PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pracovní právo I - HP0641
Anglický název: Labour Law I
Zajišťuje: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HPOP0016
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Třída: pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
Kategorizace předmětu: Právo > Pracovní právo a sociální zabezpečení
Korekvizity : HP0271, HP0402, HP0682, HP1172, HP1322
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Záměnnost : HHP0641
Je korekvizitou pro: HP1772, HP0020, HP0642
Je prerekvizitou pro: HP1771
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout 210202_Distanční výuka_LS_20-21.pdf doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Anotace
Obor práva, při jehož výuce je věnována pozornost těmto oblastem - individuální pracovní právo, kolektivní
pracovní právo a vybrané aspekty z oblasti právní úpravy zaměstnanosti.
Poslední úprava: Morávek Jakub, doc. JUDr., Ph.D. (02.02.2021)
Požadavky ke zkoušce

 

 

Studijní literatura:

Bělina, M., Pichrt, J. a kol., Pracovní právo, 7. doplněné a podstatně přepracované vydání, Praha: C. H. Beck, 2017
Hůrka, P. a kol., Pracovní právo v bodech s příklady, 5. akt. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019
Pichrt, J., Drápal, L. a kol. Případové studie pracovněprávní, C. H. Beck, 2015

Právní předpisy:

Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve znění pozdějších předpisů,
Zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru na bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, ve zn. p. p.
Zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci .., ve zn. p. p.
Zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, ve zn. p. p.
Nař. vl. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
Zák. č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaruč. mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí .., ve zn. p. p.
Zák. č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě
Zák. č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zák.), ve zn. p. p.
Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Poslední úprava: Morávek Jakub, doc. JUDr., Ph.D. (02.02.2021)
Sylabus -

Obor pracovního práva lze spolu s oborem práva sociálního zabezpečení podřadit pod širší pojem, jímž je tzv. sociální právo.

Pracovní právo lze dělit z různých hledisek. Již tradiční je dělení na tzv. individuální pracovní právo (soubor právních norem upravujících vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem při výkonu závislé práce) a kolektivní pracovní právo (soubor právních norem upravujících vztahy mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelem, resp. zástupci zaměstnavatelů).

Historicky první a současně asi nejdůležitější oblastí, která tvoří pracovní právo, je individuální pracovní právo. Individuální pracovní právo bývá zpravidla chápáno jako soubor právních vztahů, v nichž pracovní sílu fyzické osoby (zaměstnance) užívá za odměnu jiný subjekt - zaměstnavatel, kterým je právnická nebo fyzická osoba. Jedná se tedy o vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Těžiště úpravy individuálního práva je obsaženo v zákoníku práce.

Druhou oblastí pracovního práva (která se v řadě případů prolíná s individuálním pracovním právem a doplňuje ho) je kolektivní pracovní právo. Kolektivní pracovněprávní vztahy zahrnují právní vztahy mezi subjekty, které zastupují kolektivy zaměstnanců (v ČR jsou jimi především odborové organizace) a zaměstnavateli, resp. jejich sdruženími. Součástí kolektivního pracovního práva je však též soubor norem, které jsou výsledkem smluvněprávních jednání uvedených subjektů kolektivních právních vztahů (především normativní část kolektivních smluv). Kolektivní pracovněprávní vztahy jsou právně upraveny jednak přímo v zákoníku práce, který upravuje především jejich hmotněprávní stránku a jednak v zákoně o kolektivním vyjednávání, který upravuje především procesněprávní stránku těchto vztahů a současně stanoví subsidiární použití zákoníku práce.

Vedle toho bývá pod předmět pracovního práva podřazována i právní úprava zaměstnanosti, jíž rozumíme soubor právních norem regulující vztahy, které vznikají při realizaci práva získávat prostředky pro své životní potřeby prací a souvisejícím hmotném zabezpečení podle čl. 26 LZPS. Právní úprava zaměstnanosti, je charakteristická, oproti právní úpravě shora zmíněných oblastí, primárně veřejnoprávní metodou úpravy, s tím že i právní vztahy, které reguluje, mají převážně veřejnoprávní charakter. Lze ji tudíž v rámci pojmu sociálního práva vnímat co do podstaty spíše blíže právu sociálního zabezpečení. Z tohoto důvodu je v rámci výuky předmětu pracovního práva věnována pozornost pouze vybraným aspektům z oblasti zaměstnanosti, které mají úzkou vazbu primárně na předmět právní úpravy individuálního pracovního práva (zejména agenturní zaměstnávání, zaměstnávání cizinců, zaměstnávání osob se zdravotním postižením atp.).

Pracovní právo historicky vzniklo zejména z důvodu potřeby chránit slabší stranu pracovního vztahu, tj. zaměstnance. I v současné době je možno považovat ochrannou funkci za nejdůležitější a převažující funkci pracovního práva. Na druhou stranu nelze tuto funkci rozhodně považovat za jedinou. Vedle ochranné funkce hraje nezanedbatelnou i organizační funkce pracovního práva. Pracovní právo vytváří rámec a podmínky, za nichž se uskutečňuje pracovní proces, vymezuje míru práce, odměny za práci a stanoví pravidla pro fungování trhu práce. Poskytuje rovněž zaměstnavatelům nástroje pro řízení podniku a jednotlivých zaměstnanců a jejich kolektivů. Dále vytváří podmínky i pro účast zaměstnanců a jejich organizací a orgánů na řízení podniků.

Obsahový a personální rozpis výuky - přednášek z předmětu Pracovní právo I.

letní semestr - školní rok 2020/2021

Přednášky se konají každý čtvrtek  od 12:00 v místnosti č. 100

 

 

Pozn.: Přednášky začínají v týdnu od 15.2.2021

                                                                                                                                                            

 

1)            18.2.2021              Předmět pracovního práva, jeho prameny a postavení v systému práva 

                                                                                                                                                                             Prof. Pichrt

 

2)            25.2.                       Pracovněprávní vztahy a právní vztahy účasti na práci

                                                                                                                                                                             Prof. Pichrt

 

3)            4.3.                         Pracovněprávní skutečnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Doc. Morávek

 

4)            11.3.                       Vznik pracovního poměru a jeho obsah

Prof. Pichrt

 

5)            18.3.                       Změny pracovního poměru                                                                                           

                                                                                                                                                                             Prof. Pichrt

 

6)            25.3.                       Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů                            

                                                                                                              Doc. Štefko

 

7)            8.4.                         Skončení pracovního poměru (I.)                                                  

Prof. Štangová

 

8)            15.4.                       Skončení pracovního poměru (II.)                                                

Prof. Štangová

 

9)            22.4.                       Pracovní doba, doby odpočinku 

Doc. Vysokajová

 

10)          29.4.                       Dovolená                                                                                            

Prof. Hůrka

 

11)          6.5.                         Překážky v práci                                                                                               

Doc. Morávek

 

12)          13.5.                       Mzda a plat                                                                                                       

                                                                                                                                                                             Doc. Štefko

 

 

 

 

Semináře 

Pozn.: Začátek seminářů v týdnu od 22.2.2021

 

 

 1. Předmět pracovního práva, jeho prameny a postavení v systému práva

 

 1. Pracovněprávní vztahy

 

 1. Pracovněprávní skutečnosti

 

 1. Vznik pracovního poměru

 

 1. Vznik pracovního poměru

 

 1. Změny pracovního poměru

 

 1. Skončení pracovního poměru

 

 1. Skončení pracovního poměru

 

 1. Pracovní doba, doby odpočinku

 

 1. Dovolená

 

 1. Překážky v práci

 

 

Obsahové rozvržení výuky seminářů je pouze orientační, učitel vedoucí konkrétní seminární výuku rozhoduje o aktuálním programu seminářů. 

 

 

 

 

 

 

Poslední úprava: Havránková Vladislava, Mgr. (25.08.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Pracovní právo I.


Předmět povinného základu Pracovní právo I. je zakončen zápočtovým testem. 

 

 

Pravidla pro absolvování zápočtového testu z pracovního práva

 

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení stanoví pravidla pro absolvování zápočtu z předmětu Pracovní právo pro studenty předmětu PP I v příslušném ak. roce.

 

Udělení zápočtu je podmínkou k připuštění k ústní zkoušce z předmětu společného základu Pracovní právo II.

 

Zápočet lze primárně splnit formou celokatederního elektronického zápočtového testu skládaného prostřednictvím systému moodle.

 

Doplňkově jsou vedoucí seminářů:

a)          v případě studentů s vynikající docházkou na seminární výuku a

b)          po vyhodnocení aktivní účasti studenta na seminářích či po vyhodnocení jeho přípravy na seminární výuku jako nadstandardní

oprávněni v individuálních případech udělit zápočet studentům zapsaným, resp. navštěvujícím jimi vedený seminář, bez toho, že by tito studenti absolvovali písemný test; v takovém případě se zápočty udělují zpravidla na posledním semináři, nejpozději však do dne ukončení seminární výuky v předmětu v příslušném semestru.

 

 

Pravidla celokatederního zápočtového testu:

 

Datum a místo konání:

-              celkem 6 termínů (2 v květnu, 2 v červnu, 2 v září)

-              termíny budou vyhlášeny v informačním systému;

-              na termíny se budou studenti přihlašovat prostřednictvím informačního systému;

-              přihlásit se mohou pouze studenti, a kteří absolvovali letní semestr pracovního práva a jsou zapsaní k výuce v PP I.

-              test se bude skládat prostřednictvím systému moodle.

 

Řešitelský čas:

-          45 minut

 

Zadání:

-              praktická aplikace ustanovení právních předpisů regulujících pracovněprávní vztahy, rozsah bude odpovídat látce, která byla přednesena v letním semestru

-              test zahrnuje:

o   testové otázky;

o   řešení konkrétních příkladů, včetně vytvoření právního jednání nebo příslušného podání.

 

Použitelné materiály:

-              při řešení testu lze používat pouze znění právního předpisu bez komentářů, výkladu a judikatury.

 

Hodnocení:

-              výsledky budou „vyvěšeny“ v informačním systému

-              jako úspěšný bude vyhodnocen řešitel, který získá alespoň 60 % bodů

 

 

doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.        

tajemník katedry, v.r.

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní právo II.

Předmět společného základu Pracovní právo II. je zakončen ústní zkouškou. Student si vytáhne po jedné otázce ze skupiny A a ze skupiny B. 

Zkušební otázky z předmětu Pracovní právo

Pracovní právo II. - část A

 

1)     Pojem, vymezení a předmět úpravy pracovního práva

                - pojem pracovního práva

                - členění vztahů, které pracovní právo reguluje

                - závislá práce

                - vymezení specifik jednotlivých oblastí pracovního práva

 

2)     Postavení pracovního práva v systému práva

                - vývoj pracovního práva a jeho postavení k ostatním právním odvětvím v historické perspektivě

- vztah pracovního práva k ostatním právním odvětvím na našem území po roce 1918

- postavení pracovního práva v současném systému práva (specifika pracovního práva) 

                 

3)     Vztah pracovního a občanského práva

                - historické etapy vývoje vztahu pracovního a občanského práva

                - aktuální vztah občanského a pracovního práva

                - použití občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy

 

4)     Mezinárodní prvek v pracovním právu

                - možné mezinárodní prvky při výkonu závislé práce                

- výkon závislé práce v cizině a rozhodné právo

                - postavení zaměstnance, který není státním příslušníkem České republiky

 

5)     Evropské pracovní právo

                - prameny práva Rady Evropy (příklady úmluv a jejich uplatnění)

                - prameny práva EU (primární a sekundární právo – jeho uplatnění)

                - judikatura evropských soudů

 

6)     Prameny pracovního práva

                - vymezení pojmu pramen práva

                - vymezení jednotlivých pramenů pracovního práva

                - specifika pramenů pracovního práva ve srovnání s jinými právními obory

 

7)     Vznik a vývoj pracovního práva

                - historické vývojové etapy

                - vývoj pracovněprávní legislativy od roku 1918

                - současné trendy v pracovním právu

 

8)     Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam

                - pojem právní princip/zásada

                - význam právních principů

- vymezení základních zásad pracovněprávních vztahů

                - význam základních zásad mj. v kontextu subsidiárního použití občanského zákoníku

 

9)     Ochranná funkce pracovního práva a její projevy v právní úpravě 

                - vymezení základních funkcí pracovního práva

                - pojem ochranné zákonodárství

- konkrétní příklady právních institutů, ve kterých se projevuje ochranná funkce pracovního práva

 

10) Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu

                - vymezení pojmu rovné zacházení a zákaz diskriminace

                - prameny právní úpravy

                - příklady zakázaných jednání v jednotlivých fázích pracovního poměru a jejich důsledky

                - právní nástroje ochrany

 

11) Pracovněprávní vztahy a jejich prvky

                - vymezení pracovněprávních vztahů

                - třídění pracovněprávních vztahů

                - charakteristika jednotlivých prvků pracovněprávních vztahů s důrazem na základní pracovněprávní vztahy

                 

                  

12) Právní skutečnosti v pracovním právu

                - pojem pracovněprávních skutečností 

                - dělení pracovněprávních skutečností

                - náležitosti pracovněprávního jednání

 

13) Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu

                - vymezení pojmů doba a lhůta a jejich třídění

                - pravidla počítání času v pracovněprávních vztazích

                - konkrétní příklady dob a lhůt

 

14) Vady právních jednání a jejich následky v pracovněprávních vztazích

                - pojmové vymezení vad právního jednání

                - označení možných vad právního jednání spolu s uvedením důsledků vady

                - specifika pracovněprávní úpravy

 

15) Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení 

                - vymezení subjektů pracovněprávních vztahů s důrazem na  zaměstnance a zaměstnavatele

                - způsobilost být účastníkem individuálních pracovněprávních vztahů

                - jednání a zastoupení účastníků individuálních pracovněprávních vztahů

 

16) Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů

                - vymezení jednotlivých účastníků kolektivních pracovněprávních vztahů

                - ustavení jednotlivých účastníků kolektivních pracovněprávních vztahů a jejich vzájemné vztahy

                - působnost jednotlivých účastníků kolektivních pracovněprávních vztahů

 

17) Závislá práce a nelegální práce

                - vymezení pojmu závislá práce (znaky a důsledky závislé práce, včetně vývoje právní úpravy)

                - vymezení pojmů nelegální práce (druhy nelegální práce)

                - důsledky spojené s výkonem nelegální práce, včetně vývoje právní úpravy

 

18) Pojem a druhy pracovního poměru

                - pracovní poměr jako závazkový právní vztah – vymezení pojmu

- vývojové koncepce pracovního poměru

                - druhy pracovního poměru zejména z hlediska rozsahu úvazku, doby trvání pracovního poměru

 

19) Vznik pracovního poměru

                - pravidla výběru uchazeče o zaměstnání (ochrana osobních údajů, zákaz diskriminace)

                - způsoby vzniku pracovního poměru

- vyjednávání o pracovní smlouvě

- povinnosti stran před vznikem pracovního poměru

 

20) Změna pracovního poměru

                - prvky pracovního poměru

                - změna subjektu pracovního poměru

                - změna obsahu pracovního poměru

 

21) Dočasné přidělení

                - dočasné přidělení jako změna obsahu pracovního poměru (zejména subjekty, podmínky, rozsah) - odlišnosti od dočasného přidělení v rámci agenturního zaměstnávání

 

22) Skončení pracovního poměru

                - způsoby skončení pracovního poměru

                - vztah pracovněprávní úpravy k občanskoprávní úpravě

                - důsledky skončení pracovního poměru (např. možný nárok na odstupné, potvrzení o zaměstnání, posudek o pracovní činnosti)

 

23) Závazkové právní vztahy v pracovněprávních vztazích

                - jednotlivé typy závazkových právních vztahů v pracovněprávních vztazích

                - vznik závazkových právních vztahů

- prvky, zejména obsah právních vztahů

- omezení aplikace občanského zákoníku na závazkové pracovněprávní vztahy

 

24) Zajištění a utvrzení dluhů z pracovněprávních vztahů

                - vymezení pojmu zajištění a utvrzení dluhů

                - jednotlivé nástroje zajištění a utvrzení dluhů a jejich pojmové vymezení

                - nástroje zajištění a utvrzení, které lze využít v pracovněprávních vztazích

 

25) Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance

                - vymezení základního pracovního závazku

                - vymezení dalších základních povinností zaměstnance

                - vymezení dalších základních povinností zaměstnavatele

 

26) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

                - vymezení pojmu bezpečnost a ochrana zdraví při práci

                - systematika a vztahy právních předpisů a jiných pramenů práva v oblasti BOZP

                - práva a povinnosti zaměstnavatele, zaměstnance a zástupců zaměstnanců na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 

27) Flexibilní formy výkonu práce

                - vymezení pojmu flexibilní formy výkonu závislé práce

                - flexibilní formy výkonu práce z hlediska platné a účinné právní úpravy

                - flexibilní formy výkonu práce – další možné teoretické konstrukty

 

28) Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí

                - pojem vysílání zaměstnanců

                - právní úprava regulující vysílání

                - formy vysílání

                - důsledky vysílání ve vztahu k právům a povinnostem zaměstnance a zaměstnavatele

 

29) Osobnostní práva zaměstnance a jejich ochrana v pracovněprávních vztazích

                - instituty ochrany osobnostních práv zaměstnanců

                - soukromoprávní prostředky ochrany osobnostních práv

                - veřejnoprávní prostředky ochrany osobnostních práv

 

30) Doručování písemnosti v pracovněprávních vztazích

                - doručování zaměstnanci a zaměstnavateli

                - doručení do vlastních rukou

                - důsledky nesprávného doručení

 

31) Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů

                - vymezení pojmu

                - účel právní úpravy

                - práva a povinnosti zaměstnance, zaměstnavatele a zástupců zaměstnanců

 

32) Další právní vztahy účasti na práci

                - vymezení pojmu

                - modelové vztahy zákoníku práce a dalších právních předpisů

- použití zákoníku práce na další vztahy účasti na práci

                - vymezení konkrétních případů

 

33) Pojetí odpovědnosti v pracovním právu

                - vymezení pojmu

                - možné teoretické konstrukce

                - základní charakteristika odpovědnosti zaměstnance a zaměstnavatele

 

34) Základní rozdíly v postavení zaměstnanců ve mzdové a platové sféře

                - vymezení pojmu plat a mzda

                - rozdíly v postavení zaměstnanců v platové a mzdové sféře v jednotlivých fázích pracovního poměru či v některých pracovněprávních institutech

 

35) Agenturní zaměstnávání

                - vymezení pojmu (právní základ, subjekty a obsah smluvních vztahů)

                - agentura práce, její ustavení, základní práva a povinnosti

                - zákonná omezení zprostředkování zaměstnání agenturou práce

 

36) Formy kolektivních pracovněprávních vztahů, kolektivní práva zaměstnanců

                - historický vývoj

                - ústavněprávní aspekty

                - jednotlivé formy kolektivních pracovněprávních vztahů

                - vymezení jednotlivých kolektivních práv zaměstnanců a možný způsob jejich výkonu

 

37) Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích

                - vymezení jednotlivých zástupců zaměstnanců

                - ustavení jednotlivých zástupců zaměstnanců

                - vztahy zástupců zaměstnanců

                - práva a povinnosti jednotlivých zástupců zaměstnanců

 

38) Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog

                - vymezení pojmu sociální dialog

                - vymezení postavení odborů a možnosti vytváření jejich hierarchických struktur , včetně jejich práv a povinností

                - vymezení postavení zaměstnavatelů a možnosti vytváření jejich hierarchických struktur , včetně jejich práv a povinností

 

39) Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání

                - pojem informování a projednání

                - rada zaměstnanců a její ustanovení

                - zástupce pro BOZP a jeho ustanovení

                - úloha rady zaměstnanců a zástupce pro BOZP v informování a projednání – práva a povinnosti

 

40) Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

                - vymezení druhů kontroly

- vnitřní kontrola – oprávněné subjekty a jejich oprávnění, průběh kontroly a možné důsledky

- vnější kontrola – oprávněné subjekty a jejich oprávnění, průběh kontroly a možné důsledky

               

 

Pracovní právo II. - část B

 

1)     Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru, výběr uchazečů o zaměstnání

                - informační povinnost

                - povinnosti na úseku ochrany osobních údajů

                - rovné zacházení a zákaz diskriminace

                - další aspekty – pracovně-lékařské služby, kontraktační proces

 

2)     Pracovní smlouva a její náležitosti

                - podstatné náležitostí

                - pravidelné a nahodilé náležitosti

                - důsledky spojené s nedostatky náležitostí

 

3)     Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se)  pracovního místa vedoucího zaměstnance

                - jmenování jako právní jednání

                - pracovní místa obsazovaná jmenováním

                - pracovní místa, z nichž lze zaměstnance odvolat a důsledky odvolání

 

4)     Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání)

                - zákonná pravidla pro sjednání pracovního poměru na dobu určitou

                - pracovní poměr na dobu určitou ve specifických situacích

                - důsledky protiprávního sjednání pracovního poměru na dobu určitou

               

5)     Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době)

                - sjednání zkušební doby

                - zákonné limity pro sjednání zkušební doby

                - zrušení pracovního poměru ve zkušební době

 

6)     Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu)

                - možnosti výdělečné činnosti zaměstnance v době trvání základního pracovněprávního vztahu

                - možná omezení výdělečné činnosti po skončení základního pracovněprávního vztahu

                - možné důsledky porušení zákazu další výdělečné činnosti

 

7)     Převedení na jinou práci

                - vymezení pojmu

                - povinné převedení na jinou práci

                - další případy převedení na jinou práci

                - povinnosti a opatření související s převedením na jinou práci

 

8)     Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení

                - vymezení pojmů

                - cestovní náhrady, včetně vyúčtování pracovní cesty

                - omezení zaměstnavatele ve vztahu k některým skupinám zaměstnanců

 

9)     Rozvázání pracovního poměru výpovědí

                - podmínky rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance

                - podmínky a omezení rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele

                - důsledky nedodržení zákonných podmínek

               

10) Dohoda o rozvázání pracovního poměru

                - náležitosti dohody o rozvázání pracovního poměru

                - důsledky nedodržení zákonných náležitostí dohody o rozvázání pracovního poměru

 

11) Okamžité zrušení pracovního poměru

                - podmínky rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením ze strany zaměstnance

                - podmínky rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením ze strany zaměstnavatele

                - důsledky nedodržení zákonných podmínek

 

12) Omezení při rozvazování pracovního poměru

                - omezení při rozvázání pracovního poměru na straně zaměstnance

                - omezení při rozvázání pracovního poměru na straně zaměstnance

 

 

13) Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele

                - pojmové vymezení a účel institutu

                - povinnosti zaměstnavatele

                - důsledky nedodržení zákonných podmínek

 

 

 

14) Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru

                - peněžitá plnění poskytovaná při skončení pracovního poměru a jejich účel

                - nepeněžitá plnění poskytovaná při skončení pracovního poměru a jejich účel

 

 

15) Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky

                - neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance, jeho následky a možnosti obrany

                - neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, jeho následky a možnosti obrany

                - rozdílné důsledky neplatného a zdánlivého rozvázání pracovního poměru

               

 

16) Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti 

                - pojmové vymezení

                - práva a povinnosti vedoucího zaměstnance

                - odchylky od základního zákonného režimu

 

 

17) Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

                - pojmové vymezení a účel institutu

                - podstatné náležitosti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměru

- právní úprava navazující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměru (zejména odvody do pojistných systémů a související aspekty)

 

 

18) Délka pracovní doby a její rozvržení

                - pojmové vymezení

                - zákonné (týdenní a denní) limity pracovní doby       

- jednotlivé způsoby rozvržení pracovní doby

 

 

19) Konto pracovní doby

                - pojmové vymezení a účel institut

                - zákonné podmínky uplatnění konta pracovní doby

                - pravidla rozvržení pracovní doby prostřednictvím konta pracovní doby

 

20) Doba odpočinku a její druhy

                - pojmové vymezení a účel institut

                - jednotlivé doby odpočinku a související pravidla

 

21) Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost

                - pojmové vymezení jednotlivých institutů

                - zákonná pravidla pro výkon přesčasové práce, včetně souvisejících aspektů (například odměna)

                - zákonná pravidla pro výkon noční práce, včetně souvisejících aspektů (například odměna)

                - zákonná pravidla pro držení pracovní pohotovosti a výkon práce v době pracovní pohotovosti

 

22) Práva a povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP

                - vymezení pojmu bezpečnost a ochrana zdraví při práci a účel právní regulace

- povinnosti zaměstnavatele podle zákoníku práce a zvláštních právních předpisů (včetně například pracovně-lékařských služeb, kvalifikace rizikovosti prací atd.)

 

23) Pracovní podmínky žen, mladistvých a osob se zdravotním postižením

- zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých (například zakázané práce, přesčasová práce, noční práce, rozvržení pracovní doby)

- pracovní podmínky a podpora zaměstnávání osoby se zdravotním postižením.

 

24) Odměňování závislé práce

                - pojmové vymezení - mzda, plat a odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

                - základní principy odměňování

                - určení a stanoví výše mzdy, platu a odměn z dohod

 

25) Důležité osobní překážky v práci

                - pojmové vymezení a účel institutu

                - jednotlivé překážky v práci a s nimi spojené právní důsledky

 

 

26) Překážky v práci z důvodu obecného zájmu

                - pojmové vymezení a účel institutu

                - jednotlivé překážky v práci a s nimi spojené právní důsledky

 

 

27) Překážky v práci na straně zaměstnavatele

                - pojmové vymezení a účel institutu

                - jednotlivé překážky v práci a s nimi spojené právní důsledky

 

28) Dovolená

                - pojmové vymezení a účel institutu

- dovolená za kalendářní rok, dovolená za poměrnou část kalendářního roku, dovolená za odpracované dny a dodatková dovolená – podmínky vzniku nároku a pravidla čerpání

 

29) Péče o zaměstnance

                - pojmové vymezení a účel institutu

                - zejména pracovní podmínky zaměstnanců, stavování zaměstnanců, fond sociálních a kulturních potřeb

 

 

30) Prohlubování a zvyšování kvalifikace

                - pojmové vymezení a účel institut

                - kvalifikační dohoda a související aspekty

 

31) Odpovědnost zaměstnance za škodu

                - pojmové vymezení, včetně podmínek založení odpovědnosti zaměstnance

                - jednotlivé druhy odpovědnosti zaměstnance za škodu

 

32) Odpovědnost zaměstnavatele za škodu

                - pojmové vymezení, včetně podmínek založení odpovědnosti zaměstnavatele

                - jednotlivé druhy odpovědnosti zaměstnavatele za škodu

 

33) Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání

                - pojmové vymezení

                - jednotlivé druhy náhrad při pracovním úrazu a nemoci z povolání a způsob jejich úhrady

 

34) Práce konaná zaměstnancem mimo pracoviště zaměstnavatele („home working“)

                - pojmové vymezení

                - zákonné odchylky od obecného režimu pracovního poměru

 

35) Přístup k nadnárodním informacím

                - pojmové vymezení a účel institutu

- formy realizace práva zaměstnanců na přístup k nadnárodním informacím a projednání

                - Evropská rada zaměstnanců – její ustanovení a fungování

 

36) Kolektivní smlouvy

                - pojmové vymezení

                - druhy kolektivních smluv

- náležitosti a možný obsah kolektivních smluv

 

37) Kolektivní smlouva vyššího stupně a její extenze

                - pojmové vymezení

                - podmínky pro extenzi kolektivní smlouvy vyššího stupně

 

38) Kolektivní spory

                - pojmové vymezení

                - procesní způsob řešení kolektivních sporů

 

 

39) Právo na stávku, výluka

                - pojmové vymezení a účel institut

                - zákonné podmínky vyhlášení stávky a výluky

 

40) Odborová organizace

                - pojmové vymezení a úloha odborových organizací

                - založení, vznik a působnost odborové organizace

 

 

 

 

 

 

Podíl garanta na výuce činí alespoň 30 %.

Poslední úprava: Morávek Jakub, doc. JUDr., Ph.D. (05.02.2021)
Studijní opory

Studijní literatura:

Bělina, M., Pichrt, J. a kol., Pracovní právo, 7. doplněné a podstatně přepracované vydání, Praha: C. H. Beck, 2017
Hůrka, P. a kol., Pracovní právo v bodech s příklady, 5. akt. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019
Pichrt, J., Drápal, L. a kol. Případové studie pracovněprávní, C. H. Beck, 2015

Právní předpisy:

Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve znění pozdějších předpisů,
Zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru na bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, ve zn. p. p.
Zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci .., ve zn. p. p.
Zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, ve zn. p. p.
Nař. vl. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
Zák. č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaruč. mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí .., ve zn. p. p.
Zák. č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě
Zák. č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zák.), ve zn. p. p.
Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Poslední úprava: Pichrt Jan, prof. JUDr., Ph.D. (20.02.2020)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Středa04.10.2023Předmět pracovního práva, jeho prameny a postavení v systému práva.prof. JUDr. Věra Štangová, CSc. 
Středa11.10.2023Pracovněprávní vztahy a právní vztahy účasti na práci.prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 
Středa18.10.2023Pracovněprávní skutečnosti.doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 
Středa25.10.2023Vznik pracovního poměru a jeho obsah.prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 
Středa01.11.2023Změny pracovního poměru.JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 
Středa08.11.2023Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů.doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
Středa15.11.2023Skončení pracovního poměru (I.)prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 
Středa22.11.2023Skončení pracovního poměru (II.)prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 
Středa29.11.2023Pracovní doba, doby odpočinku.doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 
Středa06.12.2023Dovolená.doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 
Středa13.12.2023Překážky v práci.doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 
Středa20.12.2023Mzda a plat.doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK