PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Harmonizace práva v EU - HP0411
Anglický název: Harmonization of Law within the European Union
Zajišťuje: Katedra evropského práva (22-KEP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HOPV0001
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.
Třída: evropské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Evropské právo
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Ve slož. prerekvizitě: HM0901, HM0901, HM2501
Anotace
Předmět se věnuje problematice unijních směrnic – hlavního nástroje harmonizace právních úprav v členských státech EU, a problematice unijních nařízení – hlavního nástroje unifikace právních úprav v členských státech EU. Oběma těmto nástrojům se věnuje jak z pohledu jejich charakteristiky, struktury a výkladu, tak z pohledu jejich transpozice, implementace, aplikace i účinků v ČR.

V rámci výuky jsou studenti seznamováni s oběma nástroji v kontextu řešení konkrétních transpozičních i aplikačních případů a situací.

Absolvování předmětu umožní studentům prohloubit své porozumění toho, jak s unijními akty i s českými implementačními předpisy náležitě nakládat v aplikační i legislativní praxi ČR.
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.08.2023)
Požadavky ke zkoušce

1.      Řešením příkladů zadaných v rámci výuky lze získat bonifikaci ke zkoušce až v rozsahu jednoho stupně.

2.      Zkouška spočívá v zodpovězení tří otevřených otázek.  Maximální počet bodů je 15. Hranice pro známku 1 je 13 bodů, pro známku 2 je 10 bodů a pro známku 3 je 7 bodů.

3.      U zkoušky není možné používat právní předpisy ani jiné materiály.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.08.2023)
Sylabus

V rámci výuky předmětu je pozornost věnována těmto tématům:

-        Základní charakteristika směrnic a nařízení EU.

-        Struktura a kategorizace směrnic EU.

-        Hlavní metody transpozice směrnic EU – doslovná a reformulační transpozice, minimalistická transpozice a goldplating.

-        Kritéria náležité transpozice směrnic EU.

-        Následky nenáležité transpozice a implementace směrnic EU – přímý účinek, nepřímý účinek, odpovědnost členského státu.

-        Nařízení EU z pohledu jejich vnitrostátní aplikace a implementace.

-        Výklad směrnic a nařízení EU pro účely jejich vnitrostátní aplikace a implementace.

-        Ústavně právní aspekty vnitrostátní implementace směrnic a nařízení EU v ČR.

-        Institucionální a metodické zajištění vnitrostátní implementace směrnic a nařízení EU v ČR.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.08.2023)
Studijní opory

Základní literatura:

1.      R. Král. Nařízení ES z pohledu jejich vnitrostátní aplikace a implementace. C. H. Beck.

2.      R. Král. Směrnice EU z pohledu jejich transpozice a vnitrostátních účinků. C. H. Beck.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.08.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK