PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Práce s obchodní judikaturou - HP0295
Anglický název: Working with business case law
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Ivanka Štenglová
Vyučující: JUDr. Jaromír Jirsa
JUDr. František Kučera
JUDr. František Púry, Ph.D.
doc. JUDr. Ivanka Štenglová
Korekvizity : HP0296
Ve slož. prerekvizitě: HM1401
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Práce s judikaturou 1 (duben 16).ppt Práce s judikaturou 1 Alena Vacková
stáhnout Práce s judikaturou-2 (duben 16).ppt Práce s judikaturou 2 Alena Vacková
Anotace
Poslední úprava: Alena Vacková (11.04.2017)
Judikatura Nejvyššího a Ústavního soudu Soudního dvora Evropské unie v oblasti obchodního práva je pro přípravu studentů, kteří se budou v budoucnu věnovat právě této oblasti práva, významným zdrojem analytických poznatků i získávání právních dovedností při výkladu českých a evropských předpisů a při používání judikatury v praxi. Výuka bude zaměřena na rozbor konkrétních rozhodnutí či skupin rozhodnutí soudů, s poukazem na případné mezery v právu, které musel soud výkladem překlenout a důrazem na aplikaci výkladových pravidel (nejen výklad gramatický, ale i teleologický, logický, systematický, případně historický, včetně využití zásady effet utile v praxi Soudního dvora Evropské unie). Pozornost bude věnována i vývoji rozhodovací praxe ve vztahu k jednotlivým institutům obchodního práva. Součástí výuky budou i praktické ukázky možnosti využívání soudních rozhodnutí pro řešení konkrétních situací, včetně analýzy rizik spojených s nesprávným pochopením či nevhodným použitím rozhodnutí pro řešení konkrétního případu.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Připuštění k postupové zkoušce z předmětu je podmíněno nadpoloviční účastí studenta na přednáškách

Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

  

prof. I. Pelikánová      Judikatura Soudního dvora Evropské Unie

doc. I. Štenglová        Obchodní judikatura Nejvyššího soudu

JUDr. J. Nykodým        Judikatura Ústavního soudu

JUDr. František Púry    Judikatura Nejvyššího soudu v oblasti hospodářské kriminality

Mgr. P. Kuhn                 Insolvenční judikatura z pohledu advokáta

 

         

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 30 %.

Studijní opory
Poslední úprava: Alena Vacková (11.04.2017)

Seznam literatury

 

Gerloch, A., Maršálek, P. (edd.). Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní terorii a právní praxi. Praha: Eurolex Bohemia, 2003

Kühn, Z., Bobek, M., Polčák, R. (edd.) Judikatura a právní argumentace. Teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou. 2. vydání,  Praha: Auditorium, 2013

Černá, S.,Štenglová, I., Pelikánová, I., Právo obchodních korporací. 1. Vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015

Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I., Dědič, J.: Obchodní právo,  Podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele, 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK