PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Práce s obchodní judikaturou - HP0295
Anglický název: Working with business case law
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Ivanka Štenglová
Vyučující: JUDr. Jaromír Jirsa
JUDr. František Kučera
JUDr. František Púry, Ph.D.
doc. JUDr. Ivanka Štenglová
Korekvizity : HP0296
Neslučitelnost : HPOP0000
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM1401
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Práce s judikaturou 1 (duben 16).ppt Práce s judikaturou 1 Alena Vacková
stáhnout Práce s judikaturou-2 (duben 16).ppt Práce s judikaturou 2 Alena Vacková
Anotace
Poslední úprava: Alena Vacková (11.04.2017)
Judikatura Nejvyššího a Ústavního soudu Soudního dvora Evropské unie v oblasti obchodního práva je pro přípravu studentů, kteří se budou v budoucnu věnovat právě této oblasti práva, významným zdrojem analytických poznatků i získávání právních dovedností při výkladu českých a evropských předpisů a při používání judikatury v praxi. Výuka bude zaměřena na rozbor konkrétních rozhodnutí či skupin rozhodnutí soudů, s poukazem na případné mezery v právu, které musel soud výkladem překlenout a důrazem na aplikaci výkladových pravidel (nejen výklad gramatický, ale i teleologický, logický, systematický, případně historický, včetně využití zásady effet utile v praxi Soudního dvora Evropské unie). Pozornost bude věnována i vývoji rozhodovací praxe ve vztahu k jednotlivým institutům obchodního práva. Součástí výuky budou i praktické ukázky možnosti využívání soudních rozhodnutí pro řešení konkrétních situací, včetně analýzy rizik spojených s nesprávným pochopením či nevhodným použitím rozhodnutí pro řešení konkrétního případu.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Alena Vacková (09.04.2020)

Připuštění k postupové zkoušce z předmětu je podmíněno nadpoloviční účastí studenta na přednáškách

 

 

Požadavky ke zkoušce: Distanční zkouška formou písemné práce

Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

  

prof. I. Pelikánová      Judikatura Soudního dvora Evropské Unie

doc. I. Štenglová        Obchodní judikatura Nejvyššího soudu

JUDr. J. Nykodým        Judikatura Ústavního soudu

JUDr. František Púry    Judikatura Nejvyššího soudu v oblasti hospodářské kriminality

Mgr. P. Kuhn                 Insolvenční judikatura z pohledu advokáta

 

         

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Alena Vacková (09.04.2020)

Podíl garanta na výuce činní 30%

Studijní opory
Poslední úprava: Alena Vacková (11.04.2017)

Seznam literatury

 

Gerloch, A., Maršálek, P. (edd.). Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní terorii a právní praxi. Praha: Eurolex Bohemia, 2003

Kühn, Z., Bobek, M., Polčák, R. (edd.) Judikatura a právní argumentace. Teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou. 2. vydání,  Praha: Auditorium, 2013

Černá, S.,Štenglová, I., Pelikánová, I., Právo obchodních korporací. 1. Vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015

Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I., Dědič, J.: Obchodní právo,  Podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele, 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK