PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Občanské právo hmotné I - HP0271
Anglický název: Substantive Civil Law I
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 27
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
JUDr. Anežka Janoušková
Mgr. Vít Lederer, Ph.D.
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
JUDr. Jakub Sivák, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
JUDr. Alena Tomsová, Ph.D.
JUDr. Michael Zvára, LL.M., Ph.D.
Třída: občanské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Občanské pravo
Korekvizity : HP0892
K//Je korekvizitou pro: HP0331, HP0005, HP0332, HP0272, HP0641, HP0291
P//Je prerekvizitou pro: HV3930, HP3804
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.09.2019)
Povinný předmět pro přípravu studentů k vykonání odpovídající části státní zkoušky z občanského práva. V předmětu občanské právo hmotné I je těžištěm výkladu obecná část občanského práva.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.09.2019)

Forma kontroly studia: ZÁPOČET

Zápočet je možné získat:

1) účastí na semináři (absence max. 1) a

2) úspěšným absolvováním testu.

O udělení zápočtu rozhoduje učitel – vedoucí semináře, který může požadavky pro udělení zápočtu na začátku semestru rozšířit.

 

V případě, že student zápočet na základě výše uvedených požadavků nezíská, přihlásí se na termín katedrálního kolokvia (písemný test), a to prostřednictvím SIS. Ve zkouškovém období budou vyhlášeny vždy dva termíny kolokvií.

 

Požadavky pro uznání předmětů OPH I a OPH II z předchozího studia:

Občanské právo doznalo zásadních změn v rámci rekodifikace soukromého práva provedené v roce 2012. Nejde zde o pouhou evoluci právního řádu, nýbrž jde o zcela zásadní změnu, která má bezprostřední dopad na obsahovou náplň studia. Jsou vyučovány nové či koncepčně zcela nově pojaté právní instituty, které dosud v takovém rozsahu vyučovány nebyly (např. právnické osoby, relativní neúčinnost právních jednání, nové pojetí věcí v právním smyslu   atd.), resp., byly vyučovány naposledy v době účinnosti Všeobecného občanského zákoníku z roku 1811. Výuka rekodifikovaného občanského práva podle nového sylabu byla započata postupně, a to v ak. roce 2012/2013 (Občanské právo hmotné I a II) a v ak. roce 2013/2014 (Občanské právo hmotné III a IV). Z tohoto důvodu lze uznat studijní povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány již v rámci nového sylabu výuky. Vykonání studijní povinnosti z předmětů Občanské právo hmotné I (zápočet) a II (postupová zkouška) lze tudíž uznat jen tehdy, pokud byla studijní povinnost vykonána po 1. lednu 2013. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01. 01. 2012 až 01. 01. 2013, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn právní úpravy obecné části občanského práva hmotného a věcných práv.

 

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.09.2019)

Mezi přednášená témata patří především:

01. Pojem, předmět a systematika občanského práva

02. Zásady a prameny občanského práva

03. Subjekty občanského práva: fyzické a právnické osoby

04. Ochrana osobnosti

05. Zastoupení

06. Občanskoprávní skutečnosti

07. Právní jednání

08. Protiprávní jednání

09. Občanské právo v subjektivním smyslu. Občanskoprávní povinnost.

10. Předmět občanského práva

11. Promlčení, prekluze, vydržení

Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.

Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k potřebě reagovat na aktuální otázky právní teorie a praxe.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.09.2019)

Podíl garanta na výuce činí 90%.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.09.2019)

Literatura povinná:

DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016 (příslušné části)

Literatura doporučená:

01. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014

02. TICHÝ, L. Obecná část občanského práva. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2014.

Právní předpisy:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb.

 

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Středa02.10.2019Právo veřejné a soukromé. Občanské právo jako obecně právo soukromé. Kodifikace občanského práva prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Středa09.10.2019Zásady občanského práva. Normy občanského práva a jejich výklad prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Středa16.10.2019Osoby fyzické. Spotřebitel, podnikatelprof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Středa23.10.2019Osoby právnickédoc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 
Středa30.10.2019Zastoupeníprof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Středa06.11.2019Ochrana přirozených právdoc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 
Středa13.11.2019Subjektivní práva a povinnosti. Třídění, ochrana, limityprof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Středa20.11.2019Právní jednání (pojem, náležitosti, druhy)prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Středa27.11.2019Smlouva. Deliktprof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Středa04.12.2019Neplatnost právních jednání. Relativní neúčinnostprof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Středa11.12.2019Předmět v občanském právu - prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. a doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 
Středa18.12.2019Čas v soukromém právuprof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK