PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Římské právo a základy novodobého práva soukromého II - HP0404
Anglický název: Roman Law and the Foundations of Modern Private Law II
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 40
Poznámka: povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
prof. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
JUDr. David Falada, Ph.D.
Třída: římské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Římské právo
Korekvizity : HP0401
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Ing. Stanislav Potěšil (25.11.2014)
V rámci výuky tohoto předmětu je podán ucelený výklad o dějinách římského práva, tj. o jeho pramenech, státním zřízení antického Říma. Největší pozornost je soustředěna na vysvětlení jednotlivých institutů římského práva soukromého počínaje právem osob, přes právo věcné, obligace (ze smluv a z deliktů), dědické právo a římský soukromý proces. Vyloženy jsou rovněž tzv. obecné nauky. Přednášeny jsou také další osudy římského práva v kontextu evropského právního vývoje.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Stanislav Potěšil (25.11.2014)
Povinná:
  • M. Skřejpek. Římské soukromé právo. Systém a instituce.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Stanislav Potěšil (25.11.2014)

Zakončení výuky v předmětu římské právo a základy novodobého práva soukromého.

Zimní semestr:

Výuka bude ukončena zápočtem. Znalosti budou prověřeny formou znalostního testu v následujícím rozsahu: prameny práva, právo osob, věcná práva. Test bude obsahovat 30 otázek, každá otázka bude hodnocena jedním bodem.

Způsob hodnocení:

Vykonal: 6 správných odpovědí z každé ze tří částí testu à 10 otázek

Test bude organizován pro celý ročník. Minimálně 3 termíny v rámci zimního zkušebního období, 1 termín (náhradní) na konci výuky letního semestru.

 

Letní semestr:

Výuka bude ukončena zkouškou složenou ze dvou části:

1. Písemná část - vykonal - 6 správných odpovědí z 10 otázek

Jedná se o test skládající se ze skutkového zadání a 10ti právních otázek vázaných na uvedené skutkové zadání.

Písemná část bude organizována pro celý ročník. Minimálně 3 termíny v rámci zkušebního období za letní semestr, 1 termín (náhradní) v září.

2. Ústní část - Otázky k ústní zkoušce jsou zveřejněny v dokumentech katedry pod názvem "Otázky k ústní zkoušce z římského práva" - http://www.prf.cuni.cz/dokumenty-download/1404046838/

Viz blíže: http://www.prf.cuni.cz/dokumenty-download/1404046840/

Dokumenty z obou odkazů jsou k disposici také přímo zde v IS.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Stanislav Potěšil (25.11.2014)


Římské právo a základy novodobého práva soukromého je předmětem zkoušky po 2. semestru magisterského studia.

Obsahem tohoto předmětu je ucelený výklad o římském právu, se zvláštním zřetelem k potřebám dalšího studia na právnické fakultě. Z tohoto důvodu nejsou také probírány otázky spojené s právem trestním a problémy organizace správy římského státu jsou vykládány pouze s ohledem na otázky pramenů práva a jeho aplikace.

Úvodem jsou vyloženy ty problémy, které umožňují pochopení dalších partií látky. Jedná se o seznámení s prameny římského práva a římským státním zřízením, a to od nejstarších dob, až do vlády císaře Iustiniana. Především se jedná o otázky spojené s legislativou lidových shromáždění, činností praetora a tvorby císařských konstitucí. Stejně tak je však přednášena problematika vývoje římské právní vědy. Značná pozornost je rovněž věnována kodifikacím římského práva: Zákoník dvanácti desek, Codex Theodosianus, tzv. Corpus iuris civilis (Codex Iustinianus, Digesta, Institutiones). Jádro výuky je soustředěno na otázky soukromého práva. Právo osob zahrnuje zejména pak výklad o právní subjektivitě a způsobilosti k právnímu jednání v kontextu římského práva, o příbuzenství a římském manželství. Věcná práva obsahují seznámení s problematikou vlastnického práva (včetně jeho ochrany a způsobů nabývání), držby a věcných práv k věci cizí (servitutes, superficies, emphyteusis). V rámci závazkového práva (obligací) jsou studenti seznamováni jednak s obecnými otázkami jako je vznik, změna, zánik a zajištění závazků a pak s jednotlivými zavazovacími důvody. Závazky ze smluv zahrnují vysvětlení nejen čtyř základních skupin (smlouvy verbální, literární, reálné a konsenzuální) ale i dalších (nepojmenované reálné kontrakty, quasi kontrakty, pacta). Vyloženy jsou rovněž obligace z deliktů (krádež, loupež, protiprávní poškození cizí věci, urážka na cti, podvod atp.). Dědické právo obsahuje testamentární i zákonnou dědickou posloupnost, stejně jako výklad o odkazech. V rámci procesního práva je pozornost soustředěna na všechny tři typu soukromého procesu: proces legisakční, formulový, cognitio extra ordinem. Závěr tvoří výklady o tzv. obecných naukách, zejména o náležitostech právního jednání. Integrální součástí tohoto předmětu jsou rovněž další osudy římského práva v evropském právním kontextu (tzv. recepce římského práva) se zvláštním zaměřením na Itálii a Německo.

Výuka předmětu Římské právo a základy novodobého práva soukromého umožňuje studentům seznámit se na samotném počátku studia práv, na příkladu římského práva, s technikou tvorby, aplikace a fungování práva v jeho celistvosti. Kromě toho se jedná rovněž o předmět propedeutického charakteru, poskytující studentům terminologické i obsahové základy znalosti práva, a to zejména práva soukromého.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK