PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Finanční právo I - HP0131
Anglický název: Financial Law I
Zajišťuje: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HPOP0025
Staré označení: 13
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Třída: finanční právo
Kategorizace předmětu: Právo > Finanční právo
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Je korekvizitou pro: HP0034, HP0013, HP0132
Anotace -
Předmět Finanční právo, který zahrnuje předměty Finanční právo I a II, podává základní informace o finančním právu a finanční vědě. Finanční věda, coby jedna z finančních nauk, je ekonomickou vědou pojednávající o financích a finanční činnosti veřejné moci. Na výklad o finanční vědě navazuje výklad o finančním právu, které je samostatným oborem veřejného práva regulujícím veřejné finance. V rámci předmětu Finanční právo I je nejprve pozornost zaměřena na obecnou část finančního práva (zejména otázky vymezení finančního práva, pramenů finančního práva, předmětu, subjektech a obsahu finančního práva, dozorových postupů ve finančním právu atd.). Následně jsou předmětem výkladu jednotlivé podobory finančního práva, a to zejména měnové a devizové právo, rozpočtové právo, dotační právo, právo finančního systému, bankovní právo, pojišťovací právo a právo kapitálového trhu. Daňovému právu v širším slova smyslu je následně věnován předmět Finanční právo II.
Poslední úprava: Vybíral Roman, JUDr., Ph.D. (23.09.2020)
Metody výuky

1) Obecné informace

Základní informace k předmětu Finanční právo I (a souvisejícím tématům) jsou k dispozici v souborech skupiny MS Teams (link níže) a na tomto YouTube kanálu: Finanční právo I - komentované prezentace - YouTube.

 2) Přednášky

Přednášky z předmětu Finanční právo I budou v ZS 2023/2024 vedeny online prostřednictvím MS Teams v časech podle rozvrhu. Link na příslušnou MS Teams skupinu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3A0CxjZAVX_gEtNEnU8ZzYF4twy79gWe3XatMbKglXMWA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ba52d39a-2cd1-4212-869d-a6ecd4cc521f&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2 (skupina je veřejně přístupná).

Poslední úprava: Martiník Pavel, JUDr. Bc., Ph.D. (22.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

 Obecná pravidla

1.      Předmět Finanční právo I je zakončen zápočtem, který je samostatnou formou kontroly studia tohoto předmětu.

2.      Za úspěšné složení zápočtu z předmětu Finanční právo I získá student 4 kredity.

3.      Zápočet z předmětu Finanční právo I je možné získat úspěšným absolvováním seminářů z předmětu Finanční právo I v letním semestru nebo složením celokatederního zápočtového testu.

4.      Pokusy na celokatederní zápočtový test v akademickém roce jsou tři.

Zápočet na seminářích v letním semestru

5.      K úspěšnému absolvování seminářů z předmětu Finanční právo I je nutné splnit následující podmínky:

               - alespoň 80% účast na seminářích; podmínku účasti na seminářích je možné v případě aktuálního zahraničního studia nahradit odevzdáním seminární práce vedoucímu semináře (na téma předem schválené vedoucím semináře, v rozsahu min. 15 normostran); o uznání nahrazení této podmínky rozhoduje vedoucí katedry, a

               - úspěšné složení seminárního testu (předmětem testu budou zejména řešení příkladů, teoretické otázky, případně kombinace obojího).

6.      Ze seminárního testu je možné získat nejvíce 30 bodů. K úspěšnému složení seminárního testu je potřeba získat nejméně 20 bodů.

7.      Vedoucí semináře může bonifikovat maximálně v rozsahu 5 bonusových bodů aktivitu v rámci výuky (správná řešení zadaných příkladů, diskuze na hodinách, průběžné testy apod.). Bonusové body se přičítají k bodům získaným ze seminárního testu (maximálně však do výše 30 bodů).

Celokatederní zápočtový test

8.      Celokatederní zápočtové testy se konají vždy ve zkouškovém období letního semestru a rovněž ve zkouškovém období zimního semestru.

9.      Celokatederní zápočtové testy se konají formou písemného testu.

10.   Předmětem celokatederního zápočtového testu jsou témata přednášená na přednáškách a probíraná na seminářích z předmětu Finanční právo I v letním semestru (tj. zejména obecná část finančního práva, měnové a devizové právo, právo finančního systému, bankovní právo, pojišťovací právo, právo kapitálového trhu, rozpočtové právo, dotační právo). K celokatedernímu zápočtovému testu není dovoleno mít s sebou žádné právní předpisy, poznámky, komentáře ani kalkulačku.

11.   Časový limit pro vypracování celokatederního zápočtového testu je 30 minut.

12.   Celokatederní zápočtový test se skládá z 15 testových otázek, nejvíce lze získat 30 bodů.

13.   Za každou otázku je možné získat 0, 1, 1,5 nebo 2 body.

14.   K úspěšnému složení celokatederního zápočtového testu je nutné získat nejméně 20 bodů.

15.   U každé otázky může být správná žádná, jedna, více nebo všechny odpovědi. Odpovědi ANO/NE se označují křížkem.

Poslední úprava: Vybíral Roman, JUDr., Ph.D. (15.02.2021)
Sylabus -

Předmět Finanční právo I zahrnuje tato témata:

- základní finanční kategorie a finanční nauky,

- obecnou část finančního práva,

- měnové a devizové právo,

- právo finančního systému,

- bankovní právo,

- pojišťovací právo,

- právo kapitálového trhu,

- rozpočtové právo,

- dotační právo a

- specifické oblasti se vztahem k finančnímu právu.

Poslední úprava: Vybíral Roman, JUDr., Ph.D. (02.02.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí společně u předmětů Finanční právo I a II 30 %.

Poslední úprava: Vybíral Roman, JUDr., Ph.D. (02.02.2020)
Studijní opory

Základní literatura:

1.     KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 356 s. ISBN 978-80-7552-936-7.

2.      BAKEŠ, Milan, Marie KARFÍKOVÁ, Petr KOTÁB a Hana MARKOVÁ. Finanční právo. 6. upr. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, 519 s. ISBN 978-80-7400-440-7.

3.     VYBÍRAL, Roman et al. Praktikum finančního práva. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2022. 191 s. ISBN 978-80-7380-894-5.

4.      NĚMEČEK, Eduard. Úvod do studia finanční politiky, Praha: Všehrd, 2001. 61 s. ISBN 80-85305-45-3.

Ostatní literatura:

1.      BAXA, Josef, et al. Daňový řád. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 800 s. ISBN 978-80-7357-564-9.

2.      BOHÁČ, Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2013, s. 332. ISBN 978-80-7478-045-5.

3.      KARFÍKOVÁ, Marie, Vladimír PŘIKRYL, Roman VYBÍRAL a kol. Pojišťovací právo. 2. přepracované vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-271-4.

4.      KOLEKTIV AUTORŮ: Pocta prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám, Praha: Leges, 2009. 455 s. ISBN 978-80-87212-23-3.

5.      KOLEKTIV AUTORŮ: Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 1/2018. Praha: Karolinum, 2018. ISSN 0323-0619.

6.      KOLEKTIV AUTORŮ: Acta Universitatis Carolinae Iuridica: Finanční právo v první dekádě 21. století. 4/2010. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1914-9, ISSN 0323-0619.

7.      KOLEKTIV AUTORŮ: Acta Universitatis Carolinae Iuridica: Daňové právo ve světle rekodifikace soukromého práva. 3/2013. Praha: Karolinum, 2014. ISSN 0323-0619.

8.      MARKOVÁ, Hana a Radim BOHÁČ. Rozpočtové právo. Praha: C. H. Beck, 2007, 248 s. ISBN 978-80-7179-598-8.

9.      MARKOVÁ, Hana. Finanční hospodaření územních samosprávných celků, Beroun: Eva Rozkotová - IFEC, 2008. 152 s. ISBN 978-80-87146-08-8.

10.   NĚMEČEK, Eduard. Mezinárodní měnový systém, Praha: Karolinum, 2000. 247 s. ISBN 80-246-0081-1.

11.   RADVAN, Michal. Místní daně. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 244 s. ISBN 978-80-7357-932-6.

12.   ŠTURMA, Pavel a Michal TOMÁŠEK et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století, III. Proměny veřejného práva, kapitola 5 Daňové právo České republiky v kontextu s právem Evropské unie, Praha: Karolinum, 2009. 481 s. ISBN: 978-80-246-1662-9.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

1.      Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod

2.      zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance

3.      zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky

4.      zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky

5.      zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu

6.      zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

7.      zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

8.      zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

9.      zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

10.   zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

11.   zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

12.   zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

13.   zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

14.   zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her

15.   zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

16.   zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

17.   část 45. – 47. zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

18.   zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

19.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie

20.   zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon

21.   zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

22.   zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance

23.   zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku

24.   zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti

25.   zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

26.   zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

27.   zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi

28.   zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti

29.   zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

30.   zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

31.   zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů

Ostatní právní předpisy(vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

1.      zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky

2.      zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky

3.      zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizi

4.      zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

5.      zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

6.      zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)

7.      Smlouva o fungování Evropské unie

8.      směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty

9.      směrnice Rady 2008/118/ES, o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS

10.   směrnice Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny

11.   směrnice Rady 2011/96/EU, o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států

12.   směrnice Rady 2003/49/ES, o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států

13.  nařízení č. 2018/1046, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie

14.   rozhodnutí Rady č. 2020/2053, o systému vlastních zdrojů Evropské unie

15.   zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

16.   zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje

17.   zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

18.   zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

19.   zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

20.   vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě

21.   zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek

22.   zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

23.   sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/2003 Sb., o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

24.   zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

25.   zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

26.   zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech

27.   zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech

28.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012

29.   zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

30.   zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

31.   zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

32.   zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

33.   zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)

34.   zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

35.   vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí

36.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/751 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce

37.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1230 o přeshraničních platbách v Unii

38.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/847 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006

39.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu

40.   sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 569/1992 Sb., o Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic

Poslední úprava: Vybíral Roman, JUDr., Ph.D. (06.02.2023)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Pondělí02.10.2023Měnové právo I. (pojem a hotovostní peněžní oběh)JUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
Pondělí09.10.2023Měnové právo II. + devizové právo (platební styk, základní devizověprávní pojmy)JUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
Pondělí16.10.2023Právo finančního systémuJUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Pondělí23.10.2023Právo kapitálového trhu I. (investiční nástroje a investiční služby, poskytovatelé služeb na KT)JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Pondělí30.10.2023Právo kapitálového trhu II. (kolektivní investování, investiční společnosti a investiční fondy)JUDr. Bc. Pavel Martiník, Ph.D. 
Pondělí06.11.2023Bankovní právoJUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
Pondělí13.11.2023Pojišťovací právoJUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Pondělí20.11.2023Rozpočtové právo I. (pojem, principy, rozpočtová soustava a veřejné rozpočty)prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
Pondělí27.11.2023Rozpočtové právo II. (rozpočtový proces)prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
Pondělí04.12.2023Dotační právoprof. JUDr. Hana Marková, CSc. 
Pondělí11.12.2023Právo AMLJUDr. Bc. Pavel Martiník, Ph.D. 
Pondělí18.12.2023Aktuální otázky finančního práva nefiskálníhoJUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK