PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Obchodní právo I - HP0291
Anglický název: Business Law I
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 29
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc.
Třída: obchodní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Obchodní právo
Korekvizity : HP0271
Je korekvizitou pro: HP0296, HS005, HP0010, HP0007, HP0292
Je prerekvizitou pro: HV1790, HP3702, HP1530
Anotace
Předmětem výuky obchodního práva I. jsou obecné instituty obchodního práva (podnikatel a podnikání, obchodní závod, obchodní firma, obchodní rejstřík atd.), veřejnoprávní úprava podmínek podnikání, soutěžní právo a právo průmyslového vlastnictví.
Poslední úprava: Patěk Daniel, doc. JUDr., Ph.D. (16.01.2017)
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 30 %.

 

Zápočet z obchodního práva I. je udělován za úspěšné absolvování zápočtového testu - bližší podmínky viz soubor k tomuto předmětu.

Poslední úprava: Tomášek Petr, JUDr., LL.M., Ph.D. (03.02.2021)
Studijní opory

Povinná literatura

 

Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I., Dědič, J. a kol.: Obchodní právo. Podnikatel. Podnikání. Závazky s účastí podnikatele. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016.

 

Doporučená literatura

 

Pelikánová, I.: Obchodní právo I. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010.

Pelikánová, I.: Obchodní právo V. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Praha: Sagit, 2012.

Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011.

 

Výklad ve starších publikacích nutno korigovat s ohledem na změny v právní úpravě.

 

 

Právní předpisy  

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech

Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení

Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů

Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

Smlouva o fungování EU

Nařízení Rady č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy

 

Všechny uvedené předpisy v platném znění.

Poslední úprava: Patěk Daniel, doc. JUDr., Ph.D. (16.01.2017)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Úterý19.02.2019Obchodní právo - pojem, povaha, předmět, systém, prameny a perspektivaprof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc. 
Úterý26.02.2019Právní postavení podnikatele. Pojem podnikatele, členění podnikatelů, pojem podnikání, závod a jeho organizační složky, rodinný závod, základní dispozice se závodem, podnik v evropském právudoc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 
Úterý05.03.2019Obchodní firma. Pojem obchodní firmy, vývoj firemního práva, principy firemního práva, ochrana obchodní firmy. Sídlo podnikatele. Obchodní listinydoc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 
Úterý12.03.2019Právní jednání podnikatele. Jednání podnikatele fyzické osoby, jednání podnikatele právnické osoby, prokuradoc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 
Úterý19.03.2019Obchodní tajemství. Obchodní rejstřík. Pojem a ochrana obchodního tajemství. Pojem a funkce obchodního rejstříku, princip jeho publicitydoc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 
Úterý26.03.2019České a evropské právo proti omezování hospodářské soutěže. Povaha, funkce a členění soutěžního práva, kartelové dohody, zneužití dominantního postavení, veřejné podporyJUDr. Robert Pelikán, Ph.D. 
Úterý02.04.2019České a evropské právo proti nekalé soutěžidoc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 
Úterý09.04.2019České a evropské právo průmyslového vlastnictvídoc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 
Úterý16.04.2019Ochranné známky. Povaha, druhy, vznik, dispozice, ochranadoc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 
Úterý23.04.2019Právo cenných papírů. Směnečné právoJUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 
Úterý30.04.2019Právní úprava živnostenského a neživnostenského podnikání v ČR a v evropském kontextu. Podnikání zahraničních osob v ČRJUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 
Úterý07.05.2019České a evropské účetní právo (ve vztahu k podnikatelům)JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 
Úterý14.05.2019Rektorský den 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK