PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Obchodní právo II - HP0292
Anglický název: Business Law II
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 29
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Vyučující: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
JUDr. Klára Hurychová, Ph.D.
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Mgr. Petr Loutchan
doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc.
JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.
Mgr. Tomáš Vařecha
Třída: obchodní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Obchodní právo
Korekvizity : HP0291, HP1172
K//Je korekvizitou pro: HP0007, HP0296, HP0010, HP0261
P//Je prerekvizitou pro: HV3932, HV2022, HV1790
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)
Předmětem výuky obchodního práva II. je právo obchodních korporací (obchodních společností a družstev).
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. (21.09.2019)

 

 

 

PF UK – katedra obchodního práva

 

 

Podmínky pro získání 4 kreditů (zápočtu) za výuku Obchodního práva II (OP II) počínaje zimním semestrem 2019/2020

 

 

1.   Podmínkou získání 4 kreditů (zápočtu) je alespoň 2/3 účast na seminární výuce (účast na 8 seminářích z 12, případně na 7 z 10/11) a splnění dalších podmínek určených učiteli vedoucími jednotlivé seminární skupiny, tj.:

 

Vyučující

Další podmínky pro udělení 4 kreditů (zápočtu)

dr. P. Čech

Úspěšné absolvování alespoň poloviny dílčích testů zadávaných vždy na začátku semináře k prověření kvality předem rozeslané domácí přípravy, anebo závěrečného testu

dr. K. Eichlerová

Výrazná aktivita; bez ní úspěšné absolvování závěrečného testu

Mgr. J. Flídr

Výrazná aktivita; bez ní úspěšné absolvování závěrečného testu

dr. T. Horáček

Výrazná aktivita a úspěšné absolvování dílčích testů

dr. K. Hurychová

Výrazná aktivita; bez ní úspěšné absolvování závěrečného testu

dr. L. Josková

Úspěšné absolvování závěrečného testu

doc. P. Liška

Výrazná aktivita; bez ní úspěšné absolvování závěrečného testu

doc. D. Patěk

Výrazná aktivita, zápočtový test, zápočtové kolokvium (alternativně)

dr. R. Pelikán

Výrazná aktivita; bez ní úspěšné absolvování závěrečného testu

dr. P. Tomášek

Výrazná aktivita (včetně průběžných písemných testů)

Mgr. T. Vařecha

Výrazná aktivita; bez ní úspěšné absolvování závěrečného testu

 

 

  1. Splnění podmínky účasti studentů na seminární výuce a splnění dalších podmínek podle bodu 1 hodnotí učitel vedoucí seminář.

 

  1. Studenti, kteří nezískají kredity splněním dalších podmínek podle bodu 1 a mají alespoň 2/3 účast na seminářích, mohou získat kredity (zápočet) na základě úspěšného absolvování celokatedrálního zápočtového testu organizovaného pověřeným učitelem. Pro akademický rok 2019/2020 je pověřeným učitelem JUDr. K. Hurychová, Ph.D.

 

  1. Studenti mohou získat zápočet také v letním semestru v rámci výuky Obchodní právo III, pokud dosáhnou 2/3 účasti na seminární výuce a úspěšně absolvují celokatedrální zápočtový test; v takovém případě jsou povinni se na první hodině přihlásit u učitele vedoucího seminář (důležité pro vedení docházky).

 

  1. Studenti s individuálním studijním plánem, podle nějž nejsou povinni se účastnit pravidelné výuky, či dočasně po delší dobu studující v zahraničí, či v jiných mimořádných případech (není plnění pracovních povinností) mohou získat kredity (zápočet) na základě úspěšného absolvování celokatedrálního zápočtového testu bez povinnosti splnit 2/3 účast na seminární výuce.  

 

  1. Podrobnější pravidla pro celokatedrální zápočtového test [bod 3 až 5] jsou tato:

 

a)     Test bude typu multiple choice. Jako správná se hodnotí odpověď, u níž jsou zakroužkovány pouze všechny správné varianty (může jich být více jak jedna). Test se bude skládat z 20 otázek. Na vypracování testu bude studentům poskytnuto 30 minut.

 

b)     Pro úspěšné absolvování testu je nutno, aby student získal 12 bodů (za každou správnou odpověď je jeden bod).

 

c)     Do 30. listopadu vyhlásí pověřený učitel prostřednictvím elektronické nástěnky termíny celokatedrálního zápočtového testu tak, aby dva termíny byly stanoveny v lednu, jeden v únoru a jeden v květnu.

 

d)     Studenti podle bodu 5 požádají o absolvování celokatedrálního zápočtového testu pověřeného učitele do 30. listopadu, a to buď osobně, nebo prostřednictvím elektronické pošty či písemně prostřednictvím sekretářky katedry, přičemž mu doloží, že splňují podmínky pro jeho absolvování podle bodu 5.

 

e)     Studenti podle bodu 3 a 4 o absolvování celokatedrálního zápočtového testu pověřeného učitele nežádají; seznam studentů podle bodu 3 a 4 sděluje pověřenému učiteli bez zbytečného odkladu po skončení seminární výuky učitel vedoucí seminář.

 

f)      Rozsah látky, z níž test bude vycházet, je tento:

a.      Podnikání a podnikatel

b.     Obchodní firma

c.      Právní jednání podnikatele

d.     Obchodní rejstřík, princip publicity, charakter zápisů do obchodního rejstříku

e.      Nekalá soutěž

f.      Právo proti omezování hospodářské soutěže

g.     Obchodní korporace – obecná charakteristika

h.     Obchodní korporace  - založení, vznik, zrušení, zánik a neplatnost

i.       Osobní obchodní společnosti – základní otázky, práva a povinnosti společníků

j.       Kapitálové obchodní společnosti – základní otázky, práva a povinnosti společníků, a struktura společnosti

k.     Družstvo (základní charakteristika)

 

  1. Získání 4 kreditů (zápočtu) za OP II je korekvizitou pro vykonání ústní postupové zkoušky z obchodního práva (OP III) a tím i pro vykonání KLP.

 

 

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. (17.09.2018)

Obecné otázky obchodních korporací     

 

Osobní obchodní společnosti                          

 

Akciová společnost                              

 

Společnost s ručením omezeným           

 

Družstvo                                            

 

Přeměny obchodních korporací              

 

Právo podnikatelských seskupení           

 

Evropské formy obchodních korporací    

 

Právní způsoby řešení majetkové nedostatečnosti obchodní korporace 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. (18.09.2018)

Podíl garanta na výuce činí 42 %.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. (18.09.2018)

Literatura

Povinná 

Černá, S., Štenglová, I. Pelikánová, I., Dědič, J. a kol. Obchodní právo. Podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016.

Černá, S., Štenglová I., Pelikánová I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

Černá, S. a kol. Sbírka příkladů z obchodního práva, 5. vyd., Praha: Wolters Kluwer, 2018. 

 

Doporučená 

Hurychová, K., Tomášek, P., Zvára, M. Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů, 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. 

Bejček, J. a kol.: Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014.

Pokorná, J., Holejšovský, J., Lasák, J., Pekárek, M. a kol.: Obchodní společnosti a družstva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014.

Bejček, J., Šilhán, J. a kol. Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015.

Kotásek, J., Pihera, V., Pokorná, J., Vítek, J.: Právo cenných papírů. 1. vyd. C.H. Beck, 2013.

Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017.

 

Pelikánová, I.: Obchodní právo I. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010.

Pelikánová, I., Černá, S. a kol.: Obchodní právo II. Společnosti obchodního práva a družstva. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006.

Černá, S.: Obchodní právo III. Akciová společnost. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006.

Pelikánová, I.: Obchodní právo IV. Obligační právo - komparativní rozbor. 1. vyd. Praha: ASPI 2009.

Pelikánová, I.: Obchodní právo V. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

 

Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017.

Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol.: Zákon o obchodních korporacích - Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

Čech, P., Šuk, P. Právo obchodních společností. V praxi a pro praxi (nejen soudní). 1. vyd. Praha: Bova Polygon, 2016.

 

Výklad ve starších publikacích nutno korigovat s ohledem na změny v právní úpravě.

 

 

 

 

Právní předpisy

 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení

Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů

Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdružení

Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti

Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti

Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích

Smlouva o fungování EU

Nařízení Rady č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy

Nařízení Rady č. 2137/85 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)

Nařízení Rady č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (SE)

Nařízení Rady č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE)

Nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství

Nařízení Rady č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství

Směrnice EP a Rady č. 2017/1132/EU o některých aspektech práva obchodních společností

Směrnice EP a Rady č. 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách)

 

Všechny uvedené předpisy v platném znění.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK