Rozhodnutí ve věcech trestních - HP0691
Anglický název: Judgments in Criminal Cases
Zajišťuje: Katedra trestního práva (22-KTP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 69
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Vyučující: JUDr. Simona Heranová, Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
JUDr. Stanislav Mečl
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.
Mgr. Michael Weiss
Třída: trestní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Trestní právo
Prerekvizity : HP0763
Ve slož. prerekvizitě: HM1501
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Martina Bárová (10.01.2019)
Tento výběrový předmět je určen zejména pro studenty s hlubším zájmem o trestní právo. Předmět je úzce zaměřen na praxi v oblasti činnosti orgánů činných v trestním řízení a obhájců v trestním řízení. Součástí výuky je mimo jiné práce se spisem v trestní věci, postup v konkrétních trestních věcech, sepsání obžaloby a rozsudku, návštěva Ústavu pro výkon zabezpečovací detence a v neposlední řadě simulované soudní řízení. Výuka je tedy kombinací přednášek zaměřených na teoretické znalosti z oblasti trestního práva (mezi přednášejícími je řada významných osobností z trestněprávní praxe) a samostatné tvůrčí činnosti studentů. Zejména tato kombinace je nejlepší přípravou studentů pro jejich budoucí praxi, a to jak státních zástupců a soudců, tak obhájců, popřípadě legislativců.

Účast na předmětu vyžaduje časovou flexibilitu, neboť jeho součástí jsou již zmíněné praktické činnosti přesahující rámec dvou vyučovacích hodin a například i exkurze do Ústavu pro výkon zabezpečovací detence v Brně.
Literatura
Poslední úprava: Martina Bárová (10.01.2019)
Povinná:
  • Jelínek, J, Říha, J. a Sovák, Z. Rozhodnutí ve věcech trestních: se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů. Praha: Leges, 2018. Student. 4. aktual. a doplněné vydání.
  • Jelínek. J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. Praha: Leges, 2017. 7. vydání.
Doporučená:
  • Jelínek, J., Uhlířová, M. Obhájce v trestním řízení. Praha: Leges 2011.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Martina Bárová (10.01.2019)

Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je aktivní účast při výuce (zejm. sepsání obžaloby a rozsudku, účast na simulovaném soudním jednání) a vykonání závěrečné ústní zkoušky.

 

Zkouškové otázky z předmětu Rozhodnutí   ve  věcech  trestních

1.      Pojem tzv. spravedlivého trestního procesu a jeho atributy.

2.      Procesní práva obviněného v Evropské úmluvě o lidských právech a základních svobodách.

3.      Základní zásady trestního řízení a jejich význam pro rozhodnutí ve věcech trestních.

4.      Právo na obhajobu v trestním řízení - meze trestní obhajoby.

5.      Jednání obhájce ve prospěch nebo na újmu klienta.

6.      Přípravné řízení  (charakteristika, úkoly,  průběh přípravného řízení ve všech jeho formách, zahájení trestního stíhání a jeho význam).

7.      Rozhodnutí v přípravném  řízení, zejména postoupení věci, zastavení trestního stíhání, přerušení trestního stíhání.

8.      Obžaloba, návrh na potrestání.

9.      Dohoda o vině a trestu jako typ konsensuálního trestního řízení.

10.    Projednání věci v hlavním líčení - průběh hlavního líčení.

11.    Podklad pro rozhodnutí v hlavním líčení - jednota a totožnost skutku.

12.    Rozhodnutí soudu v hlavním líčení.

13.    Rozsudek  v trestních věcech a jeho význam.

14.    Náležitosti písemného vyhotovení rozsudku soudu 1. stupně.

15.    Trestní příkaz.

16.    Rozhodnutí o náhradě škody, nemajetkové újmy v penězích a vydání bezdůvodného obohacení v trestním řízení.

Sylabus -
Poslední úprava: Martina Bárová (10.01.2019)

Tento výběrový předmět, který navazuje na výuku předmětu trestní právo, je určen pro studenty s hlubším zájmem o trestní právo, zejména ty, kteří po ukončení studia hodlají pracovat v soudnictví, advokacii nebo na státním zastupitelství. 

Předmět je úzce zaměřen na praxi v oblasti činnosti orgánů činných v trestním řízení a obhájců v trestním řízení. Součástí výuky je mimo jiné práce se spisem v trestní věci, postup v konkrétních trestních věcech, sepsání obžaloby a rozsudku, návštěva Ústavu pro výkon zabezpečovací detence a v neposlední řadě simulované soudní řízení. Výuka je tedy kombinací přednášek zaměřených na teoretické znalosti z oblasti trestního práva (mezi přednášejícími je řada významných osobností z trestněprávní praxe) a samostatné tvůrčí činnosti studentů.

Studenti si prohlubují především znalosti v oblasti trestního práva procesního. Výuka se věnuje např. otázkám spravedlivého procesu a práva na obhajobu, jednotlivým stadiím trestního řízení a rozhodnutím v trestních věcech. Předmět umožňuje poznávat studentům některé praktické stránky výkonu právnických profesí a pomáhá formovat představu posluchačů o jejich budoucím profesionálním působení. Během výuky také získávají základní praktické dovednosti a návyky potřebné pro výkon specifických právnických povolání. Studenti učí pracovat s trestním spisem, sepisují obžalobu a rozsudek na základě reálných případů, zjišťují meze obhajoby v trestních věcech a seznamují se s technikou hlavního líčení podle českého trestního řádu.

Součástí teoretických přednášek je mimo jiné například velmi přínosná přednáška na téma pátrání po obviněném v cizině, zajištěná odborníky na danou problematiku.

Počet posluchačů je omezen zejména proto, aby bylo možné se věnovat individuálně písemným pracím posluchačů. Účast na předmětu vyžaduje časovou flexibilitu, neboť jeho součástí jsou již zmíněné praktické činnosti přesahující rámec dvou vyučovacích hodin a např. exkurze do Ústavu pro výkon zabezpečovací detence v Brně.

I když součástí výuky předmětu Rozhodnutí ve věcech trestních je i praktické vypracování základních procesních rozhodnutí, tj. obžalob a rozsudků, postupová zkouška z předmětu je ústní, protože vypracování bezchybného procesního rozhodnutí je natolik složitý proces, že je nutné prověřit znalosti posluchačů i formou ústní zkoušky.

Předmět je pro posluchače vysoce přínosný zejména vzhledem k jeho praktickému zaměření. Díky tomu se mohou posluchači rozvíjet nejen ve svém ústním, ale i v písemném a tvůrčím projevu.

 

Podmínky zakončení předmětu

Vypracování obžaloby, rozsudku na základě konkrétního trestního spisu.

Exkurze do Ústavu pro výkon zabezpečovací detence v Brně.

Složení závěrečné ústní zkoušky.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. (31.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 60 %.