PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Správní právo II - HP0702
Anglický název: Administrative Law II
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HPOP0022
Staré označení: 70
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Třída: správní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Správní právo
Korekvizity : HP0701
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Je korekvizitou pro: HV2090, HP0703, HV3608, HP0012
Je prerekvizitou pro: HV3816, HP4226
Ve slož. korekvizitě pro: HV3603
Anotace

Povinný předmět Správní právo II tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předměty Správní právo I a II až IV.

Obsahem výuky Správního práva II je především problematika forem činnosti veřejné správy a také právní úprava postupů při výkonu veřejné správy. Nejprve je pozornost věnována obecně správním úkonům, požadavkům na jejich obsah a formu, dále členění forem činnosti veřejné správy a jednotlivým kritériím pro toto členění. Poté následují výklady k jednotlivým druhům správních úkonů, tedy k abstraktním aktům (zejména správním předpisům), opatřením obecné povahy, správním aktům, faktickým zásahům, veřejnoprávním smlouvám a neregulativním úkonům veřejné správy. Tyto výklady zahrnují hmotněprávní i procesněprávní aspekty realizace těchto úkonů. Samostatně je pojednáno o problematice správního řízení, kdy jsou probrány subjekty správního řízení, řízení v prvním stupni, řízení o řádných opravných prostředcích, řízení o mimořádných a dozorčích prostředcích. V rámci přednášek i seminářů je pozornost věnována judikatuře z oblasti ústavního a správního soudnictví a judikatuře evropských soudů a aktuálním otázkám vývoje českého správního práva.

Studenti si v rámci předmětu Správní právo II osvojí znalost obecných pojmů a institutů spojených s hmotněprávní i procesní problematikou forem správní činnosti, jejich platnou právní úpravu, včetně širších souvislostí. Studenti získají dovednost analyzovat právní problémy spojené s určením a volbou konkrétní formy správní činnosti, získají schopnost orientace v obecné i zvláštní právní úpravě jednotlivých hmotněprávních a procesních institutů, osvojí si schopnost aplikovat právní úpravu na konkrétní právní situace a případy, naučí se reagovat na změny právní úpravy. Jsou schopni vyhledávat relevantní právní předpisy, judikaturu i jiné zdroje a používat je k řešení praktických příkladů.

Na seminářích Správní právo II studenti studují literaturu a judikaturu k probíraným tématům, diskutují o problémech právní úpravy, interpretují právní normy a aplikují je na konkrétní zadání a příklady.
Poslední úprava: Rajchl Jiří, JUDr., Ph.D. (05.04.2021)
Literatura
Povinná:
  • HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C.H.Beck. 2016.
  • KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 2. vydání. Praha: C.H.Beck. 2021.
Doporučená:
  • Pomahač, R. a kol. Správní právo - Casebook. Praha : Wolters Kluwer. 2018.
Poslední úprava: Rajchl Jiří, JUDr., Ph.D. (05.04.2021)
Požadavky ke zkoušce

Podmínkou udělení zápočtu SP I a zápočtu SP II je

1.      Účast na seminářích

Tolerovány jsou dvě absence na semináři.

2.       Aktivní účast na seminářích

Vedoucí semináře zadá studentům v průběhu semestru alespoň jeden úkol (vypracování seminární práce, zpracování referátu, případně jiné srovnatelné úkoly), podmínkou je uspokojivé zvládnutí tohoto úkolu. Pokud student nezvládne zadaný úkol nebo nesplní povinnou minimální účast na semináři, nemá již možnost v daném semestru zápočet získat. Celokatederní testy jsou organizovány výhradně pro studenty s individuálním studijním plánem.

 

Studenti s individuálním studijním plánem mohou zápočet získat po uspokojivém zvládnutí celokatederního testu.

Organizace celokatederního testu

1 termín ve zkouškovém období v zimním semestru (leden - únor) pro získání zápočtu SP I.

 Pro zvládnutí celokatederního testu se vyžadují znalosti v objemu materie, odpřednášené v daném semestru na přednáškách. Povinnou studijní literaturou, předepsanou pro přípravu na celokatederní zápočet je učebnice.

Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání, Praha: C. H. Beck, 2016, nebo alternativně učebnice Kopecký, M. Správní právo. Obecná část. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2021, a to v rozsahu odpřednášené materie.

Celokatederní test je koncipován jako test typu "multiple choice" (tj. správná může být jedna, vícero, nebo žádná odpověď), je složen z 10 otázek, přičemž k udělení zápočtu se vyžaduje správné zodpovězení minimálně 6-ti otázek.

Organizace celokoatederního testu: Mgr. V. Petrmichl, Ph.D.

Poslední úprava: Rajchl Jiří, JUDr., Ph.D. (05.04.2021)
Sylabus -

V letním semestru 2022 budou přednášky realizovány v distanční formě, tzn. budou předtočeny ve fakultním nahrávacím studiu či zaznamenány jiným způsobem (např. formou komentovaných prezentací) a přihlášeným studentům budou k dispozici nejpozději v čase výuky. Informace ke konkrétním přednáškám včetně odkazů na videozáznamy budou zveřejňovány na nástěnce v SISu.

Semináře budou (s výhradou změny pandemických opatření) realizovány v prezenční formě.

V průběhu výuky budou na přednáškách a seminářích probrána tato témata:

-        Formy správní činnosti, pojmové vymezení, obsahové a formální náležitosti správních úkonů

-        Klasifikace forma správní činnosti, klasifikační kritéria

-        Abstraktní akty, zejména nařízení

-        Opatření obecné povahy, (pojem, materiální a formální pojetí, postup vydávání)

-        Správní akty (pojem a druhy, náležitosti a vady, vlastnosti)

-        Faktické zásahy

-        Veřejnoprávní smlouvy, pojem a druhy, uzavírání veřejnoprávních smluv, řešení sporů

-        Neregulativní úkony

-        Správní řízení, pojem a charakteristika, prameny a zásady správního řízení

-        Správní řád, předmět úpravy a rozsah působnosti

-        Subjekty správního řízení

-        Zahájení a průběh správního řízení v 1. stupni

-        Řádné opravné prostředky ve správním řízení

-        Mimořádné opravné prostředky a dozorčí prostředky ve správním řízení

-        Správní postupy podle části čtvrté až šesté správního řádu

Poslední úprava: Rajchl Jiří, JUDr., Ph.D. (07.02.2022)
Podmínky zakončení předmětu

 

Podíl garanta na výuce činí 40%.

Poslední úprava: Preclíková Eva (10.02.2020)
Studijní opory

Základní literatura:

1. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C.H.Beck. 2016.

2. KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. Praha: C. H. Beck, 2021.

Učebnice uvedené pod body 1 a 2 lze použít alternativně.

Ostatní literatura:

POMAHAČ, R. a kol. Správní právo - Casebook. Praha: Wolters Kluwer. 2018.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia)

1.      Ústava České republiky

2.      Listina základních práv a svobod

3.      Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (vyhl. pod č. 209/1992 Sb., ve znění č. 41/1996 Sb., č. 243/1998 Sb. a č. 48/2010 Sb. m. s.)

4.      zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

5.      zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

6.      zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

7.      zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Ostatní právní předpisy(vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia)

1.      zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

2.      zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

3.      zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

4.      zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (Hlava 5 díl 5 Vymáhání daní)

Poslední úprava: Rajchl Jiří, JUDr., Ph.D. (05.04.2021)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Úterý03.10.2023Úvod do kursu.doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 
Úterý10.10.2023Formy správní činnosti I.JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 
Úterý17.10.2023Formy správní činnosti II.JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 
Úterý24.10.2023Formy správní činnosti III.JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 
Úterý31.10.2023Formy správní činnosti IV.JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 
Úterý07.11.2023Specializační přednáška I. - Zjednodušování a automatizace ve veřejné správě I. (dr. Staša + Mgr. Nešpor )JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 
Úterý14.11.2023Specializační přednáška I. - Zjednodušování a automatizace ve veřejné správě II.prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc. 
Úterý21.11.2023Správní řízení I.JUDr. Vladimír Sharp, LL.M., Ph.D. 
Úterý28.11.2023Správní řízení II.JUDr. Vladimír Sharp, LL.M., Ph.D. 
Úterý05.12.2023Specializační přednáška III.Mgr. František Korbel, Ph.D. 
Úterý12.12.2023Správní trestání I.JUDr. Ing. Martin Adamec, LL.M., Ph.D. 
Úterý19.12.2023Správní trestání II.JUDr. Ing. Martin Adamec, LL.M., Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK