PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Správní právo I - HP0701
Anglický název: Administrative Law I
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HPOP0021
Staré označení: 70
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Třída: správní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Správní právo
Korekvizity : HP0272, HP0682, HP1172, HP1322
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Je korekvizitou pro: HP0702, HP0703, HP0761, HV3821, HP0012, HP1151
Je prerekvizitou pro: HV1890, HV1490
Anotace
Povinný předmět Správní právo I tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předměty Správní právo II až IV.

Předmět Správní právo I uvádí studenty do studia správního práva, které je jedním ze základních teoretických studijních předmětů. Na tento předmět přímo navazují předměty Správní právo II, Správní právo III a Správní právo IV. Vyučovaná témata tvoří součást tematického okruhu Správní právo veřejnoprávní části státní závěrečné zkoušky.

V rámci přednášek a seminářů je pozornost věnována klíčovým teoretickým otázkám oboru správního práva, jejichž správné pochopení je nutné nejen pro pochopení vztahu k ostatním předmětům profilujícího základu magisterského studijního programu, ale i pro efektivní studium přímo navazujících předmětů, které se věnují podrobné analýze platné právní úpravy v rámci obecné části správního práva.

Správní právo je na rozdíl od občanského nebo trestního práva nekodifikovaným oborem práva. Proto je důležité v úvodní části studia věnovat se důkladně systematice oboru, pramenům správního práva a stěžejním principům, které ovládají právní stránku činnosti veřejné správy, jako jsou princip zákonnosti, rovnosti, proporcionality, legitimního očekávání či odpovědnosti.

Správní právo je v současnosti velmi dynamickým oborem. Jedním z cílů výuky je to, aby studenti získali profesionální základ pro práci v podmínkách nekonzistentní právní úpravy a přeregulovanosti. Protože správní právo výrazně překračuje hranice národních států a vznikl víceúrovňový právní řád, seznámí se studenti i s koncepcí evropského a mezinárodního správního práva.

Výuka předmětu Správní právo I je věnuje rovněž otázkám organizace veřejné správy, a to obecným principům organizace, ale i konkrétní podobě organizace veřejné správy v České republice, a to jak organizaci státní správy, tak územní a zájmové samosprávě.

V seminářích předmětu Správní právo I studenti zpracovávají zadané úkoly a pod vedením učitele diskutují o vybraných tématech vysvětlených na přednáškách a v učebních textech. Cílem seminární výuky je to, aby si studenti spolehlivě osvojili odbornou terminologii a aby prokázali, že dokáží aktivně použít základní teoretické argumenty oboru. Studenti jsou v rámci seminářů povinni na základě zadání učitele prostudovat literaturu, právní předpisy a judikaturu k probíraným tématům a své poznatky a závěry prezentovat na semináři.

Poslední úprava: Rajchl Jiří, JUDr., Ph.D. (05.04.2021)
Literatura
Povinná:
  • HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C.H.Beck. 2016.
  • KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 2. vydání. Praha: C.H.Beck. 2021.
Doporučená:
  • POMAHAČ, R., PÍTROVÁ, L. Správní právo I. 2. vydání. Právnická fakulta - UK, Praha. 2018.
  • Pomahač, R. a kol. Správní právo - Casebook. Praha: Wolters Kluwer. 2018.
Poslední úprava: Rajchl Jiří, JUDr., Ph.D. (05.04.2021)
Metody výuky

Přednášky budou předtočeny v nahrávacím studiu či zaznamenány jiným způsobem (např. formou komentovaných prezentací); předem nahrané přednášky budou k dispozici nejpozději v čas výuky.

Poslední úprava: Rajchl Jiří, JUDr., Ph.D. (22.09.2021)
Sylabus -

V průběhu výuky budou na přednáškách a seminářích probrána tato témata:

-        Veřejná správa jako základní pojem správního práva

-        Správní status fyzických a právnických osob

-        Úkoly a postavení vykonavatelů veřejné správy

-        Veřejná správa za hranicemi státu (koncept evropského a mezinárodního správního práva)

-        Prameny správního práva

-        Zákonnost ve veřejné správě, správní uvážení a neurčité právní pojmy

-        Základní principy správního práva a činnosti veřejné správy

-        Organizace veřejné správy

-        Územní a zájmová samospráva

-        Právní postavení pracovníků veřejné správy, státní služba

 

Poslední úprava: Rajchl Jiří, JUDr., Ph.D. (05.04.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 40%.

Poslední úprava: Rajchl Jiří, JUDr., Ph.D. (05.04.2021)
Studijní opory

Základní literatura:

1.     HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck. 2016.

2.     KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021.

Učebnice uvedené pod body 1 a 2 lze použít alternativně.

Ostatní literatura:

POMAHAČ, R. a kol. Správní právo - Casebook. Praha: Wolters Kluwer. 2018.

POMAHAČ, R., PÍTROVÁ, L. Správní právo I. 2. vydání. Právnická fakulta -UK, Praha. 2018.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia)

1.      Ústava České republiky

2.      Listina základních práv a svobod

3.      ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

4.      zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu

5.      zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

6.      zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

7.      zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

8.      zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

9.      zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia)

1.      zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě

2.      zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Poslední úprava: Rajchl Jiří, JUDr., Ph.D. (14.04.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK