Kategorizace předmětu: Právo > Mezinárodní právo veřejné
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Ve slož. prerekvizitě: HM0601
Anotace
Předmět poskytuje základní orientaci v rozsáhlé oblasti mezinárodního práva, jež upravuje velmi dynamickou oblast veřejnoprávní regulace mezinárodních hospodářských vztahů. Mezinárodní ekonomické právo patří mezi předměty na zahraničních právnických fakultách dnes již běžně přednášené. U nás tento kurs vyplňuje určitou mezeru mezi látkou přednášenou v Mezinárodním právu veřejném I a II a Mezinárodním právu soukromém a právu mezinárodního obchodu I a II jako povinných předmětech. Ze standardní problematiky mezinárodního ekonomického práva, tj. mezinárodní obchodní systém, mezinárodní měnový a finanční systém, mezinárodní právo rozvoje a mezinárodní investice, se výuka zaměřuje hlavně na první a čtvrtou oblast. Výklad obecnějších problémů a institutů mezinárodního ekonomického práva je dokumentován zejm. na výkladu pravidel GATT/WTO a ochrany mezinárodních investic, se zvláštním zřetelem na mechanismy řešení sporů. Součástí výuky bude také seznámení studentů s kazuistikou mezinárodních judiciálních a quasi-judiciálních orgánů při řešení sporů v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů, pozornost bude věnována i tlaku na rozšíření okruhu subjektů mezinárodního práva v mezinárodních ekonomických vztazích, resp. vymezení základních subjektů mezinárodního ekonomického práva ve srovnání s dalšími hráči v dané oblasti (tzv. stakeholders), se zvláštním zaměřením na nadnárodní společnosti. Kromě toho se předmět věnuje i jednotlivým druhům mezinárodní ekonomické integrace.
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.08.2023)
Metody výuky

Výuka bude probíhat prezenční formou podle rozvrhu, tj. v úterý od 16:00 v míst. č. 300. 

Zkouška je písemná, fromou testu na PF UK.

V případě nutnosti distanční formy, proběhne zkouška formou online testu v systému Moodle.

Poslední úprava: Šturma Pavel, prof. JUDr., DrSc. (11.10.2022)
Požadavky ke zkoušce

1.      Písemná zkouška sestává z kombinace testu s 10 výběrovými otázkami a 2 otevřených otázek.

2.      Hranice bodů: 36 až 40 – výborně, 31 až 35 – velmi dobře, 26 až 30 – dobře a do 25 – neprospěl/a

3.      U zkoušky není možné používat právní předpisy ani jiné materiály.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Sylabus

V rámci předmětu je pozornost věnována těmto tématům:

-        Úvod do problematiky, informace o předmětu

-        Pojem MEP a jeho specifické rysy           

-        Mezinárodní obchodní systém: vývoj. Všeobecná dohoda o clech a obchodu            

-        Světová obchodní organizace: institucionální otázky, mnohostranné obchodní dohody

-        Řešení sporů v rámci WTO 

-        Stát v MEP, jurisdikční imunity státu a jeho majetku 

-        Jiné mezinárodní obchodní dohody

-        Mezinárodní právo a rozvoj

-        Režim a ochrana mezinárodních investic: BIT, mnohostranné smlouvy

-        Úprava řešení sporů z investic (ICSID, UNCITRAL)

-        Příklady arbitrážního řešení sporů z investic

-        Ochrana mezinárodních investic a EU

-        Nejnovější vývoj a perspektivy ochrany investic a v právu mezinárodního obchodu (CETA, TTIP, ICS)     

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.08.2023)
Studijní opory

Základní literatura:

1.      Šturma, P., Balaš, V.; Mezinárodní ekonomické právo. 2. vydání, C. H. Beck. Praha. 2013

2.      Balaš, V., Šturma, P.; Nové mezinárodní dohody na ochranu investic, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018

Ostatní literatura:

1.      Šturma, P., Balaš, V.; Ochrana mezinárodních investic v kontextu obecného mezinárodního práva, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Studie z mezinárodního práva 3/26, Praha 2012

2.            Šturma, P. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů, 2. vydání. Linde. Praha. 2008.3.       Šturma, P. Vybrané dokumenty ke studiu mezinárodního ekonomického práva (s úvodní poznámkou a stručným komentářem). Karolinum. Praha. 1997.

4.      Bradlow, D.D. and Hunter, D.B.; International Financial Institutions & International Law, Walters Kluwer, 2010

5.      Gureshi, A.H. and Ziegler, A.R.; International Economic Law, third edition, Sweet & Maxwell, 2011

S kazuistikou a další literaturou budou student seznámeni v průběhu výuky.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.08.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK