PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Právo cenných papírů - HP0351
Anglický název: Securities Law
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 35
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Vyučující: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
JUDr. Zdeněk Kovařík
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Třída: obchodní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Obchodní právo
Korekvizity : HP0296
Ve slož. prerekvizitě: HM1401, HM1801
Anotace
Předmět poskytuje základní orientaci v právní úpravě cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů. Od obecných otázek pojmu, povahy, funkce, formy i zvláštností smluv, jejichž předmětem jsou cenné papíry a zaknihované cenné papíry, a pravidel pro vedení evidence zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů sleduje specifika právní úpravy jednotlivých druhů cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů. Podrobněji se zabývá úpravou směnek, dluhopisů, účastnických cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných obchodními korporacemi či zbožových cenných papírů. Pozornost věnuje též vazbám na kapitálový trh (zvláštní povinnosti emitentů a dalších osob ve vztahu k veřejné nabídce či účastnickým cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům přijatým k obchodování na evropském regulovaném trhu) i průnikům s mezinárodním právem soukromým (kolizní pravidla, která se týkají cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů). Část výkladu se zaměřuje na věcná práva k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům, zejména na právo zástavní, jakož i navazující problematiku finančních zajištění.
Poslední úprava: Vacková Alena (12.04.2017)
Sylabus

 

Pojem, znaky, funkce, vznik a zánik cenného papíru.

 

Třídění cenných papírů. Forma cenného papíru.

 

Zaknihované cenné papíry a vedení jejich evidence.

 

Zahraniční cenné papíry. Kolizní normy v právu cenných papírů.

 

Smlouvy, jejichž předmětem jsou cenné papíry.
Zástavní právo k cenným papírům. Dohody o finančních zajištěních.

 

Veřejná nabídka. Cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaných trzích. Povinnosti emitentů takových cenných papírů a dalších osob.

 

Směnky.

 

Dluhopisy.

 

Účastnické cenné papíry vydávané akciovou společností. Kmenový list.

 

Zbožové cenné papíry

 

 

Poslední úprava: Patěk Daniel, doc. JUDr., Ph.D. (26.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 70 %. 

Zkouškové otázky z předmětu „Právo cenných papírů”

letní semestr 2016/2017

 

 

 

 

 

(skupina I - obecná část)

 

 1. Pojem a funkce cenného papíru.
 2. Vydání cenného papíru.
 3. Forma cenného papíru.
 4. Zaknihované a imobilizované cenné papíry a zásady vedení jejich evidence.
 5. Cenné papíry přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu. Povinnosti emitenta takových cenných papírů a dalších osob ve vztahu k nim.
 6. Veřejná nabídka cenných papírů. Prospekt.
 7. Smlouvy, jejichž předmětem jsou cenné papíry.
 8. Zástavní právo k cenným papírům a jeho realizace. Dohody o finančních zajištěních. 
 9. Zahraniční cenné papíry. Kolizní normy v právu cenných papírů.

 

 

 

(skupina II - zvláštní část)

 

 1. Účastnické cenné papíry a jejich druhy.
 2. Dluhopisy a jejich druhy.
 3. Zbožové cenné papíry a jejich druhy.
 4. Forma a druhy směnky.
 5. Náležitosti směnky, blankosměnka.
 6. Přímí a nepřímí dlužníci ze směnky a jejich pořadí. Směnečný postih.
 7. Převoditelnost směnky. Náležitosti, druhy a účinky rubopisu.
 8. Námitky proti směnce. Právní význam vad či nedostatku kauzy pro směnečný závazek.
 9. Směnečné rukojemství. Směnečný akcept. Směnečný protest.

   

Poslední úprava: Vacková Alena (09.04.2020)
Studijní opory

 

 LITERATURA:

 

Povinná:

1.                    Kapitola VIII. (Cenné papíry a zaknihované cenné papíry) in Černá,S., Štenglová, I., Pelikánová, I., Dědič, J.: Obchodní právo - podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele,

                       Wolters Kluwer, Praha, 2016

 

Doporučená:

1.                  Čech, P.: Kapitola 13. Cenné papíry a zaknihované cenné papíry in Černá, S., Plíva, S. a kol.: Podnikatel a jeho právní vztahy. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013, s. 148-156

2.                  Husták, Z., Šovar, J., Franěk, M., Smutný, A., Cetlová, K., Doležalová, D. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2012

3.                  Kotásek, J., Pokorná, J.: Právo cenných papírů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014

4.                  Kotásek, J.: Zákon směnečný a šekový. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012

5.                  Přibyl, Z.: Směnečné právo, Praha: Univerzita Karlova, 1994

6.                  Dědič J.: Právo cenných papírů a kapitálového trhu. Praha: Prospektrum, 2000

7.                  Marek, R., Ježek, V.: Cenné papíry v novém občanském zákoníku. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013

8.                  Husták, Z., Manderla, M.: Cenné papíry ve světle rekodifikace - poznámky k novému režimu, Obchodněprávní revue, č. 1/2014, s. 11-18

9.                  Kotásek, J.: Cenný papír v § 514 NObčZ - správná definice v nesprávném kontextu?, Obchodněprávní revue, č. 9/2013, s. 256-258

10.                Králík, A.: Umožnění provádění administrace investičního fondu osobou odlišnou od obhospodařovatele tohoto fondu, Obchodněprávní revue, č. 5/2013, s. 145-148

11.                Ständer, K., Juřica, A.: Komanditní společnost s podíly vtělenými do cenného papíru podle české a německé úpravy, Obchodněprávní revue, č. 4/2013, s. 105-109

12.                Šovar, J.: K velkým změnám české právní úpravy kolektivního investování - obecný úvod, Obchodněprávní revue, č. 4/2013, s. 117-119

13.                Šovar, J.: Podílový fond - nově a dále, Obchodněprávní revue, č. 6/2013, s. 175-178

14.                Šovar, J.: K očekávaným změnám - tuzemské dluhopisové právo znovu na scéně, Obchodněprávní revue, č. 6/2014, s. 175-177

15.                Šovar, J.: K zásadním změnám zákona o dluhopisech. Obchodněprávní revue, č. 5/2012, s. 153-155

16.               Šovar, J., Mikula, O.: O komanditní společnosti na investiční listy, Obchodněprávní revue, č. 11-12/2014, s. 305-311

Poslední úprava: Patěk Daniel, doc. JUDr., Ph.D. (26.01.2018)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Středa27.02.2019Pojem, znaky, funkce, druhy, formy cenného papíruJUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 
Středa06.03.2019Zaknihované cenné papíry a vedení jejich evidenceJUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 
Středa13.03.2019Zahraniční cenné papíry. Kolizní normy v právu cenných papírůJUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 
Středa20.03.2019Smlouvy, jejichž předmětem jsou cenné papíry. Zástavní právo k cenným papírům. Dohody o finančních zajištěníchJUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 
Středa27.03.2019Veřejná nabídka. Cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaných trzích. Povinnosti emitentů takových cenných papírů a dalších osobJUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 
Středa03.04.2019SměnkyJUDr. Zdeněk Kovařík 
Středa10.04.2019SměnkyJUDr. Zdeněk Kovařík 
Středa17.04.2019SměnkyJUDr. Zdeněk Kovařík 
Středa24.04.2019DluhopisyJUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 
Středa01.05.2019Státní svátek 
Středa08.05.2019Státní svátek 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK