PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Finanční hospodaření samosprávných územních celků - HP0121
Anglický název: Financial Management of Territorial Self-Governing Units
Zajišťuje: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2012 do 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 12
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Třída: finanční právo
Kategorizace předmětu: Právo > Finanční právo
Prerekvizity : HP0701, HP0702
Ve slož. prerekvizitě: HM1701
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout ZS 2018 Finanční hospodaření samosprávných územních celků (HP0121).pdf Informace o předmětu JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (07.09.2017)
Předmět Finanční hospodaření samosprávných územních celků svým obsahem doplňuje a rozšiřuje problematiku vyučovanou v základním kursu finančního práva. Znalosti z uvedeného předmětu mají úzkou souvislost s problematikou rozebíranou v ústavním a správním právu. Vzhledem k reformám
ve veřejné správě je významným zdrojem informací zejména pro ty posluchače, kteří se chystají pracovat v této oblasti.
Výběrový předmět se zabývá postavením a úkoly samosprávných územních celků, jejich majetkem a hospodaření s ním, finančním hospodařením organizací zřízených obcí či krajem apod. Zařazena je i problematika evropských souvislostí finančního hospodaření jako jsou otázky spojené s Evropskou chartou místní samosprávy či problematikou spolupráce v rámci tzv. PPP projektů. Těžištěm výuky je však problematika rozpočtových příjmů obce a kraje, a to jednak daňového charakteru i jednak nedaňového charakteru. Zabývá se problematikou územních samosprávných celků jako poplatníků či plátců daní a poplatků. Seznamuje s oblastí výdajů z rozpočtů a přibližuje specifika rozpočtového procesu na úrovni územní samosprávy. Výklad je doplněn o otázky kontroly a možností uplatnění sankcí za porušení rozpočtové kázně.
Sylabus -
Poslední úprava: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (07.09.2017)

Předmět Finanční hospodaření samosprávných územních celků zahrnuje tato témata:

- Územní samosprávné celky - jejich vznik, postavení a úkoly

- Regiony a jejich postavení -  včt. principů jejich financování

- Majetek obcí a krajů a hospodaření s ním

- Financování místní samosprávy z pohledu evropských souvislostí

- Spolupráce veřejného a soukromého sektoru v územní samosprávě

- Finanční hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí či krajem

- Postavení a finančních hospodaření organizačních složek obcí a krajů

- Rozpočtové příjmy obce a kraje daňového a nedaňového charakteru

- Půjčky, obligace a jiné návratné příjmy územních samosprávných celků

- Místní poplatky - pojem, funkce, členění

- Správní poplatky

- Příjmy municipalit s účelovým určením

- Daň z nemovitých věcí

- Dotace, veřejná podpora a investiční pobídky

- Podíly obcí na státních daních a jejich význam pro místní rozpočty

- Rozpočtové určení daní a možnosti jeho řešení

- Výdaje z rozpočtu obce a kraje

- Zadlužování municipalit a cesty řešení problému

- Korupce v územní samosprávě a možnosti řešení problému

- Rozpočtový proces  -  obsah, sestavování, schvalování rozpočtu

- Hospodaření podle  rozpočtu - kontrola a možnosti uplatnění sankcí za porušení rozpočtové kázně

Studijní opory
Poslední úprava: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (07.09.2017)

Základní literatura:

1. MARKOVÁ, Hana. Finanční hospodaření územních samosprávných celků. Praha: PF UK, 2008. 978-80-87146-08-8.

2. MARKOVÁ, Hana a Radim BOHÁČ. Rozpočtové právo. Praha: C. H. Beck, 2007, 248 s. ISBN 978-80-7179-598-8.

3. BOHÁČ, Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2013, s. 332. ISBN 978-80-7478-045-5.

Ostatní literatura:

4. články k uvedené problematice v odborném tisku, zejména v časopisech či na internetu: Moderní obec (2013 – 2016), Obce a finance (2013 – 2016), Veřejná správa (2013 – 2016).

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

1. zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

2. zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některý věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů

3. zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

4. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

1. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (vybrané části)

2. zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

3. zákon č. 181/1999 Sb., o přijetí Evropské charty místní samosprávy, ve znění pozdějších předpisů 

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Úterý11.10.2016Úvoddoc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
Úterý18.10.2016Regiony, kraje, obceprof. JUDr. Hana Marková, CSc. 
Úterý25.10.2016Majetek ÚSC a hospodaření s nímprof. JUDr. Hana Marková, CSc. 
Úterý01.11.2016Finanční zdrojeprof. JUDr. Hana Marková, CSc. 
Úterý08.11.2016PPP projekty - Evropské aspekty územní samosprávyprof. JUDr. Hana Marková, CSc. 
Úterý15.11.2016Finanční zdrojeprof. JUDr. Hana Marková, CSc. 
Úterý22.11.2016Výdaje obcíprof. JUDr. Hana Marková, CSc. 
Úterý29.11.2016Výdaje obcíprof. JUDr. Hana Marková, CSc. 
Úterý06.12.2016Místní rozpočtové jednotkydoc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
Úterý13.12.2016Rozpočtový procesprof. JUDr. Hana Marková, CSc. 
Úterý20.12.2016Kontrolaprof. JUDr. Hana Marková, CSc. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK