PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Právní dějiny církví - HP0321
Anglický název: Legal History of Churches
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 32
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Vyučující: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Třída: právní dějiny
Kategorizace předmětu: Právo > Dějiny práva
Ve slož. prerekvizitě: HM0301, HV1470
Anotace
Poslední úprava: SEJDJ5AJ (09.12.2014)

Předmět vykládá dějiny židovského práva i církevního práva od jejich vzniku ve starověku po současnost. Souběžně pojednává o právních dějinách židovské pospolitosti a jednotlivých křesťanských církví. Předmět právní dějiny církví je výběrový předmět, zařazený ke studiu ve 4., 6. a 8. semestru. Doporučuje se jako propedeutický obor, vhodný jako úvod ke všem právním oborům, v nichž se pojednává o právních institutech týkajících se církví a náboženských společností, nebo zabývajícími se úpravou vztahu státu a církví a náboženských společností.
Doplňující materiály, dokumenty a tabulky promítané při výuce lze nalézt na internetových stránkách <A href="http://spcp.prf.cuni.cz">Společnosti pro církevní právo</A></LI></OL>
Literatura
Poslední úprava: Eva Boháčová (31.01.2017)

Povinná:
  • Tretera, Jiří Rajmund. Synagoga a církve kdysi a dnes. J. Krigl. Praha. 1994.
  • Tretera, Jiří Rajmund, Horák, Záboj,. Právní dějiny církví - Téze k přednáškám 2013/2014. 5. - 15. století. informační systém Právnické fakulty UK.
  • Tretera, Jiří Rajmund, Horák, Záboj,. Právní dějiny církví - Téze k přednáškám 2013/2014. 16. - 20. století. informační systém Právnické fakulty UK.
  • Kolektiv autorů PF UK. . Dějiny evropského kontinetálního práva. 3.. Praha. 2010. 40-56, 95-109,125-167, 680-703.
Doporučená:
  • Hrdina, Antonín Ignác. Texty ke studiu konfesního práva, I. - III.. Karolinum. Praha. 2006, 2007.
  • Přibyl, Stanislav. Počátky vývoje hierarchického uspořádání v rané církvi. Revue círk. Praha. 2011. č. 49-2/2011. 13-35.
Sylabus -
Poslední úprava: SEJDJ5AJ (09.12.2014)

Předmět právní dějiny církví pojednává nejprve o mojžíšském právu, jeho vzniku a rozvoji. Rozlišuje mezi Tórou psanou, obsaženou v biblickém kánonu, a Tórou ústní, která je reflektována v obou částech Talmudu. Probírá jednotlivé kodifikační celky psané Tóry. Podrobněji se zabývá sociálním zákonodárstvím starého Izraele, ochranou osobnosti a dalšími právními odvětvími. Popisuje vznik Talmudu - Mišny i Gemary a posttalmudických spisů.

V další části se zabývá poměrem křesťanství a římského státu. Probírá zdroje informací o prvotní církvi a jejím právním řádu včetně vývoje biblického kánonu. Všímá si právních částí děl apoštolských otců, církevních spisovatelů a církevních otců.

Podrobněji popisuje vznik mnišství a dějiny koncilů, probírá jednotlivé typy cézaropapismu, instituci vlastnických kostelů a jejich transformaci do patronátního práva.

V lekcích pojednávajících o období vrcholného středověku objasňuje pozadí církevního reformního hnutí, Boží mír, exempci klášterů až po boj o investituru, konkordáty a řeholní reformy. Zabývá se rozvojem kanonického procesního práva a popisuje všechny významnější zdroje a sbírky církevního práva, zvláště pak se zabývá Graciánovým dekretem, starými kompilacemi a všemi částmi souboru Corpus Iuris Canonici.

V přednáškách věnovaných pozdnímu středověku se probírá inkvizice, papežské schizma a konciliarismus.

Po kapitole o počátcích galikanismu se podrobně probírají jednotlivé proudy protestantské reformace v Evropě i v Americe, a následující protestantský a katolický jurisdikcionalismus v období absolutismu.

Následují kapitoly o moderním období vyznačující se systémy odlukovými a koordinačními. Po výkladu problematiky potridentského papežského centralismu a juridismu se probírají postupné změny vedoucí k hluboké reformě kanonického práva, poměru církve a státu v totalitních režimech a v demokratických státech. Významná část je věnována právním důsledkům ekumenického hnutí od jeho počátků a proměnám konkordátního práva od Druhého vatikánského koncilu.

Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
227.02.201812:00 - 14:00přednáškaOrganizace prvotního křesťanství do 5. století. Bible a Talmud.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
306.03.201812:00 - 14:00přednáškaCírkevní právo v raném středověku. Islám.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
413.03.201812:00 - 14:00přednáškaCírkevní právo ve vrcholném středověku. Graciánův dekret.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
520.03.201812:00 - 14:00přednáškaCírkevní právo v pozdním středověku. Corpus Iuris Canonici.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
627.03.201812:00 - 14:00přednáškaCírkevní právo v 16. až 18. století.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
703.04.201812:00 - 14:00přednáškaCírkevní právo v 19. století.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
810.04.201812:00 - 14:00přednáškaCírkevní právo 1901 - 1961.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
924.04.201812:00 - 14:00přednáškaCírkevní právo 1962–2017.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK