PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu II - HP0262
Anglický název: Private International Law and International Trade Law II
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 26
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D.
JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, LL.M., Ph.D.
Mgr. et Mgr. Zuzana Fišerová
JUDr. Milan Müller, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D.
Třída: mezinárodní právo soukromé
Kategorizace předmětu: Právo > Mezinárodní právo soukromé
Korekvizity : HP0261, HP0277, HP1323
K//Je korekvizitou pro: HP0030
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. (28.03.2019)
Právo mezinárodního obchodu je účelově uspořádaný soubor právních norem z různých právních odvětví a různého původu, jež spojuje jejich společný účel upravovat právní vztahy vznikající při uskutečňování mezinárodního obchodu a mezinárodního hospodářského styku vůbec. Pro úpravu těchto styků není možné vystačit pouze s vnitrostátními předpisy, které upravují vnitrostátní obchodní styky, ale vyžadují si zvláštní právní úpravu.

Vztahy vznikající v mezinárodním obchodním styku, které jsou předmětem práva mezinárodního obchodu, nejsou omezeny pouze na prostou výměnu zboží a služeb mezi subjekty z různých států, ale zahrnují v širším smyslu i společnou výrobu, vědeckotechnickou spolupráci, mezinárodní platební styk, mezinárodní přepravu zboží apod.

Právní normy, které upravují tyto vztahy, mají různou povahu a patří do různých právních odvětví. Normy z oblasti správního práva upravují výkon státní správy v oblasti hospodářských styků se zahraničím (např. vydávání různých povolení k dovozu nebo vývozu zboží). Normy z oblasti práva finančního upravují devizové vztahy v mezinárodním obchodním styku, daně a poplatky. Velký význam mají i normy soukromoprávní, které upravují práva a povinnosti účastníků mezinárodního obchodního styku; sem patří obchodní a občanské zákoníky, přímé normy a normy procesní upravující soudní a rozhodčí řízení.

Významným pramenem práva mezinárodního obchodu jsou také mezinárodní smlouvy upravující mezinárodní obchodní a hospodářské styky, smlouvy unifikující hmotněprávní normy a smlouvy unifikující procesněprávní normy.

Protože do vztahů vznikajících v mezinárodním obchodním styku mohou vstupovat také státy a mezinárodní organizace vládní povahy, jsou pro jejich vztahy pramenem i mezinárodní smlouvy a mezinárodněprávní obyčej.

Právo mezinárodního obchodu je úzce spojeno s mezinárodním právem soukromým, neboť mají stejné způsoby úpravy vztahů, které vznikají mezi subjekty z různých států. Jsou to metody kolizní a přímá, přičemž v právu mezinárodního obchodu vzhledem k výsledkům unifikačních snah států je způsob přímý daleko významnějším způsobem úpravy vztahů v mezinárodním obchodním styku než způsob kolizní.

Právo mezinárodního obchodu je též předmětem výuky na právnických a ekonomických fakultách, přičemž celková náplň výuky tohoto předmětu se v jednotlivých státech liší vzhledem k potřebám jejich praxe, tradicí výuky i existencí národních právních předpisů, které jsou prameny práva mezinárodního obchodu příslušného státu.
Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. (04.03.2020)

Sylabus přednášek z práva mezinárodního obchodu

 

1.       Pojem, předmět, prameny, způsoby úpravy, unifikace práva mezinárodního obchodu   

 • Vymezení pojmu právo mezinárodního obchodu a způsoby úpravy
 • Prameny právní úpravy 
 • Prostředky vytvářené praxí mezinárodního obchodu (lex mercatoria)
 • INCOTERMS

2.       Ingerence státu do mezinárodního obchodního styku, podmínky a způsoby podnikání cizinců a zahraničních právnických osob v ČR, ochrana a podpora zahraničních investic, řešení sporů z mezinárodních investic 

 • Společná obchodní politika EU
 • Způsoby zásahů států do mezinárodního obchodního styku
 • Podmínky pro podnikání cizinců a zahraničních osob v ČR
 • Živnostenské a jiné způsoby podnikání cizinců a zahraničních osob v ČR
 • Investiční pobídky
 • Ochrana a podpora zahraničních investic v evropském a mezinárodním právu
 • Způsoby řešení mezinárodních investičních sporů
 • Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic

3.       Subjekty v mezinárodním obchodním styku

 • Fyzické osoby (osobní statut, jednání fyzické osoby, fyzická osoba jako podnikatel)
 • Právnické osoby (pojem, obchodní společnosti, které nejsou právnickými osobami, osobní statut a principy jeho určování, sídlo, přeshraniční přemístění sídla, způsobilost v procesním právu)
 • Státy a mezinárodní organizace (státy jako subjekty mezinárodního práva veřejného a jako občanskoprávní subjekty, mezinárodní organizace vládní a nevládní)

4.       Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku

 • Úmluva o smlouvách o mezinárodní koupě zboží (předmět, působnost, způsob aplikace)
 • Kolizní úprava mezinárodní kupní smlouvy
 • Určení mezinárodní příslušnosti soudů ve sporech z kupní smlouvy (ve světle judikatury SDEU)

5.       Vybrané smluvní typy používané v mezinárodním obchodním styku

 • Mezinárodní franšízová smlouva (kolizní a jurisdikční normy)
 • Mezinárodní distribuční smlouva (kolizní a jurisdikční normy)
 • Mezinárodní smlouva o obchodním zastoupení (kolizní a jurisdikční normy)
 • Mezinárodní licenční smlouva (kolizní a jurisdikční normy)
 • Spotřebitelské smlouvy v mezinárodním obchodě (ochrana spotřebitele v kolizních a jurisdikčních normách)

6.      Placení v mezinárodním obchodním styku a zajištění závazků v mezinárodním obchodním styku

 • Definice a druhy mezinárodního platebního styku
 • Právní prameny pro oblast mezinárodního platebního styku
 • Vztah volně směnitelné měny a virtuální „měny“
 • Banka jako nedílný článek mezinárodního platebního styku, její organizace a fungování v rámci mezinárodního platebního styku (SEPA, Instant payments, FinTech)
 • Druhy plateb (hotovostní a bezhotovostní) a platební instrumenty (bezzávazkové a závazkové) v mezinárodním platebním styku
 • Právní prameny zajištění závazků v mezinárodním obchodním styku
 • Kolizní řešení zajištění věcně právní povahy 
 • Kolizní řešení zajištění závazkově právní povahy 
 • Exportní garanční a zajišťovací společnost a.s., Česká exportní banka, a.s.

7.       Smlouvy v mezinárodní přepravě

 • Význam mezinárodní přepravy a základní pojmy
 • Právní úprava přepravních smluv v mezinárodní přepravě (smlouvy o přepravě – vnitrostátní, mezinárodní a unijní úprava)
 • Přepravní smlouva v jednotlivých dopravních oborech (základní otázky upravené v mezinárodních úmluvách, mezinárodní přeprava železniční, silniční, letecká, vnitrozemská plavba, námořní přeprava, kombinovaná přeprava)
 • Mezinárodní přeprava a Evropská unie (primární a sekundární právo)

8.       Specifika mezinárodního e-obchodu

 • Právní povaha internetu
 • Mezinárodní prvek a internet
 • Typické B2B vztahy s mezinárodním prvkem v prostředí internetu
 • Aplikace kolizních a přímých norem v prostředí internetu
 • Aplikace norem mezinárodního práva procesního v prostředí internetu
 • Vybraná judikatura českých soudů, SDEU a zahraničních soudů ohledně otázek mezinárodního e-obchodu 

9.       Řešení sporů z mezinárodního obchodního styku v soudním řízení

 • Specifika soudních sporů z mezinárodního obchodu
 • Přehled pramenů právní úpravy
 • Pravidla pro založení mezinárodní příslušnost soudů dle nařízení Brusel Ibis (obecná příslušnost, zvláštní příslušnost, výlučná příslušnost, dohoda o volbě soudu)
 • Překážka litispendence v nařízení Brusel Ibis

10.    Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí v obchodních věcech

 • Relevance problematiky uznání a výkonu cizích soudních rozhodnutí v obchodních věcech
 • Prameny právní úpravy 
 • Systém uznání a výkonu v nařízení Brusel Ibis
 • Haagské úmluvy – Úmluva o dohodách o volbě soudu, Úmluva o uznání a výkonu cizích soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

11.    Alternativní způsoby řešení sporů z mezinárodního obchodního styku

 • Pojem ADR 
 • ADR a řešení sporů v soudním řízení; ADR a rozhodčí řízení
 • Kooperativní ADR metody – vymezení a druhy
 • Negociace
 • Mediace a kolaborativní praxe
 • Konciliace
 • Hybridní metody ADR
 • Expertní posouzení
 • Závěry – výhledy

12.    Mezinárodní obchodní arbitráž, uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů

 • Vymezení pojmu mezinárodní obchodní arbitráž
 • Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži
 • Arbitrabilita
 • Požadavky na osobu rozhodce
 • Průběh rozhodčího řízení
 • Rozhodčí nález a jeho náležitosti
 • Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů
 • Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

13.    Mezinárodní insolvenční právo 

 • Pojem mezinárodní insolvenční právo
 • Vzorový zákon UNCITRAL o insolvenčním řízení s mezinárodním prvkem
 • Nařízení (EU) č. 2015/848 – Insolvenční nařízení
 • Úprava otázek mezinárodního insolvenčního práva v ZMPS
 • Vybraná judikatura českých soudů, SDEU a zahraničních soudů ohledně otázek mezinárodního insolvenčního práva
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. (27.01.2019)

Podíl garanta na výuce činí 34 %.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. (04.03.2020)

Povinná:

 1. PFEIFFER, Magdalena, Monika PAUKNEROVÁ a Květoslav RŮŽIČKA. Mezinárodní obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. ISBN 978-80-7380-764-1.

Doporučená:

 1. PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-504-6.
 2. RŮŽIČKA Květoslav, Dita FRINTOVÁ. Vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR A AK ČR. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019.
 3. BŘÍZA, Petr. Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě. V Praze: C.H. Beck, 2012. Právní praxe. ISBN 978-80-7179-606-0.
 4. TICHÝ, Luboš. Nařízení č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy Řím II: komentář. Praha: C.H. Beck, 2018. Beckovy komentáře. ISBN 9788074007163.
 5. TICHÝ, Luboš. CISG - Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony. ISBN 9788074006494.
 6. MIČINSKÝ, Ľudovít a Miloš OLÍK. Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí: komentár = Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů : komentář : (New York, 1958). Praha: Wolters Kluwer, 2016. Komentáre (Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7552-474-4. 
 7. OLÍK, Miloš. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-736-3.
 8. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 9788075981233.
 9. VALDHANS, Jiří. Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-412-4.
 10. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. ISBN 978-80-7357-562-5.
 11. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Závazky ze smluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 273 s. Edice monografiie, řada teoretická, svazek č. 375. ISBN 978-80-210-5240-6.
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Úterý18.02.2020Pojem, předmět, prameny, způsoby úpravy, unifikace práva mezinárodního obchodudoc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 
Úterý25.02.2020Ingerence státu do mezinárodního obchodního styku, podmínky a způsoby podnikání cizinců a zahraničních právnických osob v ČR, ochrana a podpora zahraničních investic, řešení sporů z mezinárodních investicprof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 
Úterý03.03.2020Subjekty v mezinárodním obchodním stykuprof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Úterý10.03.2020Kupní smlouva v mezinárodním obchodním stykudoc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 
Úterý17.03.2020Vybrané smluvní typy používané v mezinárodním obchodním stykudoc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 
Úterý24.03.2020Placení v mezinárodním obchodním styku, zajištění závazků v mezinárodním obchodním stykuJUDr. Milan Müller, LL.M., Ph.D. 
Úterý31.03.2020Smlouvy v mezinárodní přepravěprof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Úterý07.04.2020Specifika mezinárodního e-obchoduJUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 
Úterý14.04.2020Řešení sporů z mezinárodního obchodního styku v soudním řízenídoc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 
Úterý21.04.2020Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí v obchodních věcechdoc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 
Úterý28.04.2020Alternativní způsoby řešení sporů z mezinárodního obchodního stykuprof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Úterý05.05.2020Mezinárodní obchodní arbitráž, uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 
Úterý12.05.2020Mezinárodní insolvenční právoJUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK