PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Správní právo III - HP0703
Anglický název: Administrative Law III
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 70
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
JUDr. David Kryska, Ph.D.
JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Třída: správní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Správní právo
Korekvizity : HP0701, HP0702
K//Je korekvizitou pro: HP0012, HP0805
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Otázky, literatura a právní předpisy k postupové ZK z SP3 2019-20.docx JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
stáhnout Prezentace přednášky - Správní trestání III 2019.pptx Eva Preclíková
stáhnout Prezentace přednášky -Správní trestání II. 2019.pptx Eva Preclíková
stáhnout Seznam přednášek z SP3 - 7. semestr - ZS 2019-20.docx JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
stáhnout Vymezení otázek k postupové ZK z SPIII.- 2020.docx Eva Preclíková
Anotace
Poslední úprava: Eva Preclíková (02.10.2019)
Obsahem výuky Správního práva III jsou některé sekundární instituty správního práva a problematika kontroly veřejné správy, zejména kontroly soudní. Nejprve je pozornost věnována problematice správního dozoru. Dochází k vymezení druhů a fází správního dozoru. Posluchači jsou seznámeni s právy a povinnostmi kontrolujících i kontrolovaných osob při kontrolním zjišťování i při uplatňování opatření k nápravě. Značný prostor je poskytnut problematice správní odpovědnosti, zejména podmínkám vzniku správní odpovědnosti, společným znakům správních deliktů i specifikům jednotlivých druhů správních deliktů, a to v hmotněprávních i procesněprávních souvislostech. Podstatnou část náplně kurzu představuje oblast správního soudnictví se zaměřením na organizaci i jednotlivé druhy řízení. Výuku uzavírají témata vyvlastnění a náhrada škody nebo jiné újmy ve veřejné právě. V rámci přednášek i seminářů je pozornost věnována judikatuře z oblasti ústavního a správního soudnictví a judikatuře evropských soudů a aktuálním otázkám vývoje českého správního práva.
Literatura
Poslední úprava: RAJCHLJI (02.10.2019)
Povinná:
  • HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C.H.Beck. 2016.
Doporučená:
  • Pomahač, R. a kol. Správní právo - Casebook. Praha : Wolters Kluwer. 2018.
  • Pomahač R., Pítrová L.. Správní právo I. 2. vydání. Univerzita Karlova Právnická fakulta. 2018.
Sylabus -
Poslední úprava: Eva Preclíková (02.10.2019)

 

2. 10.          Správní trestání (doc. Prášková)

 

9. 10.          Správní trestání (doc. Prášková)

 

16. 10.        Správní trestání (doc. Prášková)

 

23. 10.        Správní dozor (dr. Rajchl)

 

30. 10         Správní dozor (dr. Rajchl)

 

6. 11.          Náhrada škody (doc. Pítrová)

 

13. 11.        Správní soudnictví (doc. Kopecký)

 

20. 11.        Správní soudnictví (dr. Kryska)

 

27. 11.        Správní soudnictví (doc. Kopecký)

 

4. 12.          Správní soudnictví (doc. Kopecký)

 

11. 12.        Správní soudnictví (dr. Kryska)

 

18. 12.        Vyvlastnění a jiná omezení majetkových práv (doc. Handrlica)

 

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RAJCHLJI (31.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 30%.

Studijní opory
Poslední úprava: RAJCHLJI (02.10.2019)

Právní předpisy:

 

- Ústava České republiky

- Listina základních práv a svobod

- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (vyhl. pod č. 209/1992 Sb., ve znění

  č.   41/1996 Sb., č. 243/1998 Sb. a č. 48/2010 Sb. m. s.)

- zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu

- zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

- zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

- zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

- zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu

- zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

- zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

- zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

- zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

- zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů

- zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád – část pátá

- zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

- zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

- zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě

 

U zkoušky bude vyžadována znalost účinného znění právního předpisu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK