PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Správní právo II - HP0702
Anglický název: Administrative Law II
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 70
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Vyučující: JUDr. Ing. Martin Adamec
Mgr. Gabriela Göttelová
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.
doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
Třída: správní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Správní právo
Korekvizity : HP0701
K//Je korekvizitou pro: HP3618, HP0012, HV3603, HP0703, HV3608
P//Je prerekvizitou pro: HP2015, HV3816
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Přehled přednášek 6 semestr 2020.docx Eva Preclíková
Anotace
Poslední úprava: Eva Preclíková (10.02.2020)

Obsahem výuky Správního práva II je především problematika forem činnosti veřejné správy a také právní úprava postupů při výkonu veřejné správy. Nejprve je pozornost věnována samotnému členění forem činnosti veřejné správy a jeho jednotlivým kritériím. Poté následují výklady k jednotlivým druhům správních úkonů, tedy ke správním předpisům, správním opatřením, správním aktům, veřejnoprávním smlouvám a neregulativním úkonům veřejné správy. Tyto výklady zahrnují hmotněprávní i procesněprávní aspekty realizace těchto úkonů. Samostatně je pojednáno o problematice správního řízení, kdy jsou probrány subjekty správního řízení, řízení v prvním stupni, řízení o řádných opravných prostředcích, řízení o mimořádných a dozorčích prostředcích a exekuční řízení. Součástí Správního práva II je též institut veřejného užívání a v neposlední řadě pak problematika personálního substrátu veřejné správy, pozornost je věnována zejména právní úpravě systému státní služby. V rámci přednášek i seminářů je pozornost věnována judikatuře z oblasti ústavního a správního soudnictví a judikatuře evropských soudů a aktuálním otázkám vývoje českého správního práva.
Literatura
Poslední úprava: RAJCHLJI (02.10.2019)
Povinná:
  • HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C.H.Beck. 2016.
Doporučená:
  • Pomahač, R. a kol. Správní právo - Casebook. Praha : Wolters Kluwer. 2018.
Sylabus -
Poslední úprava: Eva Preclíková (10.02.2020)

 

 18.2. Státní služba (doc. Kopecký)

 

 25.2. Formy správní činnosti I. (dr. Staša)

 

 3.3.   Formy správní činnosti II. (dr. Staša) 

 

 10.3. Formy správní činnosti III. (dr. Staša)

 

 17.3. Formy správní činnosti IV. (dr. Staša)

 

 24.3. Správní řád, správní řízení (dr. Rajchl)

  

 31.3. Subjekty správního  řízení ( doc. Handrlica)

 

 7.4. Správní řízení v I. stupni (doc. Handrlica)      

 

14.4. Řádné opravné prostředky ve správním řízení (dr. Svoboda)

 

 21.4.Mimořádné opravné prostředky a dozorčí prostředky ve správní řízení (dr. Svoboda)

 

28.4. Správní postupy podle části čtvrté až šesté správního řádu (dr. Rajchl)

 

 5.5. Správní exekuce (dr. Millerová)

 

 

 

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Eva Preclíková (10.02.2020)

 

Podíl garanta na výuce činí 40%.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK