Teorie práva I - HP0681
Anglický název: Theory of Law I
Zajišťuje: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 68
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
JUDr. Viktor Gazda
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Mgr. Jakub Horký
Mgr. Jan Chmel
Mgr. Bc. Martin Koloušek
prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M.
doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Mgr. Marek Zima
JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D.
Třída: teorie práva
Kategorizace předmětu: Právo > Teorie práva
K//Je korekvizitou pro: HP0682, HP0003, HP0002
N//Je neslučitelnost pro: HV3704, HV4050, HV3811, HV3726, AVR100014
P//Je prerekvizitou pro: HV3053, HV3603, HV3054
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (20.09.2018)
Teorie práva I. si klade za cíl seznámit studenty s právní terminologií, základními právními vztahy a instituty a se základy právní argumentace a právního myšlení. Probírána látka je však vykládána šířeji, a to jako spojovací článek mezi různými právními obory a odvětvími, což umožňuje nejenom teoretické zobecnění různých aspektů práva, ale i postihnutí různých dimenzí fenoménu práva. Na společné přednášky navazuje diferenciovaná seminární výuka, v rámci které studenti mají možnost proniknout hlouběji pod povrch některých složitých, povětšinou právněfilozofických otázek a současně se vytváří i vhodná atmosféra pro vštěpování základních profesně-etických postojů a přístupů k právu a k výkonu právních povolání (postupy lege artis).
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (20.09.2018)

Studentům je v seminářích udělován zápočet, jenž je jednou z podmínek - vedle vykonání zápočtu z Teorie práva II - pro přistoupení ke zkoušce z Teorie práva II.

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (20.09.2018)

1. Pojem práva, právo objektivní a právo subjektivní; právo pozitivní a právo přirozené; sociologický  přístup k právu; právo a právní vědomí; právo a právní věda

2. Právní normy - pojem, obecné a specifické rysy právních norem, jejich struktura

3. Právní normy - působnost, klasifikace        

4. Právní normy a právní principy (pojem právního principu, význam právních principů v recentním právu, jejich klasifikace, vztah k právním normám)

5. Prameny práva - pojem, klasifikace

6. Prameny práva (právní řád) České republiky    

7. Tvorba práva v České republice

8. Typy právní kultury (kontinentální, angloamerický, islámský) 

9. Systém práva; jednota a diferenciace na právní odvětví. Právo soukromé a právo veřejné, právo hmotné a  právo procesní

10. Vztah práva národního a mezinárodního; právo Evropské unie                              

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (20.09.2018)

Podíl garanta na výuce činí 80 %.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (12.09.2019)

Povinná literatura:

1.       Gerloch, A. Teorie práva. 7. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017

2.       Gerloch, A. a kol. Praktikum teorie práva. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017

 

Doporučená literatura:

1.       Beran, K. Pojem osoby v právu. Osoba, morální osoba, právnická osoba. Praha: Leges, 2012

2.       Bobek, M.; Kühn, Z. a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. vyd., Praha: Auditorium, 2013

3.       Boguszak, J.; Čapek, J.; Gerloch, A. Teorie práva. 2. vyd., Praha: ASPI, 2004

4.       Gerloch, A.; Beran, K. a kol. Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu. Praha: Leges, 2014

5.       Gerloch, A.; Kysela, J.; Kühn, Z.; Wintr, J.; Tryzna, J.; Maršálek, P.; Beran, K. Teorie a praxe tvorby práva. Praha: ASPI, 2008

6.       Gerloch, A.; Tryzna, J.; Wintr, J. (eds.) Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012

7.       Gerloch, A.; Žák Krzyžanková, K. (eds.) Soukromé a veřejné v kontextu institucionálních a normativních proměn práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017

8.       Knapp, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995

9.       Kühn, Z. Aplikace práva ve složitých případech. K úloze právních principů v judikatuře. Praha: Karolinum, 2002

10.   Maršálek, P. Právo a společnost. Praha: Auditorium, 2008

11.   Maršálek, P. Příběh moderního práva. Praha: Auditorium, 2018

12.   Ondřejek, P. Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha: Leges, 2012

13.   Tryzna, J. Právní principy a právní argumentace. K vlivu právních principů na právní argumentaci při aplikaci práva. Praha: Auditorium, 2010

14.   Večeřa, M.; Gerloch, A.; Beran, K.; Schlosser, H.; Rudenko, S. Všeobecná teória práva.  Plzeň, Aleš Čeněk, 2017

15.   Wintr, J. Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium 2013

16.   Wintr, J. Říše principů. Obecné a odvětvové principy současného českého práva. Praha: Karolinum 2006

17.   Žák Krzyžanková, K. Právní interpretace – mezi vysvětlováním a rozuměním. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019