Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I - HP0261
Anglický název: Private International Law and International Trade Law I
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2015 do 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 26
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Vyučující: JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, LL.M., Ph.D.
JUDr. Milan Müller, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Mgr. Lucie Pichlerová
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Třída: mezinárodní právo soukromé
Kategorizace předmětu: Právo > Mezinárodní právo soukromé
Korekvizity : HP0292, HP0852
Je korekvizitou pro: HP0030, HP0262, HP3073, HP0491
Je prerekvizitou pro: HP2081
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Alena Vacková (14.09.2017)
Mezinárodní právo soukromé - zahrnuje výklad o právních normách upravujících vztahy s mezinárodním prvkem, o teorii mezinárodního práva soukromého a o mezinárodním právu procesním. Právo mezinárodního obchodu - zahrnuje výklad o právních normách upravujících vztahy v mezinárodním obchodním styku včetně úpravy řešení sporů.
Sylabus
Poslední úprava: Alena Vacková (14.09.2017)

Mezinárodní právo soukromé je odvětví právního řádu, které obsahuje právní normy, jež výlučně upravují soukromoprávní vztahy (tzn. vztahy občanského, obchodního, rodinného a pracovního práva), ve kterých se vyskytuje tzv. mezinárodní (popř. zahraniční nebo cizí) prvek, přičemž zahrnuje i normy procesní, které upravují postup soudů a jiných orgánů a účastníků v řízení o občanskoprávních věcech, v němž je mezinárodní prvek. Jde tedy o právní poměry, které mají vztah k více než jednomu právnímu řádu.

Mezinárodní prvek se v soukromoprávním vztahu může projevit u subjektu tohoto vztahu, u skutečnosti právně významné pro vznik a existenci právního vztahu nebo u předmětu právního vztahu. Vztah k zahraničí musí být vždy dostatečně významný.

Mezinárodní prvek v řízení o občanskoprávních věcech může spočívat v tom, že účastníkem řízení je cizí státní příslušník nebo určitý procesní úkon je třeba provést v zahraničí.

V těchto případech vzniká otázka, kterého práva se má pro konkrétní úpravu právního vztahu z dotčených dvou nebo více právních řádů použít. V současné době převládají dva základní způsoby úpravy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem : kolizní a přímý způsob úpravy.

Při kolizním způsobu úpravy se pro určení rozhodného práva používají zvlášní normy, jež se obvykle nazývají normy kolizní. Kolizní normy však samy neobsahují hmotněprávní úpravu práv a povinností účastníků soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem, ale za pomoci určitých skutečností, které se označují jako hraniční určovatelé, vybírají právní řád určitého státu (jeho právní předpisy), kterým se pak upravují práva a povinnosti účastníků.

Při přímém hmotněprávním způsobu úpravy se používají přímé normy, které obsahují bezprostřední úpravu práv a povinností účastníků soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem a bezprostředně se na tyto vztahy aplikují (tzn. nepotřebují ke svému použití odkaz kolizní normy). Přímé normy jsou obsaženy především v mnohostranných mezinárodních smlouvách, jimiž dochází k částečné unifikaci hmotněprávních norem pro určité druhy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem.

Do mezinárodního práva soukromého patří také vnitrostátní normy, jež jsou určeny výlučně pro úpravu poměrů s mezinárodním prvkem a které jsou označovány jako věcné normy mezinárodního práva soukromého. K jejich aplikaci však nedochází bezprostředně jako u přímých norem právního řádu, jehož jsou součástí, ale až na základě jejich výběru kolizní normou.

Normy procesní, které upravují postup soudů a jiných orgánů a účastníků v řízení o občanskoprávních věcech, v němž je mezinárodní prvek, jsou nazývány mezinárodním právem procesním a také se zařazují do mezinárodního práva soukromého.

 

Právo mezinárodního obchodu je účelově uspořádaný soubor právních norem z různých právních odvětví a různého původu, jež spojuje jejich společný účel upravovat právní vztahy vznikající při uskutečňování mezinárodního obchodu a mezinárodního hospodářského styku vůbec. Pro úpravu těchto styků není možné vystačit pouze s vnitrostátními předpisy, které upravují vnitrostátní obchodní styky, ale vyžadují si zvláštní právní úpravu.

Vztahy vznikající v mezinárodním obchodním styku, které jsou předmětem práva mezinárodního obchodu, nejsou omezeny pouze na prostou výměnu zboží a služeb mezi subjekty z různých států, ale zahrnují v širším smyslu i společnou výrobu, vědeckotechnickou spolupráci, mezinárodní platební styk, mezinárodní přepravu zboží apod.

Právní normy, které upravují tyto vztahy, mají různou povahu a patří do různých právních odvětví. Normy z oblasti správního práva upravují výkon státní správy v oblasti hospodářských styků se zahraničím (např. vydávání různých povolení k dovozu nebo vývozu zboží). Normy z oblasti práva finančního upravují devizové vztahy v mezinárodním obchodním styku, daně a poplatky. Velký význam mají i normy soukromoprávní, které upravují práva a povinnosti účastníků mezinárodního obchodního styku; sem patří obchodní a občanské zákoníky, přímé normy a normy procesní upravující soudní a rozhodčí řízení.

Významným pramenem práva mezinárodního obchodu jsou také mezinárodní smlouvy upravující mezinárodní obchodní a hospodářské styky, smlouvy unifikující hmotněprávní normy a smlouvy unifikující procesněprávní normy.

Protože do vztahů vznikajících v mezinárodním obchodním styku mohou vstupovat také státy a mezinárodní organizace vládní povahy, jsou pro jejich vztahy pramenem i mezinárodní smlouvy a mezinárodněprávní obyčej.

Právo mezinárodního obchodu je úzce spojeno s mezinárodním právem soukromým, neboť mají stejné způsoby úpravy vztahů, které vznikají mezi subjekty z různých států. Jsou to metody kolizní a přímá, přičemž v právu mezinárodního obchodu vzhledem k výsledkům unifikačních snah států je způsob přímý daleko významnějším způsobem úpravy vztahů v mezinárodním obchodním styku než způsob kolizní.

Právo mezinárodního obchodu je též předmětem výuky na právnických a ekonomických fakultách, přičemž celková náplň výuky tohoto předmětu se v jednotlivých státech liší vzhledem k potřebám jejich praxe, tradicí výuky i existencí národních právních předpisů, které jsou prameny práva mezinárodního obchodu příslušného státu.

 

 

Studijní opory
Poslední úprava: Alena Vacková (14.09.2017)
   

 

 

 

Seznam povinné a doporučené literatury:

 

Povinná:

1.   Kučera Z. Mezinárodní právo soukromé. 7. vydání. Brno, Doplněk - Aleš Čeněk, Plzeň. 2009.

2.   Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K., a kol. Právo mezinárodního obchodu. Plzeň, Aleš Čeněk. 2008.

3.   M. Pauknerová, K. Růžička, a kol., Rekodifikované mezinárodní právo soukromé, skripta Iuridica, Právnická fakulta UK Praha 2014.

4.   Kučera Z., Pauknerová M., Růžička K. a kol., Mezinárodní právo soukromé, 8. vydání, Doplněk, Aleš Čeněk, Brno-Plzeň 2015

 

 

Doporučená:

1.   Pauknerová M.. Evropské mezinárodní právo soukromé. Praha, C.H.Beck. 2013.

2.    Rozehnalová, N. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie: (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013.

3.   Růžička K.. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Plzeň, Aleš Čeněk. 2005.

4.    Rozehnalová, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013.

5.   Rozehnalová N. Právo mezinárodního obchodu. 3. vyd.. Wolters Kluwer, Praha. 2010.

6.   Dobiáš P. Mezinárodní pojistné právo se zřetelem k řešení pojistných sporů v rozhodčím řízení (Vyb. kapitoly). Leges, Praha. 2011.

7.   Valdhans, J. Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem. C.H.Beck, Praha. 2012.

8.   Rozehnalová N. Závazky ze smluv a jejich právní režim. Masarykova univerzita, Brno. 2010.

9.    Ondřej, J. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. 5. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014.

10.             Pauknerová, M. a kolektiv. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013.

11.             Bříza, P. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014.

12.             Dobiáš, P. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář: podle právního stavu k 1. lednu 2014. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013.

13.             Pfeiffer, M. Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013.

 

Program výuky mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu

Školní rok 2016/2017 - 7. semestr

 

Přednášky:  úterý 12,00 - 14,00 hod. č.m. 120

 

 

4.10. Pojem, předmět, prameny mezinárodního práva soukromého, způsoby úpravy, unifikace mezinárodního práva soukromého               - Prof. Pauknerová                                                                                                                                                                                         

 

11.10.   Kolizní normy, jejich třídění, hraniční určovatelé                                              - Prof. Pauknerová

 

18.10.   Přímé normy, vztah metody přímé a kolizní,  používání předpisů imperativní povahy                            - Prof. Pauknerová

 

25.10.     Úvod do mezinárodního civilního procesního práva                                            - Prof. Růžička

 

1.11.  Kvalifikační problém, aplikace zahraničního práva, zpětný a další odkaz              - Prof. Růžička

 

8.11. Subjekty MPS, právní jednání, zastoupení, promlčení                                             - Prof. Pauknerová

 

15.11. Právní postavení cizinců v soukromoprávních poměrech                                      - Prof. Růžička

 

22.11.   Kolizní úprava závazkového práva                                                                        - Prof. Pauknerová

 

29.11. Kolizní úprava věcných práv                                                                                     -    Prof. Růžička

 

6.12.   Kolizní úprava dědického práva                                                                                -    JUDr. Pfeiffer

 

13.12.   Kolizní úprava rodinného práva                                                                              - JUDr. Pfeiffer