PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Trestní právo III - HP0763
Anglický název: Criminal Law III
Zajišťuje: Katedra trestního práva (22-KTP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 76
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Vyučující: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
JUDr. Bc. Marek Dvořák
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
JUDr. Simona Heranová, Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
JUDr. Jan Sváček
JUDr. Dalibor Šelleng, Ph.D.
JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.
doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Třída: trestní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Trestní právo
Korekvizity : HP0761, HP0762
Neslučitelnost : HPOP0000
K//Je korekvizitou pro: HP0765, HP0006
P//Je prerekvizitou pro: HP1861, HV3033, HP0691
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Program seminářů TP III.docx Program seminářů pro 7. semestr prezenčního studia Martina Bárová
Anotace
Poslední úprava: BAROVAM (19.04.2017)
Trestní právo hmotné se zabývá ochranou nejdůležitějších hodnot ve společnosti proti trestným činům a jejich pachatelům tím, že vymezuje znaky jednání, která jsou trestnými činy, a stanoví sankce, které lze za jejich spáchání uložit. Trestní právo procesní upravuje postup orgánů činných v trestním řízení v součinnosti s dalšími orgány, fyzickými a právnickými osobami při objasňování trestné činnosti, při zjišťování jejích pachatelů a při ukládání a výkonu sankcí.
V rámci předmětu Trestní právo III se vyučuje trestní právo procesní (formální), které je nerozlučně spjato s oblastí trestního práva hmotného (materiálního). Předpokladem úspěšného absolvování tohoto předmětu jsou znalosti nabyté v rámci předmětů Trestní právo I a Trestní právo II, věnující se trestnímu právu hmotnému, neboť kromě jiného platí, že trestní právo hmotné i trestní právo procesní vycházejí ze stejných kriminálně politických a ústavních principů. Mají společný cíl, společný pojmoslovný aparát a společné instituty. V předmětu Trestní právo III je podán ucelený výklad ke všem klíčovým oblastem trestního práva procesního, počínaje základními zásadami trestního procesu, jejichž respektování je jedním ze základních předpokladů fungování demokratického právního státu. Pozornost je dále věnována základním pojmům a institutům trestního práva procesního. V rámci výuky se probírají rovněž všechna stadia trestního řízení.
Předmět Trestní právo III je ukončen zápočtem, pro jehož získání je obligatorní aktivní účast na seminární výuce.
Literatura
Poslední úprava: JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. (24.09.2019)
Povinná:
  • Jelínek, J. a kol.Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část . 6. vydání podle stavu k 1. 10. 2017. Praha: Leges, 2017.
  • Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, ČR 2016. Učeb. č. 1 a 2 lze použít alternativně.
  • Jelínek, J. a kol.Trestní právo procesní. 5. aktual. a doplněné vydání podle stavu k 1. 3.2018. Praha: Leges, 2018.
  • Fenyk J., Císařová D., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: Wolters Kluwer, ČR 2019. Učeb. č. 3 a 4 lze použít alternativně.
  • Gřivna, T., Vokoun, R., Bohuslav, L. a kol. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. 3. vydání. Praha: Leges, 2017.
Doporučená:
  • Jelínek, J. a kol. Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 6. aktual. a rozšířené vydání k 1. 12. 2016. Praha: Leges, 2016.
  • Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. (31.01.2018)

Předmět Trestní právo III je ukončen zápočtem, pro jehož získání je obligatorní aktivní účast na seminární výuce. Po zápočtu následuje ústní postupová zkouška, v rámci níž se prověřují znalosti z trestního práva hmotného (obecné i zvláštní části) a trestního práva procesního.

 

Otázky k postupové zkoušce z trestního práva

 

Otázky z trestního práva hmotného – obecná část

1.           Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní zásady

2.           Prameny trestního práva, výklad trestních zákonů a analogie

3.           Internacionalizace a europeizace trestního práva

4.           Působnost trestních zákonů

5.           Pojem trestného činu a jeho znaky

6.           Skutková podstata trestného činu

7.           Pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající

8.           Objekt trestného činu

9.           Objektivní stránka trestného činu

10.         Pachatel trestného činu

11.         Příčetnost

12.         Trestní odpovědnost právnických osob

13.         Sankcionování právnických osob

14.         Subjektivní stránka trestného činu

15.         Omyl v trestním právu

16.         Okolnosti vylučující protiprávnost

17.         Vývojová stadia trestné činnosti

18.         Trestná součinnost a účastenství

19.         Nepřímý pachatel, spolupachatelství

20.         Souběh trestných činů a recidiva

21.         Zánik trestní odpovědnosti

22.         Pojem a účel trestu, systém trestů

23.         Alternativní tresty: peněžitý trest, obecně prospěšné práce, domácí vězení

24.         Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem

25.         Nepodmíněný trest odnětí svobody

26.         Zásady ukládání trestů dospělým

27.         Ukládání trestu při souběhu, recidivě a u pokračování v trestném činu

28.         Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení

29.         Ochranná opatření

30.         Trestní odpovědnost mladistvých

31.         Sankcionování mladistvých

 

 

 

 

Otázky z trestního práva hmotného – zvláštní část

1.           Trestné činy proti životu

2.           Trestné činy proti zdraví

3.           Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví

4.           Trestné činy proti těhotenství ženy

5.           Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, zavlečení

6.           Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy

7.           Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování, omezování svobody vyznání

8.           Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství

9.           Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti

10.         Trestné činy proti rodině a dětem

11.         Trestné činy proti majetku: obohacovací – krádež a zpronevěra

12.         Trestné činy proti majetku: obohacovací – podvod a zvláštní případy podvodného jednání

13.         Trestné činy proti majetku: obohacovací – zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek

14.         Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovací

15.         Trestné činy proti majetku: neoprávněné užívání (tzv. furtum usus)

16.         Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti

17.         Trestné činy hospodářské

18.         Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy

19.         Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty

20.         Trestné činy proti životnímu prostředí

21.         Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci

22.         Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob

23.         Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: úplatkářství

24.         Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další trestné činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci

25.         Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy narušující soužití lidí

26.         Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku

27.         Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: opilství

28.         Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: organizovaná zločinecká skupina

29.         Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: nadržování, nepřekažení a neoznámení trestného činu a další formy trestné součinnosti

30.         Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské

31.         Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

 

 

 

 

Otázky z trestního práva procesního

1.            Trestněprocesní zákony, jejich výklad a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod v trestním řízení

2.            Předmět trestního řízení, předběžné otázky

3.            Systém základních zásad trestního řízení, jejich význam, jednotlivé základní zásady

4.            Subjekty trestního řízení a strany, soudy

5.            Podezřelý, obviněný, obhájce

6.            Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení

7.            Státní zastupitelství a policie

8.            Dokazování, základní zásady dokazování, rozdělení důkazů

9.            Jednotlivé důkazní prostředky

10.          Zajištění osob a věcí v trestním řízení

11.          Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání

12.          Přípravné řízení včetně zkráceného přípravného řízení, rozhodnutí v přípravném řízení

13.          Předběžné projednání obžaloby, veřejné a neveřejné zasedání

14.          Rozhodnutí v trestních věcech, právní moc a vykonatelnost

15.          Hlavní líčení

16.          Zvláštní způsoby řízení, řízení ve věcech mladistvých

17.          Opravné prostředky obecně, zásady opravného řízení

18.          Řádné opravné prostředky

19.          Mimořádné opravné prostředky

20.          Vykonávací řízení

21.          Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Sylabus -
Poslední úprava: BAROVAM (19.04.2017)

Obsahem předmětu Trestní právo III je trestní právo procesní. Výuka tak navazuje na předměty Trestní právo I a Trestní právo II, neboť pro úspěšné absolvování předmětu jsou nezbytné znalosti z trestního práva hmotného. Na začátku se výuka věnuje pojmu a předmětu trestního řízení, a dále např. problematice předběžných otázek. V úvodu je pozornost věnována rovněž právu na spravedlivý proces, které tvoří jeden ze základních pilířů demokratického právního státu a jeho význam odráží tendenci konstitucionalizace trestního řízení. Zvláštní význam je proto přikládán i zásadám trestního řízení. Poté se výuka věnuje základním subjektům vystupujícím v rámci trestního řízení, zejména jejich významu a rolím v trestním procesu, a dále zajišťovacím prostředkům se zaměřením na institut vazby. Samostatná pozornost je pak věnována problematice dokazování v trestním řízení, které je zvláštní formou poznání určité objektivní skutečnosti. Poté následují výklady o všech stadiích trestního řízení. V rámci výuky je pamatováno i na tzv. zvláštní způsoby řízení, které kvůli svému praktickému i teoretickému významu zaslouží samostatný výklad.

Seminární výuka navazuje a rozvíjí poznatky získané v rámci přednášek, přičemž studenti při ní získávají i dílčí poznatky z uplatňování trestního práva v praxi.

Předmět Trestní právo III je ukončen zápočtem, pro jehož získání je obligatorní aktivní účast na seminární výuce. Po zápočtu následuje ústní postupová zkouška, v rámci níž se prověřují znalosti z trestního práva hmotného (obecné i zvláštní části) a trestního práva procesního. Studium trestního práva procesního vyžaduje kromě studia předepsaných nebo doporučených studijních pomůcek i studium platných právních předpisů a judikatury.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. (31.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 30 %.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK