PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Občanské právo hmotné II - HP0272
Anglický název: Substantive Civil Law II
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 27
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Vyučující: JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.
JUDr. Iveta Bláhová
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
JUDr. Anežka Janoušková
JUDr. Mgr. Martin Šolc
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
JUDr. Petra Žikovská
Třída: občanské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Občanské pravo
Korekvizity : HP0271
Je korekvizitou pro: HP0273, HV2024, HP0277, HP0701, HP0296, HP0005
Je prerekvizitou pro: HP3805, HP1821, HV3824, HV3825, HP1582, HV3932, HV3630, HP1530
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)
Povinný předmět pro přípravu studentů k vykonání odpovídající části státní zkoušky z občanského práva. V předmětu občanské právo hmotné II tvoří těžiště výkladu problematika věcných práv a práv k nehmotným statkům.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (07.01.2019)

Předmět zkoušky:

Obecná část občanského práva, věcná práva, duševní vlastnictví.

OPH II otázky PZK od LS ak. roku 2013-14

(student losuje po jedné otázce ze sady A i B)

Sada A

01. Základní zásady soukromého práva
02. Evropské komunitární soukromé právo
03. Prameny občanského práva
04. Normy občanského práva (kogentnost a dispozitivnost v soukromém právu)
05. Právní skutečnosti
06. Právní jednání (pojem, druhy, obsah)
07. Právní jednání (náležitosti)
08. Smlouvy (pojem, vznik)
09. Spotřebitelské smlouvy; adhezní smlouvy
10. Výklad právního jednání
11. Právní následky vadného právního jednání
12. Právní události; právní domněnky a fikce
13. Subjekty občanského práva
14. Osoby fyzické (právní osobnost, svéprávnost obecně)
15. Smrt, domněnka smrti, prohlášení za nezvěstného, prohlášení za mrtvého
16. Částečná a omezená svéprávnost; podpůrná opatření při narušení schopnosti právně jednat
17. Ochrana osobnosti člověka
18. Osoby právnické (pojem, pojmové znaky, klasifikace)
19. Osoby právnické (vznik, zánik, jednání)
20. Zastoupení (pojem, účel, druhy)
21. Smluvní zastoupení
22. Zákonné zastoupení, opatrovnictví, jiné zastoupení
23. Subjektivní práva (pojem, druhy, výkon) a jejich ochrana (vč. svépomoci)
24. Povinnost a odpovědnost (pojmy, druhy)
25. Předmět v občanském právu (obecně)
26. Věc v právním smyslu (pojem, druhy - obecný přehled)
27. Věci nemovité a věci movité
28. Věc hlavní a její příslušenství, superficiální zásada; součást věci
29. Role času v soukromém právu, lhůty a doby, počátek, trvání, překážky
30. Promlčení (právní podstata), promlčecí lhůta
31. Prekluze na rozdíl od promlčení; vydržení (právní podstata); společný základ promlčení, prekluze a vydržení

Sada B

01. Věcná práva (pojem, druhy, charakteristiky)
02. Držba (podstata, charakteristiky)
03. Vlastnické právo (pojem, základní charakteristiky)
04. Omezení vlastnického práva (ve veřejném a soukromém zájmu, nezbytná cesta)
05. Ochrana vlastnického práva
06. Nabývání vlastnického práva (způsoby, nabytí smlouvou, vydržení)
07. Nabytí vlastnického práva - ostatní (a limine z č. 6)
08. Pluralitní modality vlastnictví (druhy, obecné chrakteristiky)
09. Podílové spoluvlastnictví
10. Společenství a další modality spoluvlastnictví - ostatní (a limine z č. 9)
11. Věcná práva k věci cizí (pojem, druhy)
12. Právo stavby
13. Věcná břemena obecně, druhy
14. Služebnosti (pojem, druhy)
15. Reálná břemena
16. Zástavní právo (pojem, účel, předmět)
17. Vznik a zánik zástavního práva (rozlišení podle povahy zásatvy)
18. Realizace zástavy
19. Zadržovací (retenční) právo
20. Správa cizího majetku (pojem, subjekty, druhy)
21. Svěřenský fond - pojem (podstata), subjekty
22. Právo autorské (pojem a obsah)
23. Autorské dílo (pojem a druhy)
24. Užití autorského díla
25. Ochrana práva autorského
26. Práva související s právem autorským

 

Požadavky pro uznání předmětů OPH I a OPH II z předchozího studia:

Občanské právo doznalo zásadních změn v rámci rekodifikace soukromého práva provedené v roce 2012. Nejde zde o pouhou evoluci právního řádu, nýbrž jde o zcela zásadní změnu, která má bezprostřední dopad na obsahovou náplň studia. Jsou vyučovány  nové či koncepčně zcela nově pojaté právní instituty, které dosud v takovém rozsahu vyučovány nebyly (např. právnické osoby, relativní neúčinnost právních jednání, nové pojetí věcí v právním smyslu   atd.), resp., byly vyučovány naposledy v době účinnosti Všeobecného občanského zákoníku z roku 1811.. Výuka rekodifikovaného občanského práva podle nového sylabu byla započata postupně, a to v ak. roce 2012/2013 (Občanské právo hmotné I a II) a v ak. roce 2013/2014 (Občanské právo hmotné III a IV). Z tohoto důvodu lze uznat studijní povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány již v rámci nového sylabu výuky. Vykonání studijní povinnosti z předmětů Občanské právo hmotné I (zápočet) a II (postupová zkouška) lze tudíž uznat jen tehdy, pokud byla studijní povinnost vykonána po 1. lednu 2013. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01. 01. 2012 až 01. 01. 2013, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn právní úpravy obecné části občanského práva hmotného a věcných práv.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (12.02.2019)

Mezi přednášená témata patří především:

01. Vlastnictví - obecné výklady, vymezení pojmu
02. Nabývání vlastnictví
03. Spoluvlastnictví
04. Věcná práva k cizím věcem
05. Svěřenský fond
06. Práva k nehmotným statkům (průmyslová práva, autorské právo)

Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.

Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k potřebě reagovat na aktuální otázky právní teorie a praxe.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (03.05.2018)

lPředmět zkoušky:

Obecná část občanského práva, věcná práva, duševní vlastnictví.

OPH II otázky PZK od LS ak. roku 2013-14

(student losuje po jedné otázce ze sady A i B)

Sada A

01. Základní zásady soukromého práva
02. Evropské komunitární soukromé právo
03. Prameny občanského práva
04. Normy občanského práva (kogentnost a dispozitivnost v soukromém právu)
05. Právní skutečnosti
06. Právní jednání (pojem, druhy, obsah)
07. Právní jednání (náležitosti)
08. Smlouvy (pojem, vznik)
09. Spotřebitelské smlouvy; adhezní smlouvy
10. Výklad právního jednání
11. Právní následky vadného právního jednání
12. Právní události; právní domněnky a fikce
13. Subjekty občanského práva
14. Osoby fyzické (právní osobnost, svéprávnost obecně)
15. Smrt, domněnka smrti, prohlášení za nezvěstného, prohlášení za mrtvého
16. Částečná a omezená svéprávnost; podpůrná opatření při narušení schopnosti právně jednat
17. Ochrana osobnosti člověka
18. Osoby právnické (pojem, pojmové znaky, klasifikace)
19. Osoby právnické (vznik, zánik, jednání)
20. Zastoupení (pojem, účel, druhy)
21. Smluvní zastoupení
22. Zákonné zastoupení, opatrovnictví, jiné zastoupení
23. Subjektivní práva (pojem, druhy, výkon) a jejich ochrana (vč. svépomoci)
24. Povinnost a odpovědnost (pojmy, druhy)
25. Předmět v občanském právu (obecně)
26. Věc v právním smyslu (pojem, druhy - obecný přehled)
27. Věci nemovité a věci movité
28. Věc hlavní a její příslušenství, superficiální zásada; součást věci
29. Role času v soukromém právu, lhůty a doby, počátek, trvání, překážky
30. Promlčení (právní podstata), promlčecí lhůta
31. Prekluze na rozdíl od promlčení; vydržení (právní podstata); společný základ promlčení, prekluze a vydržení

Sada B

01. Věcná práva (pojem, druhy, charakteristiky)
02. Držba (podstata, charakteristiky)
03. Vlastnické právo (pojem, základní charakteristiky)
04. Omezení vlastnického práva (ve veřejném a soukromém zájmu, nezbytná cesta)
05. Ochrana vlastnického práva
06. Nabývání vlastnického práva (způsoby, nabytí smlouvou, vydržení)
07. Nabytí vlastnického práva - ostatní (a limine z č. 6)
08. Pluralitní modality vlastnictví (druhy, obecné chrakteristiky)
09. Podílové spoluvlastnictví
10. Společenství a další modality spoluvlastnictví - ostatní (a limine z č. 9)
11. Věcná práva k věci cizí (pojem, druhy)
12. Právo stavby
13. Věcná břemena obecně, druhy
14. Služebnosti (pojem, druhy)
15. Reálná břemena
16. Zástavní právo (pojem, účel, předmět)
17. Vznik a zánik zástavního práva (rozlišení podle povahy zásatvy)
18. Realizace zástavy
19. Zadržovací (retenční) právo
20. Správa cizího majetku (pojem, subjekty, druhy)
21. Svěřenský fond - pojem (podstata), subjekty
22. Právo autorské (pojem a obsah)
23. Autorské dílo (pojem a druhy)
24. Užití autorského díla
25. Ochrana práva autorského
26. Práva související s právem autorským

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Literatura povinná:

01. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016

02. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015


Literatura doporučená:

01. PAUKNEROVÁ, M., TOMÁŠEK, M. et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. Svazek IV.: Proměny soukromého práva. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2009 (příslušné části)

02. ZUKLÍNOVÁ, M. Věcná práva v kostce. Praha: Linde Praha, 2014


Právní předpisy:

01. Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. (části vztahující se k soukromému právu)
02. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
03. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
04. Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
05. Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

06. Zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)Orientačně:
01. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - zrušený předpis (jen pokud jde o nabývání vlastnického práva)
02. Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
03. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK