PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Občanské právo procesní II - HP0282
Anglický název: Civil Procedure II
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 28
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
JUDr. Martina Kasíková
JUDr. Jana Líznerová, Ph.D.
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
JUDr. Tomáš Pohl
JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D.
JUDr. Pavel Slavíček
doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Mgr. Bc. Tomáš Střeleček, LL.M.
JUDr. Ivana Švehlová
JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D.
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Třída: občanské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Občanské pravo
Korekvizity : HP0281
Záměnnost : HHP0282
K//Je korekvizitou pro: HP0018, HP0285
P//Je prerekvizitou pro: HV2011
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.09.2019)
Povinný předmět pro přípravu studentů k vykonání odpovídající části státní zkoušky z občanského práva. V předmětu občanské právo procesní II tvoří těžiště výkladu řízení před soudem prvního stupně a opravné prostředky.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (07.10.2019)

Forma kontroly studia: ZÁPOČET

Zápočet je možné získat:

1) účastí na semináři, a to v rozsahu nejméně 75% (tj. 9 z 12, 8 z 11) a

2) úspěšným absolvováním testu.

O udělení zápočtu rozhoduje učitel – vedoucí semináře, který může požadavky pro udělení zápočtu na začátku semestru rozšířit:

- doc. Macková - navíc zpracování prezentace na zvolené téma 

- doc. Smolík - navíc referát na zadané téma nebo zpráva z návštěvy soudního jednání nebo seminární práce

- dr. Pohl - navíc tři domácí úkoly, které budou zadány v průběhu semestru

- dr. Kubešová - navíc 2x návštěva soudního jednání a sepsání zápisu o jeho průběhu, seminární práce

- dr. Frintová - navíc 1x návštěva soudního jednání a sepsání zápisu o jeho průběhu

- dr. Holčapek - navíc dva domácí úkoly, které budou zadány v průběhu semestru

- dr. Sedláček - navíc 1x návštěva soudního jednání a sepsání zápisu o jeho průběhu

- dr. Střeleček - navíc 1x návštěva soudního jednání a sepsání zápisu o jeho průběhu, jeden domácí úkol, který bude zadán v průběhu semestru

 

V případě, že student zápočet na základě výše uvedených požadavků nezíská, přihlásí se na termín katedrálního kolokvia (písemný test), a to prostřednictvím SIS. Ve zkouškovém období budou vyhlášeny vždy dva termíny kolokvií.

 

Požadavky pro uznání předmětů OPP II a OPP III z předchozího studia:

Rekodifikace soukromého práva výrazně zasáhla rovněž do civilního procesu. Také zde platí, že nejde drobné a postupné změny právního řádu, nýbrž o zcela zásadní změnu, která má rovněž bezprostřední dopad na obsahovou náplň studia. Občanský soudní řád byl zásadně novelizován, navíc byl přijat též zákon o zvláštních řízeních soudních, který obsahuje koncepčně zcela novou úpravu agendy tzv. „nesporného“ řízení a dalších řízení. Výuka civilního procesu podle nového sylabu byla započata postupně, a to v ak. roce 2012/2013 (Občanské právo procesní I) a v ak. roce 2013/2014 (Občanské právo procesní II a III). Z tohoto důvodu lze uznat studijní povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány již v rámci nového sylabu výuky. Vykonání studijní povinnosti z předmětů Občanské právo procesní II (zápočet) a III (postupová zkouška) lze tudíž uznat jen tehdy, pokud byla studijní povinnost vykonána po 1. lednu 2014. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01.01.2012 až 01.01.2014, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn právní úpravy občanského práva procesního, tj. řízení před soudem I. stupně a opravných prostředků.

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.09.2019)

Mezi přednášená témata patří především:

 

01. Zahájení řízení, žaloba

02. Průběh řízení, dispoziční úkony účastníků

03. Dokazování

04. Soudní rozhodnutí. Právní moc a vykonatelnost

06. Náklady řízení

07. Zvláštní (nesporná) řízení

08. Opravné prostředky obecně

09. Odvolání

10. Dovolání

11. Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost

12. Soudní  přezkum rozhodnutí veřejné správy

 

Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.

Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k potřebě reagovat na aktuální otázky právní teorie a praxe.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.09.2019)

Podíl garanta n avýuce činí 30%.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.09.2019)

Literatura povinná:

01. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl první. Řízení nalézací. Vysokoškolská učebnice. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018

02. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl druhý. Řízení vykonávací, řízení insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 2. vydání. Praha: Leges, 2018 .

 

Právní předpisy:

01. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (hlava IV.)

02. Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku (hlava V.)

03. Sdělení MZV č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod

04. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

05. Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

06. Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

07. Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů

08. Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

09. Zákon č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění pozdějších předpisů

10. Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (část I., hlava 2.)

11. Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů

12. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

13. Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů

14. Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci

15. Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

16. Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Čtvrtek03.10.2019Zahájení řízení, žalobadoc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 
Čtvrtek10.10.2019Procesní podmínky, zkoumáníJUDr. Dita Frintová, Ph.D. 
Čtvrtek17.10.2019Průběh řízení před soudem I. instance. Dispoziční úkony účastníkůJUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. 
Čtvrtek24.10.2019Dokazovánídoc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 
Čtvrtek31.10.2019Rozhodnutídoc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 
Čtvrtek07.11.2019Nesporná řízeníJUDr. Dita Frintová, Ph.D. 
Čtvrtek14.11.2019Výuka zrušena (Noc fakulty) 
Čtvrtek21.11.2019Náklady řízení doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 
Čtvrtek28.11.2019Řádné opravné prostředky, odvoláníJUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. 
Čtvrtek05.12.2019Mimořádné opravné prostředkyJUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. 
Čtvrtek12.12.2019Soudní přezkum rozhodnutí veřejné správydoc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 
Čtvrtek19.12.2019Aktuální otázky civilního procesudoc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK