PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Obchodní právo II - HP0292
Anglický název: Business Law II
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 29
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Vyučující: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
doc. JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc.
JUDr. Lucie Slavíková, Ph.D.
doc. JUDr. Ivanka Štenglová
JUDr. Petr Tomášek, LL.M., Ph.D.
Třída: obchodní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Obchodní právo
Korekvizity : HP0291, HP1172
Je korekvizitou pro: HP0293, HP0010, HS005, HP0007, HP0296, HP0261
Je prerekvizitou pro: HV1790, HV2022, HP0051, HP0122
Anotace
Předmětem výuky obchodního práva II. je právo obchodních korporací (obchodních společností a družstev).
Poslední úprava: Patěk Daniel, doc. JUDr., Ph.D. (26.01.2018)
Požadavky ke zkoušce

Podmínkou získání zápočtu je:

 

 1. alespoň 2/3 účast na seminární výuce (účast na 8 seminářích z 12, případně na 7 z 11)  spojená s výraznou aktivitou během seminářů,

 2. alespoň 2/3 účast na seminární výuce, aktivní účast na simulovaném obchodním soudním sporu,

 3. alespoň 2/3 účast na seminární výuce, referát přednesený na semináři (včetně schopnosti odpovědět na případné navazující otázky učitele či studentů),

 4. alespoň 2/3 účast na seminární výuce a účast na kolokviu organizovaném podle rozhodnutí učitele, který vede seminář,

 5. alespoň 2/3 účast na seminární výuce, vypracování seminární práce na téma obchodního práva a schopnost odpovědět na doplňující otázky učitele vztahující se ke zvolenému tématu,

 6. alespoň 2/3 účast na seminární výuce a vypracování práce na téma obchodního práva v rámci SVOČ či v jiné odborné soutěži,

 7. alespoň 2/3 účast na seminární výuce a vystoupení na konferenci, semináři či jiném obdobném odborném fóru věnovaném obchodně právní problematice,

 8. alespoň 2/3 účast na seminární výuce, článek v odborném tisku s obchodně právní problematikou.

   

   

  Studenti, kteří nezískají kredity splněním některé z výše uvedených podmínek a mají    alespoň 2/3 účast na seminářích, mohou získat zápočet na základě bodovaného testu,    který proběhne na předposledním semináři.

   

   

  Aktivitu studentů a splnění dalších podmínek hodnotí učitel vedoucí seminář.

   

   

  Studenti přecházející z nekreditního systému do kreditního, kterým je v rámci diferenčních povinností předepsána povinnost získat zápočet z obchodního práva jsou povinni získat zápočet některým z výše uvedených způsobů, a to i účastí na seminární výuce uskutečňované v zimním semestru; v takovém případě jsou povinni se na první hodině přihlásit u učitele vedoucího seminář (důležité pro vedení docházky a vyhodnocení aktivity). Totéž platí i pro studenty, kteří nezískali zápočet v letním semestru.

   

   

  Studentům s individuálním studijním plánem, či dočasně studujícím v zahraničí, či v jiných mimořádných případech (není plnění pracovních povinností) bude poskytnuta možnost získat zápočet na základě testu organizovaného pověřeným učitelem, kterým je JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.  Podrobnější pravidla jsou tato:

   

 1. Test bude typu multiple choice. Jako správná se hodnotí odpověď, u níž jsou zakroužkovány všechny správné varianty (může jich být více jak jedna). Test se bude skládat z 20 otázek. Na vypracování testu bude studentům poskytnuto 30 minut.

   

 2. Pro úspěšné absolvování testu je nutno, aby student získal 12 bodů (za každou správnou odpověď je jeden bod).

   

 3. Do 30. dubna vyhlásí pověřený učitel prostřednictvím elektronické nástěnky termíny pro absolvování zápočtového testu tak, aby byl jeden termín stanoven v květnu, červnu a září. Stejně tak učiní do 31. října ohledně termínů pro prosinec, leden a únor.

   

 4. O absolvování testu podle tohoto bodu požádají studenti pověřeného učitele do 31. května nebo do 30. listopadu, a to buď osobně, nebo prostřednictvím elektronické pošty či písemně prostřednictvím sekretářky katedry.

   

 5. Rozsah látky, z níž test bude vycházet, je tento:

  1. Podnikání a podnikatel

  2. Obchodní firma

  3. Právní jednání podnikatele

  4. Obchodní rejstřík, princip publicity, charakter zápisů do obchodního rejstříku

  5. Nekalá soutěž

  6. Právo proti omezování hospodářské soutěže

  7. Obchodní korporace – obecná charakteristika

  8. Obchodní korporace  - založení, vznik, zrušení, zánik a neplatnost

  9. Osobní obchodní společnosti – základní otázky, práva a povinnosti společníků

  10. Kapitálové obchodní společnosti – základní otázky, práva a povinnosti společníků, a struktura společnosti

  11. Družstvo (základní charakteristika)

    

Poslední úprava: Josková Lucie, doc. JUDr., Ph.D., LL.M. (21.09.2019)
Sylabus

Obecné otázky obchodních korporací     

 

Osobní obchodní společnosti                          

 

Akciová společnost                              

 

Společnost s ručením omezeným           

 

Družstvo                                            

 

Přeměny obchodních korporací              

 

Právo podnikatelských seskupení           

 

Evropské formy obchodních korporací    

 

Právní způsoby řešení majetkové nedostatečnosti obchodní korporace 

Poslední úprava: Josková Lucie, doc. JUDr., Ph.D., LL.M. (17.09.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 42 %.

Poslední úprava: Josková Lucie, doc. JUDr., Ph.D., LL.M. (22.09.2020)
Studijní opory

Literatura

Povinná 

Černá, S., Štenglová, I. Pelikánová, I., Dědič, J. a kol. Obchodní právo. Podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016.

Černá, S., Štenglová I., Pelikánová I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

Černá, S. a kol. Sbírka příkladů z obchodního práva, 5. vyd., Praha: Wolters Kluwer, 2018. 

 

Doporučená 

Hurychová, K., Tomášek, P., Zvára, M. Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů, 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. 

Bejček, J. a kol.: Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014.

Pokorná, J., Holejšovský, J., Lasák, J., Pekárek, M. a kol.: Obchodní společnosti a družstva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014.

Bejček, J., Šilhán, J. a kol. Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015.

Kotásek, J., Pihera, V., Pokorná, J., Vítek, J.: Právo cenných papírů. 1. vyd. C.H. Beck, 2013.

Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017.

 

Pelikánová, I.: Obchodní právo I. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010.

Pelikánová, I., Černá, S. a kol.: Obchodní právo II. Společnosti obchodního práva a družstva. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006.

Černá, S.: Obchodní právo III. Akciová společnost. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006.

Pelikánová, I.: Obchodní právo IV. Obligační právo - komparativní rozbor. 1. vyd. Praha: ASPI 2009.

Pelikánová, I.: Obchodní právo V. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

 

Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017.

Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol.: Zákon o obchodních korporacích - Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

Čech, P., Šuk, P. Právo obchodních společností. V praxi a pro praxi (nejen soudní). 1. vyd. Praha: Bova Polygon, 2016.

 

Výklad ve starších publikacích nutno korigovat s ohledem na změny v právní úpravě.

 

 

 

 

Právní předpisy

 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení

Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů

Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdružení

Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti

Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti

Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích

Smlouva o fungování EU

Nařízení Rady č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy

Nařízení Rady č. 2137/85 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)

Nařízení Rady č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (SE)

Nařízení Rady č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE)

Nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství

Nařízení Rady č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství

Směrnice EP a Rady č. 2017/1132/EU o některých aspektech práva obchodních společností

Směrnice EP a Rady č. 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách)

 

Všechny uvedené předpisy v platném znění.

Poslední úprava: Patěk Daniel, doc. JUDr., Ph.D. (06.04.2021)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Pondělí01.10.2018Obecné otázky obchodních korporacíprof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
Pondělí08.10.2018Obecné otázky obchodních korporacíprof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
Pondělí15.10.2018Osobní obchodní společnostiprof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
Pondělí22.10.2018Akciová společnostdoc. JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 
Pondělí29.10.2018Akciová společnostprof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc. 
Pondělí05.11.2018Společnost s ručením omezenýmprof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
Pondělí12.11.2018Společnost s ručením omezenýmprof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
Pondělí19.11.2018Družstvodoc. JUDr. Ivanka Štenglová 
Pondělí26.11.2018Právo podnikatelských seskupeníJUDr. Robert Pelikán, Ph.D. 
Pondělí03.12.2018Přeměny obchodních korporacíJUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 
Pondělí10.12.2018Evropské formy obchodních korporacíJUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 
Pondělí17.12.2018Právní způsoby řešení majetkové nedostatečnosti obchodní korporacedoc. JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK