PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Trestní právo II - HP0762
Anglický název: Criminal Law II
Zajišťuje: Katedra trestního práva (22-KTP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 76
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Vyučující: JUDr. Andrea Beranová, Ph.D.
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
JUDr. Anna Brandtner
JUDr. Bc. Marek Dvořák
JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
JUDr. Simona Heranová, Ph.D.
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.
JUDr. Lenka Náhlovská
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
JUDr. Martin Richter
JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
JUDr. Dalibor Šelleng, Ph.D.
JUDr. Hana Šimánová
doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Třída: trestní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Trestní právo
Korekvizity : HP0761
Neslučitelnost : HPOP0000
K//Je korekvizitou pro: HP0006, HP0241, HP4060, HP0763, HP0211
P//Je prerekvizitou pro: HV2033, HV2014, HV2043, HP0451, HP0461
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Program seminářů TP II..docx Program seminářů TP II. - LS 2019/2020 Martina Bárová
Anotace
Poslední úprava: BAROVAM (06.02.2017)
Trestní právo hmotné se zabývá ochranou nejdůležitějších hodnot ve společnosti proti trestným činům a jejich pachatelům tím, že vymezuje znaky jednání, která jsou trestnými činy, a stanoví sankce, které lze za jejich spáchání uložit. Trestní právo procesní upravuje postup orgánů činných v trestním řízení v součinnosti s dalšími orgány, fyzickými a právnickými osobami při objasňování trestné činnosti, při zjišťování jejích pachatelů a při ukládání a výkonu sankcí.
V rámci předmětu Trestní právo II, který navazuje na předmět Trestní právo I, se vyučuje druhá část obecné části trestního práva hmotného týkající se sankcionování (tj. problematika trestání a ukládání ochranných opatření), problematika trestání mladistvých a zvláštní část trestního práva hmotného.
Předmět Trestní právo II je ukončen zápočtem, pro jehož získání je obligatorní aktivní účast na seminární výuce.
Literatura
Poslední úprava: JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. (31.01.2018)
Povinná:
  • Jelínek, J. a kol.Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část . 6. vydání podle stavu k 1. 10. 2017. Praha: Leges, 2016.
  • Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Obě učebnice pod č. 1 a 2 lze použít alternativně. Praha: Wolters Kluwer, ČR 2016.
  • Gřivna, T., Vokoun, R., Bohuslav, L. a kol. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. 3. vydání. Praha: Leges, 2017.
Doporučená:
  • Jelínek, J. a kol. Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 6. aktual. a rozšířené vydání k 1. 12. 2016. Praha: Leges, 2016.
  • Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. (31.01.2018)

Předmět Trestní právo II je ukončen zápočtem, pro jehož získání je obligatorní aktivní účast na seminární výuce.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Alena Votýpková (04.04.2016)

Criminal law is one of the fundamental and traditional subjects taught at the Law Faculty of the Charles University, and is part of the group of so-called "judicial subjects". The most relevant elective subjects are Criminology and Criminalistics. The subject is divided into substantive criminal law and criminal procedure. Substantive criminal law primarily defines a criminal act (and its distinction from other delicts), its statutory characteristics (elements of a crime - harm, actus reus, offender, mens rea), and the elements of individual crimes. The course further explores the requirements for the perpetrator´s criminal liability (age and sanity) and inchoate offences (stages of a crime - preparation and attempt, modes of participation - accomplice, organization, abetting and assistance). It also deals with defences (e. g. self-defence, necessity), concurrence of crimes, recidivism and extinction of punishability. The course then defines the concept, purpose and system of sentencing (including protective treatment measures), principles of their imposition, as well as individual types of sentences. Finally the course deals with the extinction and expungement of conviction.
Criminal procedure primarily defines basic principles on which a democratic criminal procedure is built. It also determines the position and responsibilities of parties to criminal proceedings (investigative, prosecuting and adjudicating bodies - the police, the prosecutor, the court; the defendant, the defence counsel, the injured person, accomplices etc.), requirements for and scope of restrictive measures (e. g. detention, custody, searches), as well as the rules of evidence and basic means of evidence (e. g. interrogation, expert´s opinion, site inspections, autopsies, etc.). Particular attention is paid to individual stages of a criminal trial (pre-trial proceedings, preliminary hearings of the indictment, the trial), decision-making in criminal proceedings, remedies against judgments and enforcement of judgments.

The criminal law module focuses on:
1. Acquiring theoretical background in criminal law, in compliance with the standards set by developed democratic countries, and taking into account relevant comparative legal studies, the trends promoted by the UN and the Council of Europe, and the harmonisation pursued by the EU.
2. Acquiring working knowledge of Czech criminal law. Students should acquire the skills necessary to interpret the rules of criminal law and apply them to specific cases. Interpretation de lege ferenda will be included as well.
3. Acquiring the skills to express one´s arguments adequately and accurately, using appropriate terminology.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. (31.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 30 %.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK