PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Katastr nemovitostí - HP0332
Anglický název: Land Registry (Cadastre)
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Vyučující: JUDr. Iveta Bláhová
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Korekvizity : HP0271
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM1201
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (16.02.2020)
Cílem předmětu je prohloubení znalostí týkajících se významu a fungování katastru nemovitostí. Po historickém exkurzu a seznámení s příslušnými právními prameny je hlavní důraz položen na obsah katastrálního operátu, druhy a význam zápisů v katastru nemovitostí, když každému druhu je při tom věnována samostatná přednáška (vklad, záznam, poznámka). Na tyto výklady navazuje seznámení s obecnými zásadami vedení právních vztahů v katastru a s postupem při poskytování údajů z katastru, přičemž je kladen důraz na orientaci v samotných výstupech z Informačního systému katastru nemovitostí a využití poznatků v praxi.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (16.02.2020)

Forma kontroly studia: písemný test + alespoň 50% docházka

Zkouškové okruhy:

01. Základní pojmy - nemovitost, pozemek, stavba, zásada superficies solo cedit
02. Základní pojmy - katastr nemovitostí (definice), katastrální území, parcela, geometrické a polohové určení nemovitosti, výměra parcely
03. Katastrální operát - soubor geodetických informací (typy katastrálních map, měřítka)
04. Katastrální operát - soubor popisných informací (list vlastnictví)
05. Katastrální operát - sbírka listin, dokumentace výsledků šetření a měření, protokoly
06. Závaznost údajů katastru nemovitostí
07. Geometrický plán (části geometrického plánu, ověření a potvrzení geometrického plánu, § 7 odst. 2 katastrálního zákona)
08. Historie - stabilní katastr
09. Historie - pozemkové knihy, pozemkový katastr
10. Historie - jednotná evidence půdy, evidence nemovitostí, registrace smluv státním notářstvím
11. Zeměměřické a katastrální orgány - organizační struktura, působnost jednotlivých úřadů
12. Předmět evidence v KN - parcela, budova, jednotky, právo stavby, pojem drobná stavba, zjednodušená evidence
13. Předmět zápisů v KN - věcná práva (vlastnické právo, zástavní právo, věcná břemena, věcné předkupní právo), další práva stanovená zákonem
14. Zápisy  práv do KN - vklad (povaha vkladu, práva zapisovaná vkladem, vkladové řízení, účastníci řízení, náležitosti a povinné přílohy návrhu na vklad, správní poplatek, přezkumná činnost KÚ, protokol "V", rozhodnutí o povolení, zamítnutí či částečném povolení vkladu + opravné prostředky, provedení zápisu v katastrálním operátu, vyrozumění o provedení zápisu)
15. Zápisy  práv do KN - záznam (povaha záznamu, práva zapisovaná záznamem, postup KÚ, pravomoc KÚ přezkoumávat listiny, protokol "Z")
16. Zápis jiných údajů do KN
17. Zápisy  práv do KN - poznámka (povaha poznámky, poznámky k nemovitosti, poznámky k osobě, poznámka spornosti, postup KÚ, výmaz poznámky)
18. Zásady vedení právních vztahů v KN - zásada intabulační
19. Zásady vedení právních vztahů v KN - zásada dispoziční
20. Zásady vedení právních vztahů v KN - zásada priority (pořadí zápisů, plomba)
21. Zásady vedení právních vztahů v KN - zásada materiální publicity (vztah mezi zápisem v katastru a skutečným stavem, ochrana dobré víry v zápis katastru), zásada formální publicity (veřejnost katastru)
22. Poskytování údajů z KN - formy, správní poplatky a úplaty, výpis z KN (jednotlivé části LV, výpis z KN týkající se budovy a jednotek)
23. Oprava chyb v katastrálním operátu - jaké chyby lze opravit, průběh řízení, protokol "OR"
24. Obnova katastrálního operátu - způsoby (obnova novým mapováním, obnova přepracováním, obnova na podkladě pozemkových úprav), námitky, vyhlášení platnosti obnoveného operátu
25. Revize údajů katastru - povaha, způsob provádění

 

Požadavky pro uznání předmětu z předchozího studia:

Předmět Katastr nemovitostí navazuje na předmět Občanské právo hmotné II, proto lze uznat studijní povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány po datech shodných s datem stanoveným pro předmět Občanské právo hmotné II, tj. po 1. lednu 2013. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01. 01. 2012 až 01. 01. 2013, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn právní úpravy katastrálního práva. 

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (16.02.2020)

Mezi přednášená témata patří především:

01. Vymezení základních pojmů - pojem nemovitost, pozemek, stavba, zásada superficies solo cedit, pojem katastr nemovitostí (definice), katastrální území, parcela, katastrální operát, soubor geodetických informací (typy katastrálních map, měřítka), soubor popisných informací (list vlastnictví), sbírka listin, dokumentace výsledků šetření a měření, protokoly (přehledy řízení vedených katastrálními úřady), závaznost údajů katastru nemovitostí, geometrický plán (ověření, potvrzení geometrického plánu), geometrické a polohové určení nemovitosti, výměra parcely.

02. Historický exkurz - počátky jednotné daňové politiky a historicky první katastry, stabilní katastr, pozemkové knihy, pozemkový katastr, jednotná evidence půdy, evidence nemovitostí, registrace smluv státním notářstvím, počátky novodobého katastru nemovitostí.

03. Stručná anotace právních pramenů - katastrální zákon, prováděcí katastrální vyhláška, vyhláška o poskytování údajů katastru, vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na vklad, zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (organizační struktura + sdělení ČÚZK, kterým se stanoví seznam katastrálních pracovišť), zákon o zeměměřictví (zeměměřická činnost, osoba oprávněná vykonávat zeměměřické činnosti, osoba s úředním oprávněním), právní předpisy týkající se bytového vlastnictví, zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, zákon o správních poplatcích.

04. Obsah katastru nemovitostí, předmět evidence v katastru nemovitostí - parcela, zjednodušená evidence, budova, jednotky, právo stavby, pojem drobná stavba. Práva zapisovaná do katastru nemovitostí.

05. Zásady vedení právních vztahů v katastru nemovitostí - zásada intabulační, zásada dispoziční, zásada legality, zásada priority (pořadí zápisů), zásada materiální publicity (vztah mezi zápisem v katastru a skutečným stavem, ochrana dobré víry v zápis v katastru), zásada formální publicity (poskytování údajů z katastru).

06. Zápisy  práv do katastru nemovitostí - vklad - povaha vkladu, práva zapisovaná vkladem, vkladové řízení, účastníci řízení, návrh na povolení vkladu (náležitosti, přílohy, formulář), správní poplatek, přezkumná činnost katastrálního úřadu s ohledem na judikaturu soudů), protokol o vkladech, důvody pro přerušení řízení, důvody pro zastavení řízení, typy rozhodnutí KÚ o návrhu na vklad, opravné prostředky, provedení zápisu v katastrálním operátu, vyrozumění o provedení zápisu.

07. Zápisy  práv do katastru nemovitostí - záznam - povaha záznamu, práva zapisovaná záznamem, postup katastrálního úřadu a jeho pravomoc přezkoumávat listiny, protokol o záznamech, provedení zápisu.  Zápis jiných údajů do katastru nemovitostí. Duplicitní zápis vlastnictví.

08. Zápisy  práv do katastru nemovitostí - poznámka - povaha poznámky, poznámky k nemovitosti, poznámky k osobě, poznámka spornosti, postup katastrálního úřadu, výmaz poznámky, význam poznámky pro další zápisy v katastru nemovitostí.

09. Poskytování údajů z katastru - formy poskytovaných údajů, výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy, identifikace parcel, srovnávací sestavení parcel, veřejné listiny a kopie listin ze sbírky listin, dálkový přístup (včetně prezentace dálkového přístupu do ISKN či nahlížení do katastru), správní poplatky a úplaty za poskytnuté údaje.

10. Další zásahy do katastrálního operátu - revize údajů katastru, oprava chyb v katastrálním operátu, obnova katastrálního operátu, určení průběhu hranice pozemku, spory o hranice, vytyčování hranic pozemků, zpřesnění hranice pozemků, změny údajů katastru nemovitostí o parcele, o vlastníku a jiném oprávněném. Dělení pozemků a věcná práva.

 

Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.

Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k potřebě reagovat na aktuální otázky právní teorie a praxe.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (16.02.2020)

Podíl garanta na výuce činí 30%.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (16.02.2020)

Právní předpisy povinné:

01. Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
02. Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
03. Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
04. Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
05. Vyhláška č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu

Právní předpisy související (orientační znalost):

01. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
02. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
03. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
04. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
05. Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
06. Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákona (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů
07. Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
08. Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
09. Vyhláška č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky
10. Sdělení ČÚZK č. 384/2015 Sb., seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2016
11. Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Literatura povinná:

01. Přednášky, prezentace z přednášek

Literatura doporučená:

01. Barešová, E., Bláhová, I., Doubek, P., Janeček, B., Nedvídek, L., Šandová, H. Katastrální zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019

02. Baudyš, P. Katastrální zákon. Komentář. 1. Vydání. Praha: C.H.Beck, 2014

03. Barešová, E.; Baudyš, P.: Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007
04. Pekárek, M. a kol.: Pozemkové právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2010
05. Barešová, E.; Baudyš, P.: Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011
06. Vrcha, P.; Janků, P.; Vrchová, K.: Katastrální (a související) judikatura. 3. vydání. Praha: Linde Praha, a. s., 2011
07. Dvořák, J. Švestka, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015
08. Dvořák, J.; Švestka, J.; Zuklínová, M. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013
09. Kuba, B.; Olivová, K.: Katastr nemovitostí České republiky. 9. vydání. Praha: Linde Praha, a. s., 2005
10. Kuba, B.; Olivová, K.: Byty a katastr nemovitostí. 8. vydání. Praha: Linde Praha, a. s., 2008
11. Trajer, V.: Katastr nemovitostí. Praha: ASPI, a. s., 2006
12. Trajer, V.: Katastr nemovitostí v otázkách a odpovědích. Praha: ASPI, a. s., 2003
13. Baudyš, P.: Katastr nemovitostí. Praha: C. H. Beck, 2003
14. Vrcha, P.: Zápisy věcných práv k nemovitostem. Praha: NEWSLETTER, 1999
15. Vrchová, K.; Vrcha, P.: Z rozhodovací činnosti katastrálního úřadu a soudu ve věcech vkladu práva k nemovitostem. 2. vydání. Praha: C. H. Beck. 2008
16. Rouček, F.; Sedláček, J. (reds.): Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. II. Díl. Praha: V. Linhart, 1935
17. Hartmann, A.: Knihovní právo. Praha: CODEX Bohemia, s. r. o., 1998
18. Krčmář, J.: Právo knihovní. Praha: Všehrd, 1923

 

Internetové odkazy:

Český úřad zeměměřický a katastrální (www.cuzk.cz)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK