PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Občanské právo procesní I - HP0281
Anglický název: Civil Procedure I
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 28
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
JUDr. Pavel Kolesár, Ph.D.
JUDr. Michal Krenk, Ph.D.
JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D.
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D.
JUDr. Pavel Slavíček
doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Třída: občanské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Občanské pravo
Korekvizity : HP0682, HP1172
Záměnnost : HHP0281
Je korekvizitou pro: HP1111, HP0018, HP0282, HP0285
Je prerekvizitou pro: HV3629
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (05.02.2019)
Povinný předmět pro přípravu studentů k vykonání odpovídající části státní zkoušky z občanského práva. V předmětu občanské právo procesní I tvoří těžiště výkladu obecné otázky procesního práva (pojem a druhy procesu, prameny procesního práva, zásady, subjekty, procesní úkony).
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (05.02.2019)

Forma kontroly studia: zápočet

Zápočet je možno získat zásadně  účastí studenta na seminářích, a to v rozsahu nejméně 75% (tj. 9 z 12, 8 z 11) spojenou s aktivní prací studenta na seminářích. Kvalitu aktivní práce hodnotí a o udělení zápočtu rozhoduje učitel – vedoucí semináře.

 

V případě účasti nižší je vyžadována aktivní práce studenta v různých formách (o formě a hodnocení rozhoduje vedoucí semináře), např.:

-         vypracování a přednes referátu,

-         vypracování cvičného právního jednání či procesního úkonu,

-         vypracování cvičné klauzurní práce,

-         vypracování písemné zprávy o návštěvě soudního jednání,

-         účast v simulovaném procesu,

-         účast v diskusích,

-         případně test či kolokvium (organizováno učitelem - vedoucím semináře)

 

Požadavky pro uznání předmětu z předchozího studia:

Rekodifikace soukromého práva výrazně zasáhla rovněž do civilního procesu. Také zde platí, že nejde drobné a postupné změny právního řádu, nýbrž o zcela zásadní změnu, která má rovněž bezprostřední dopad na obsahovou náplň studia. Občanský soudní řád byl zásadně novelizován, navíc byl přijat též zákon o zvláštních řízeních soudních, který obsahuje koncepčně zcela novou úpravu agendy tzv. „nesporného“ řízení a dalších řízení. Výuka civilního procesu podle nového sylabu byla započata postupně, a to v ak. roce 2012/2013 (Občanské právo procesní I) a v ak. roce 2013/2014 (Občanské právo procesní II a III). Z tohoto důvodu lze uznat studijní povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány již v rámci nového sylabu výuky. Vykonání studijní povinnosti z předmětu Občanské právo procesní I (zápočet) lze tudíž uznat jen tehdy, pokud byla studijní povinnost vykonána po 1. lednu 2013. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01. 01. 2012 až 01. 01. 2013, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn platné právní úpravy občanského práva procesního, tj. obecné části zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a obecné části zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (05.02.2019)

Mezi přednášená témata patří především:

01.  Civilní proces - úvod, pojem a druhy
02. Procesní právo (prameny, povaha norem, vývoj)
03. Právo na spravedlivý proces
04. Odvětvové principy civilního procesu
05. Organizace soudů, postavení soudců.
06. Civilní pravomoc a příslušnost soudu
07. Další instituce justičního systému
08. Účastníci řízení
09.. Procesní úkony, včetně žaloby
10. Procesní zastoupení

11.  Předběžná řízení a předběžná opatření

12.   Procesní podmínky

 


Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.

Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k potřebě reagovat na aktuální otázky právní teorie a praxe.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (05.02.2019)

Podíl garanta na výuce činí 60%.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (05.02.2019)

Literatura povinná:

01. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl první. Řízení nalézací. Vysokoškolská učebnice. 9. vydání. Praha: Leges, 2018.

02. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl druhý. Řízení vykonávací, řízení insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 2. vydání. Praha: Leges, 2018.

 

 

Právní předpisy:

01.  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (hlava IV.)
02. Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku (hlava V.)
03. Sdělení MZV č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
04. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
05. Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů
06. Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
07. Zákon č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění pozdějších předpisů
08. Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (část I., hlava 2.)
09. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

10. Zákon 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK