PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Správní právo III - HP0703
Anglický název: Administrative Law III
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HPOP0023
Staré označení: 70
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Třída: správní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Správní právo
Korekvizity : HP0701, HP0702
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Je korekvizitou pro: HP0805, HP0012
Je prerekvizitou pro: HP4148
Ve slož. prerekvizitě: HV3032
Anotace
Povinný předmět Správní právo III tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předměty Správní právo I, II a IV.

Předmět navazuje na předmět Správní právo II, který je zaměřen na problematiku forem činnosti veřejné správy a na právní úpravu postupů při výkonu veřejné správy. Na předmět Správní právo III pak navazuje předmět Správní právo IV, který zahrnuje vybrané úseky zvláštní části právního práva a zaměřuje se na získání dovedností při aplikaci vybraných zákonů z těchto úseků. Vyučovaná témata tvoří součást tematických okruhu Správní právo veřejnoprávní části státní závěrečné zkoušky.

Obsahem výuky předmětu Správní právo III jsou některé sekundární instituty správního práva a problematika kontroly veřejné správy, zejména kontroly soudní. Nejprve je pozornost věnována problematice správního dozoru. Studenti získají znalosti o druzích a fázích správního dozoru, jsou seznámeni s právy a povinnostmi kontrolujících i kontrolovaných osob při kontrolním zjišťování i při uplatňování opatření k nápravě. Značný prostor je poskytnut problematice správní odpovědnosti, zejména podmínkám vzniku správní odpovědnosti, společným znakům správních deliktů i specifikům jednotlivých druhů správních deliktů, a to v hmotněprávních i procesněprávních souvislostech. Studenti získají znalosti právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Neoddělitelnou součástí výuky bude problematika veřejného užívání, a to jak vymezení jeho pojmu a předmětu, tak rozlišení obecného a zvláštního užívání. Dalším institutem vyučovaným v tomto předmětu bude vyvlastnění. Podstatnou část náplně předmětu představuje oblast správního soudnictví se zaměřením na organizaci i jednotlivé druhy řízení. Výuku uzavírá téma náhrady škody nebo jiné újmy ve veřejné právě. V rámci přednášek i seminářů je pozornost věnována judikatuře z oblasti ústavního a správního soudnictví a judikatuře evropských soudů a aktuálním otázkám vývoje českého správního práva.
Poslední úprava: Rajchl Jiří, JUDr., Ph.D. (05.04.2021)
Literatura
Povinná:
  • HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C.H.Beck. 2016.
  • KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck. 2021.
Doporučená:
  • Pomahač R., Pítrová L.. Správní právo I. 2. vydání. Univerzita Karlova Právnická fakulta. 2018.
  • Pomahač, R. a kol. Správní právo-Casebook. Praha : Wolters Kluwer. 2018.
Poslední úprava: Rajchl Jiří, JUDr., Ph.D. (14.04.2021)
Metody výuky

Přednášky probíhají “naživo” v místnosti podle rozvrhu, s max. 50 studenty v místnosti, budou streamovány.

Poslední úprava: Rajchl Jiří, JUDr., Ph.D. (22.09.2021)
Sylabus -

 

V průběhu výuky budou na přednáškách a seminářích probrána tato témata:

-        Správní dozor (pojem, členění a fáze správního dozoru, prameny právní úpravy)

-        Postup podle kontrolního řádu, nápravné prostředky 

-        Obecné otázky správního trestání, základní zásady správního trestání, druhy správních deliktů 

-        Odpovědnost za přestupek, správní tresty a ochranná opatření 

-        Řízení o přestupcích

-        Veřejné užívání

-        Vyvlastnění

-        Pojem, charakteristika a vývoj správního soudnictví

-        Pravomoc a příslušnost správních soudů, Nejvyšší správní soud

-        Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu

-        Žaloba proti nečinnosti a žaloba proti zásahu správního orgánu

-        Kompetenční spory

-        Kasační stížnost a obnova řízení ve správním soudnictví

-        Odpovědnost za škodu ve veřejné správě

 

Poslední úprava: Rajchl Jiří, JUDr., Ph.D. (05.04.2021)
Podmínky zakončení předmětu

1.         Písemnou zkoušku z předmětu Správní právo III mohou na základě odůvodněné žádosti, schválené vedoucím katedry správního práva a správní vědy skládat i ti studenti, kteří předmět Správní právo III studovali v ZS 2022/23 ve staré akreditaci (Správní právo III - HP0703). Úspěšné absolvování písemné zkoušky z předmětu nahrazuje úspěšné absolvování ústní zkoušky z předmětu Správní právo III - HP0703.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (01.02.2023)
Studijní opory

 

Základní literatura:

 1. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C.H.Beck. 2016.

 2. KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021

 Učebnice uvedené pod body 1 a 2 lze použít alternativně.

  

Ostatní literatura:

 1.      POMAHAČ, R. a kol. Správní právo - Casebook. Praha: Wolters Kluwer. 2018. (Doplněno o rozsudek Nejvyš. správ. soudu ze dne 30.10.2019, čj. 1 As 436/2017-43.)

 2.      POMAHAČ, R., PÍTROVÁ, L. Správní právo I. 2. vydání. Právnická fakulta UK, Praha. 2018.

 

Základní právní předpisy(vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia)

 1.      Ústava České republiky

 2.      Listina základních práv a svobod

 3.      Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (vyhl. pod č. 209/1992 Sb., ve znění č. 41/1996 Sb., č. 243/1998 Sb. a č. 48/2010 Sb. m. s.)

 4.      zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu 

 5.      zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

 6.       zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

 7.      zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

 8.      zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu

 9.      zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

 10.    zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

 11.    zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

 12.    zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 13.    zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích

 14.    zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 15.    zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

 16.    zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů

 17.    zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád – část pátá

 18.    zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

 19.    zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů

 20.    zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

 21.    zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě

 22.    zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (Hlava 5 díl 5 Vymáhání daní)

 

 

U zkoušky bude vyžadována znalost účinného znění právního předpisu.

Poslední úprava: Rajchl Jiří, JUDr., Ph.D. (14.04.2021)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Čtvrtek22.02.20241. Správní soudnictví jako systém ochrany veřejných subjektivních práv (dr. Šimka ) 
Čtvrtek29.02.20242. Modely správního soudnictví v Evropě Idoc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 
Čtvrtek07.03.20243. Modely správního soudnictví v Evropě IIdoc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 
Čtvrtek14.03.20244. Správní soudnictví a závazky plynoucí z mezinárodního právadoc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 
Čtvrtek21.03.20245. Pravomoc a příslušnost správních soudů u násJUDr. David Kryska, Ph.D. 
Čtvrtek04.04.20246. Žaloba proti rozhodnutí správního orgánuJUDr. Gabriela Prokopová, Ph.D. 
Čtvrtek11.04.20247. Žaloba proti nezákonnému zásahuJUDr. Ing. Martin Adamec, LL.M., Ph.D. 
Čtvrtek18.04.20248. Žaloba proti nezákonné nečinnosti, návrh na zrušení OOPJUDr. Ing. Martin Adamec, LL.M., Ph.D. 
Čtvrtek25.04.20249. Kasační stížnost a obnova řízeníJUDr. David Kryska, Ph.D. 
Čtvrtek02.05.202410. 10. Odpovědnost za škodu I ( doc. Pítrová, Mgr. Burda)doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 
Čtvrtek09.05.202410. Odpovědnost za škodu II ( doc. Pítrová, Mgr. Burda)doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK