PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální právo EU - HP0433
Anglický název: Social Law of the EU
Zajišťuje: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Třída: pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
Kategorizace předmětu: Právo > Pracovní právo a sociální zabezpečení
Korekvizity : HP1312, HP1323
Ve slož. prerekvizitě: HM1101
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Výběrový předmět studentům zprostředkuje ucelenou a prohloubenou informaci o předpisech práva ES v oblasti sociální ochrany, včetně předpisů týkajících se rovnosti a zákazu diskriminace. Jedná se o velmi aktuální problematiku, se kterou se bude většina absolventů PF UK setkávat v praxi a bude potřebovat se v dané oblasti orientovat. Zároveň lze předpokládat, že sociální aspekt práva ES se bude i nadále vyvíjet a pro budoucího právníka je důležité tento vývoj sledovat, a to především ve vztahu k vývoji národní legislativy. Výběrový předmět studenty seznámí nejen s problematikou platných předpisů sociálního práva ES, ale i s některými důležitými oblastmi sociální politiky EU, jež předznamenávají určitý společný vývoj v členských státech.
Poslední úprava: Bělorová Jitka (19.02.2008)
Literatura
Povinná:
 • Tomeš, I., Koldinská, K.. Sociální právo Evropské unie. C.H. Beck, Praha . 2003.
Poslední úprava: Bělorová Jitka (19.02.2008)
Sylabus 1. Pojem a evropské kořeny sociálního práva ES
 2. Vznik a historický vývoj komunitárního sociálního práva
 3. Sociální politika EU a její současné nástroje
 4. Zajištění rovnosti a zákaz diskriminace v právu ES
 5. Rovné příležitosti mužů a žen v právu ES
 6. Právo na vzdělání a jeho uplatnění v právu ES
 7. Pracovněprávní ochrana v právu ES
 8. Politika zaměstnanosti a její zabezpečování v ES
 9. Politika udržitelných důchodů v EU
 10. Sjednocování politiky v oblasti zdravotnictví v EU
 11. Boj proti sociálnímu vyloučení v politice EU
 12. Rozhodovací činnost Evropského soudního dvora v sociální oblasti
Poslední úprava: MORAJ4AJ (08.09.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK