PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Finanční právo II - HP0132
Anglický název: Financial Law II
Zajišťuje: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 13
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Vyučující: prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D.
JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
JUDr. Jakub Vojtěch, Ph.D.
JUDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D.
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Třída: finanční právo
Kategorizace předmětu: Právo > Finanční právo
Korekvizity : HP0131
K//Je korekvizitou pro: HP0034, HP0013
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout ZS 2019 Finanční právo II (HP 0132).pdf Informace k předmětu JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Michaela Špačková (20.09.2018)
Předmět Finanční právo, který zahrnuje předměty Finanční právo I a II, podává základní informace o finančním právu a finanční vědě. Finanční věda je ekonomickou vědou pojednávající o financích a finanční činnosti státu. Na výklad o finanční vědě navazuje výklad o finančním právu, které je samostatným oborem veřejného práva regulujícím veřejné finance. Nejprve je pozornost zaměřena na obecnou část finančního práva (zejména otázky vymezení finančního práva, pramenů finančního práva, finančněprávních vztahů atd.). Následně jsou předmětem výkladu jednotlivé podobory finančního práva (zvláště rozpočtové právo, daňové právo v širším slova smyslu, měnové a devizové právo a právo finančního trhu), která tvoří fiskální a nefiskální část finančního práva. Opominuto není ani bankovní a pojišťovací právo.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Michaela Špačková (20.09.2018)

Obecná pravidla

1.      Předmět Finanční právo II je zakončen zkouškou.

2.      Za úspěšné složení zkoušky z předmětu Finanční právo II získá student 6 kreditů.

3.      Zkouška z předmětu Finanční právo II je kombinovaná, tj. sestává se z písemné a z ústní části.

4.      Písemnou a ústní část zkoušky je nutné složit ve stejném akademickém roce.

Písemná část zkoušky z předmětu Finanční právo II

5.      Písemnou část zkoušky může student konat nejvýše třikrát, tj. má právo na dva opravné termíny.

6.      Písemná část zkoušky se koná formou celokatederního testu. Celokatederní testy se konají vždy ve zkouškovém období zimního semestru a rovněž ve zkouškovém období letního semestru.

7.      Za úspěšně složenou písemnou část zkoušky se považuje rovněž úspěšné absolvování seminářů z předmětu Finanční právo II v zimním semestru.

8.      Studentovi, který úspěšně neabsolvuje písemnou část zkoušky z předmětu Finanční právo ani v druhém opravném termínu, bude zkouška z předmětu Finanční právo II klasifikována známkou "neprospěl/a" (4).

Absolvování seminářů z předmětu Finanční právo II v zimním semestru

9.      K úspěšnému absolvování seminářů z předmětu Finanční právo II v zimním semestru je nutné splnit podmínku alespoň 80 % účasti na seminářích (tuto podmínku není možné nahradit podmínkou jinou) a úspěšně složit seminární test.

10.   Ze seminárního testu je možné získat nejvíce 30 bodů.

11.   K úspěšnému složení seminárního testu je potřeba získat nejméně 20 bodů.

12.   Obsah seminárního testu a další podmínky pro úspěšné absolvování seminářů z předmětu Finanční právo II v zimním semestru stanoví vedoucí příslušného semináře.

Písemná část zkoušky z předmětu Finanční právo II konaná formou celokatederního testu

13.   Předmětem písemné části zkoušky z předmětu Finanční právo II konané formou celokatederního testu jsou témata přednášená na přednáškách a probíraná na seminářích z předmětu Finanční právo II v zimním semestru (tj. zejména daňové právo, poplatkové právo a celní právo). Při skládání celokatederního testu je možné používat kalkulačku a nekomentované znění těchto právních předpisů:

- zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

- zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

- zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

- zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

- části 45. – 47. zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů – daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny

- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

         Rozhodné je vždy znění příslušného právního předpisu platné a účinné v den konání celokatederního testu.

14.   Časový limit pro vypracování celokatederního testu je 60 minut.

15.   Celokatederní test se skládá z 9 testových otázek a 2 příkladů, nejvíce lze získat 30 bodů.

16.   Za otázky č. 1-9 je možné získat za každou otázku 0, 1, 1,5 nebo 2 body a za otázky č. 10 a 11 (příklady) za každou otázku 0 až 6 bodů.

17.   K úspěšnému složení celokatederního testu je nutné získat nejméně 20 bodů.

18.   U otázek č. 1-9 může být správná žádná, jedna, více nebo všechny odpovědi. Odpovědi ANO/NE se označují křížkem. U příkladů se hodnotí postup a výsledek řešení příkladu.

Ústní část zkoušky z předmětu Finanční právo II

19.   K ústní části zkoušky z předmětu Finanční právo II bude student připuštěn po úspěšném absolvování písemné části zkoušky.

20.   Student bude odpovídat na dvě otázky (jednu z koše A a jednu z koše B), které si vylosuje.

21.   Celkový výsledek kombinované zkoušky z předmětu Finanční právo II bude klasifikován zkoušejícím ústní části zkoušky, a to známkami "výborně" (1), "velmi dobře" (2), "dobře" (3) nebo "neprospěl/a" (4). Zkoušející může při hodnocení přihlédnout k výsledku písemné části zkoušky.

22.  V případě klasifikace známkou "neprospěl/a" (4), student v daném akademickém roce opakuje pouze ústní část zkoušky.

Sylabus -
Poslední úprava: Michaela Špačková (20.09.2018)

Předmět Finanční právo II zahrnuje tato témata

- úvod do daňového práva,

- správa daní,

- přímé důchodové daně,

- přímé majetkové daně,

- nepřímé daně,

- poplatky a ostatní příjmy veřejných rozpočtů,

- mezinárodní zdanění,

- clo.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (12.03.2018)

Zkouškové otázky k ústní části zkoušky

Student si vylosuje jednu otázku z koše A a jednu otázku z koše B.

KOŠ A

A 1.     Finanční věda a finanční politika

A 2.     Měnová, devizová a rozpočtová politika

A 3.     Finance, finanční vztahy a finanční činnost

A 4.     Předmět, systém a prameny finančního práva

A 5.     Finančněprávní vztahy a jejich charakteristické znaky

A 6.     Subjekty finančněprávních vztahů

A 7.     Státní dozor a dohled na úseku finanční činnosti

A 8.     Finanční kontrola ve veřejné správě a kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu

A 9.     Rozpočtové právo, jeho ústavní základy a ostatní prameny

A 10.   Zásady rozpočtového práva

A 11.   Rozpočtová soustava a obsah veřejných rozpočtů

A 12.   Příprava, sestavování a schvalování veřejných rozpočtů

A 13.   Rozpočtové hospodaření, jeho kontrola a uzavření

A 14.   Fondovní hospodaření

A 15.   Veřejná podpora

A 16.   Měnové a devizové právo

A 17.   Směnitelnost měny a směnárenská činnost

A 18.   Hotovostní peněžní oběh

A 19.   Bezhotovostní platební styk

A 20.   Finanční arbitr

A 21.   Právní úprava a postavení České národní banky

A 22.   Činnosti České národní banky

A 23.   Pojem, druhy a činnosti bank

A 24.   Bankovní soustava a regulace

A 25.   Pojišťovny a penzijní společnosti

A 26.   Finanční trh – pojem, členění a charakteristika

A 27.   Subjekty finančního trhu a jejich kategorizace

A 28.   Instrumenty finančního trhu

A 29.   Investiční služby a regulované trhy cenných papírů

A 30.   Investiční společnosti a investiční fondy

KOŠ B

B 1.     Daňová soustava a principy jejího uspořádání

B 2.     Poplatková soustava a principy jejího uspořádání

B 3.     Základní a ostatní prvky právní konstrukce daní

B 4.     Pojem, funkce a druhy daní, poplatků a cla

B 5.     Subjekty a předmět daně z příjmů fyzických osob

B 6.     Zdaňování příjmů ze závislé činnosti

B 7.     Zdaňování příjmů ze samostatné činnosti

B 8.     Zdaňování příjmů z nájmu a ostatních příjmů

B 9.     Základ, sazba a výpočet daně z příjmů fyzických osob

B 10.   Daň z příjmů právnických osob

B 11.   Správa daní z příjmů

B 12.   Daňové odpisy a daň vybíraná srážkou

B 13.   Daň z pozemků

B 14.   Daň ze staveb a jednotek

B 15.   Silniční daň a daň z hazardních her

B 16.   Daň z nabytí nemovitých věcí

B 17.   Subjekty a předmět daně z přidané hodnoty

B 18.   Základ, sazba a správa daně z přidané hodnoty

B 19.   Spotřební a energetické daně

B 20.   Státní, místní a ostatní poplatky

B 21.   Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění a metody zamezení dvojího zdanění

B 22.   Subjekt a předmět cla

B 23.   Základ, sazba a správa cla

B 24.   Charakteristické rysy, principy a základní zásady správy daní

B 25.   Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní

B 26.   Daňová kontrola a místní šetření

B 27.   Právní prostředky ochrany při správě daní

B 28.   Řízení registrační a řízení o závazném posouzení

B 29.   Daňové řízení nalézací

B 30.   Placení a vymáhání daní

Studijní opory
Poslední úprava: Michaela Špačková (20.09.2018)

Základní literatura:

1.      NĚMEČEK, Eduard. Úvod do studia finanční politiky, Praha: Všehrd, 2001. 61 s. ISBN 80-85305-45-3.

2.      BAKEŠ, Milan, Marie KARFÍKOVÁ, Petr KOTÁB a Hana MARKOVÁ. Finanční právo. 6. upr. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, 519 s. ISBN 978-80-7400-440-7.

3.      VYBÍRAL, Roman et al. Praktikum Finanční právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 191 s. ISBN 978-80-7380-532-6.

Ostatní literatura:

1.      BAXA, Josef, et al. Daňový řád. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 800 s. ISBN 978-80-7357-564-9.

2.      BOHÁČ, Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2013, s. 332. ISBN 978-80-7478-045-5.

3.      KARFÍKOVÁ, Marie, Vladimír PŘIKRYL a kol. Pojišťovací právo. Praha: Leges, 2010, 351 s. ISBN 978-80-87212-45-5.

4.      KOLEKTIV AUTORŮ: Pocta Prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám, Praha: Leges, 2009. 455 s. ISBN 978-80-87212-23-3.

5.      KOLEKTIV AUTORŮ: Acta Universitatis Carolinae: Finanční právo v první dekádě 21. století. Iuridica 4/2010. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1914-9, ISSN 0323-0619.

6.      KOLEKTIV AUTORŮ: Acta Universitatis Carolinae: Daňové právo ve světle rekodifikace soukromého práva. Iuridica 3/2013. Praha: Karolinum, 2014. ISSN 0323-0619.

7.      MARKOVÁ, Hana a Radim BOHÁČ. Rozpočtové právo. Praha: C. H. Beck, 2007, 248 s. ISBN 978-80-7179-598-8.

8.      MARKOVÁ, Hana. Finanční hospodaření územních samosprávných celků, Beroun: Eva Rozkotová - IFEC, 2008. 152 s. ISBN 978-80-87146-08-8.

9.      NĚMEČEK, Eduard. Mezinárodní měnový systém, Praha: Karolinum, 2000. 247 s. ISBN 80-246-0081-1.

10.   RADVAN, Michal, et al. Finanční právo a finanční správa: Berní právo. 1. vydání. Brno: Doplněk, Masarykova univerzita, 2008. 509 s. ISBN 978-80-210-4732-7, 978-80-7239-230-8.

11.   RADVAN, Michal. Místní daně. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 244 s. ISBN 978-80-7357-932-6.

12.   ŠTURMA, Pavel a Michal TOMÁŠEK et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století, III. Proměny veřejného práva, kapitola 5 Daňové právo České republiky v kontextu s právem Evropské unie, Praha: Karolinum, 2009. 481 s. ISBN: 978-80-246-1662-9.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

1.      Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod

2.      zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance

3.      zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky

4.      zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky

5.      zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu

6.      zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

7.      zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

8.      zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

9.      zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

10.   zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

11.   zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

12.   zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

13.   zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

14.   zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

15.   zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her

16.   zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

17.   zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

18.   část 45. – 47. zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

19.   zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

20.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie

21.   zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon

22.   zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

23.   zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance

24.   zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku

25.   zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti

26.   zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi

27.   zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti

28.   zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

29.   zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

30.   zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

1.      zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky

2.      zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky

3.      zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizi

4.      zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

5.      zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

6.      zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)

7.      zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

8.      zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

9.      Smlouva o fungování Evropské unie

10.   směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty

11.   směrnice Rady 2008/118/ES, o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS

12.   směrnice Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny

13.   směrnice Rady 2011/96/EU, o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států

14.   směrnice Rady 2003/49/ES, o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států

15.   nařízení č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie

16.   rozhodnutí Rady č. 2014/335,o systému vlastních zdrojů Evropské unie

17.   zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

18.   zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje

19.   zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

20.   zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

21.   vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

22.   zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek

23.   zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

24.   sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/2003 Sb., o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

25.   zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

26.   zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

27.   zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech

28.   zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

29.   zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech

30.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012

31.   zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

32.   zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

33.   zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

34.   zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

35.   zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)

36.   zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

37.   vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí

38.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce

39.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení Nařízení (ES) č. 2560/2001

40.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006

41.   zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona

42.   nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů

43.   sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 569/1992 Sb., o Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Pondělí02.10.2017Úvod do daňového právaprof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 
Pondělí09.10.2017Správa daní a daňové řízeníprof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 
Pondělí16.10.2017Přímé důchodové daně I.prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 
Pondělí23.10.2017Přímé důchodové daně II.JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Pondělí30.10.2017Přímé důchodové daně III.JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Pondělí06.11.2017Přímé majetkové daně I.prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 
Pondělí13.11.2017Přímé majetkové daně II.prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 
Pondělí20.11.2017Nepřímé daně I.doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
Pondělí27.11.2017Nepřímé daně II.doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
Pondělí04.12.2017Poplatky a ostatní příjmy veřejných rozpočtůprof. JUDr. Hana Marková, CSc. 
Pondělí11.12.2017Mezinárodní dvojí zdaněníJUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
Pondělí18.12.2017CloJUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK