PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Soutěžní právo - HP0026
Anglický název: Competition Law
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Třída: obchodní právo
Je neslučitelnost pro: HV3926, HP3806
Ve slož. prerekvizitě: HM1401
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (15.02.2018)
Předmět poskytuje hlubší poznání obou větví soutěžního práva, práva proti omezování hospodářské soutěže a práva proti nekalé soutěži. Navazuje na výuku základního kursu obchodního práva a poskytuje prostor pro prohloubení a rozšíření znalostí této části obchodního práva. Základem výuky je rozbor jednotlivých forem soutěžního jednání reprobovaného soutěžním právem a jejich postihu a to nejen na základě unijní a národní úpravy ale i judikatury a rozhodovací praxe Evropské komise, soudního dvora EU, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a českých soudů. O správním právu a občanském právu procesním bude pojednáno v rozsahu nezbytném pro výklad postihu nedovoleného soutěžního jednání. V zájmu komplexního zpracování problematiky regulace hospodářské soutěže budou zmíněny i možné trestněprávní důsledky jednání omezujícího hospodářskou soutěž a jednání nekalosoutěžního.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (15.02.2018)

Připuštění k písemné zkoušce z předmětu je podmíněno nadpoloviční účastí studenta na přednáškách

 

 

 

- seznam právních předpisů pro účely písemné zkoušky -

 

 

 

 

 

Při řešení zadání písemné zkoušky lze používat pouze text níže uvedených předpisů, které si je student (studentka) povinen (povinna) na zkoušku přinést.

 

Seznam předpisů může být v průběhu semestru aktualizován.

 

 

 

České předpisy:

 

- zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění

 

- vyhláška ÚOHS č. 294/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení

 

- zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže, v platném znění

 

- zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, v platném znění

 

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

(přípustná jsou celá ÚZ nebo jejich  ekvivalenty)

 

 

 

Unijní předpisy:

 

- čl. 101-109 SFEU (dříve čl. 81-89; možno i celý text SFEU; tedy i celé ÚZ Evropské právo či ekvivalenty)

 

- Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy, OJ 2003 L 1/1; Úř. věst., Zvl. vyd. 2004, 08/sv. 2, s. 205, v konsolidovaném znění

 

- Nařízení Komise (ES) č. 330/2010 z 20. 4. 2010, o použití čl. 101 odst. 3 SFEU na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě, Úř.věst., 23 .4. 2010, L 102/1;

 

- Nařízení Rady (ES) č. 139/2004, o kontrole spojování podniků, OJ 2004 L 24/1, Úř.věst., Zvl.vyd. 2004, 08/sv. 3, s. 40, v konsolidovaném znění

 

- Nařízení Komise (ES) č. 802/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 139/2004, o kontrole spojování podniků, OJ 2004 L 133/1, Úř.věst., Zvl.vyd. 2004, 08/sv. 3, s. 88, v konsolidovaném znění

 

- Sdělení Komise – Sdělení o dohodách menšího významu, které výrazně neomezují hospodářskou soutěž podle čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (sdělení de minimis), Úř.věst. C 291, 30. 8. 2014, s. 1

 

- Nařízení Rady (EU) 2015/1589, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (kodifikované znění), Úř.věst., 24.9.2015, L 248/9

 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. 12. 2006 o klamavé a srovnávací reklamě; Úř. věst. L 376, 27. 12. 2006, s. 21-27

 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. 5. 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu; Úř. věst. L 149, 11. 6. 2005, s. 22-39

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

 

 

Právní regulace hospodářské soutěže (dr. Kindl)

       (Úvod, vymezení obou větví soutěžního práva, vývoj jejich právní úpravy a vztah k evropskému právu, cíle obou větví soutěžního práva, právo a ekonomie, pojmy společné jednotlivým odvětvím veřejné větve soutěžního práva - relevantní trh, podnik/soutěžitel, narušení hospodářské soutěže)

 

Kartelové a distribuční dohody (dr. Kindl)

       (Obecný úvod, horizontální a vertikální dohody, výjimky ze zákazu kartelových dohod, řešení příkladu z praxe)

 

Zneužívání dominantního postavení (dr. Kindl)

       (Určení dominantního postavení, zneužívající praktiky, řešení příkladu z praxe)

 

Řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Komisí ve věci restriktivních praktik, soukromé vymáhání nároků z porušení veřejného soutěžního práva (dr. Kindl)

 

Kontrola spojování podniků (soutěžitelů) I (dr. Kindl)

       (pojem koncentrace, notifikační povinnost, základní struktura řízení před Komisí a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

 

Kontrola spojování podniků (soutěžitelů) II (dr. Kindl)

       (zákaz předčasného uskutečňování spojení, substantivní aspekty – posuzování dovolenosti koncentrací, řešení příkladu z praxe)

 

Veřejné podpory  (dr. Kindl)

       (evropská a česká úprava)

 

Téma či témata z oboru dle výběru studentů; analýza případu z rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, resp. českých správních soudů; řešení příkladů z praxe (dr. Kindl)

 

Aktuální judikatura v oblasti nekalé soutěže I. – generální klauzule (dr. Patěk)

 

Aktuální judikatura v oblasti nekalé soutěže II. – zvláštní skutkové podstaty (dr. Patěk)

 

Aktuální judikatura v oblasti nekalých obchodních praktik (dr. Patěk)

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 30 %.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (15.02.2018)

 

Studijní literatura

 

 

 

Literatura povinná:

 

Právo proti omezování hospodářské soutěže

 • Munková, J., Svoboda, P., Kindl, J.: Soutěžní právo. 2. vyd. Praha:  C.H.Beck, 2012.

 • Tichý, L. a kol.: Evropské právo. (kapitola "Subvenční právo /právo státních podpor"). 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011.

   

  Právo proti nekalé soutěži

 • Bejček, J. a kol.: Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. (část "Soutěžní právo"). 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014.

 • Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J., Hrádek, J., Vojtek, P., Hajn,           P. a kol.: Občanský zákoník - Komentář - Svazek VI (relativní majetková práva 2. část). Praha: Wolters Kluwer, 2014.

   

  Literatura doporučená:

   

  Právo proti omezování hospodářské soutěže

 • Kindl, J., Munková, J.: Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016.

 • Raus, D., Oršulová, A.: Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

 • Michal, P. a kol.: Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2010.

 • Kindl, J.: Kartelové a distribuční dohody. Teorie a praxe. Praha: C. H. Beck, 2009.

 • Janků, M., Mikušová, J.: Veřejné podpory v soutěžním právu EU. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012.

 • Kindl, J. Relevantní trh a způsob jeho vymezování. In Antitrust. 2007, č. 2, str. 44-50.

 • Kindl, J.: Podnik nebo soutěžitel .....záleží na tom? In Právní rozhledy. 2006. č. 5. str. 161-170.

 • Kindl, J.: Pojem narušení hospodářské soutěže - obecná východiska a konkrétní aplikace.  In Právní rozhledy. 2005. č. 10. str. 343-349.

 • Kindl, J.: Soutěžně-právní posuzování horizontálních dohod. Právní rádce. 2006. č. 8. str. 4-13.

 • Raus, D., Oršulová, A.: Kartelové dohody. Praha C.H. Beck, 2009.

 • Kindl J.: Soutěžně-právní posuzování vertikálních dohod. In Právní rádce. 2006. č. 9. str. 5-17.

 • Zahraniční publikace k unijnímu soutěžnímu právu a/nebo právu veřejné podpory (např. od nakladatelství Oxford University Press, Hart Publishing či Wolters Kluwer).

   

  Právo proti nekalé soutěži

 • Čech, P.: Nedotažená revoluce v právní úpravě nekalých obchodních praktik. In Právní zpravodaj, č. 3/2008. (směrnice o nekalých obchodních praktikách a kritika její implementace do zákona o ochraně spotřebitele)

 • Hajn, P.: Nekalá soutěž a některá obecná ustanovení nového občanského zákoníku. Obchodněprávní revue, 2014, č. 4.

 • Hajn, P.: Oslabená ochrana spotřebitelů? K aktuálnímu výkladu směrnice o nekalých obchodních praktikách. In Obchodněprávní revue, č. 2/2009. (a další časopisecké články tohoto hlavního autora v oboru práva proti nekalé soutěži)

 • Macek, J.: Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže. 1. vyd., Praha: C.H.Beck, 2000. (rozsáhlé citace z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ve věcech nekalé soutěže – 90. léta)

 • Macek, J.: Rozhodnutí ve věcech obchodní firmy a nekalé soutěže. II. díl. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. (rozsáhlé citace z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ve věcech nekalé soutěže – 2000 až 2010)

 • Munková, J.: Právo proti nekalé soutěži. 3. vyd., Praha: C.H.Beck, 2008.

 • Ondrejová, D.: Generální klauzule nekalé soutěže v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR. In Soudní rozhledy, č. 4/2009.

 • Ondrejová, D.: Hledisko tzv. průměrného spotřebitele v nekalé soutěži. In Obchodněprávní revue, č. 8/2009.

 • Ondrejová, D.: Nekalá soutěž podle nového občanského zákoníku. In: Obchodněprávní revue, 2013, č. 7 – 8.

 • Ondrejová, D.: Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014

 • Ondrejová, D.: Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Praha: Wolters Kluwer, 2010.

 • Ondrejová, D.: Předběžná opatření ve sporech z nekalé soutěže. In Obchodněprávní revue, č. 10/2011.

 • Ondrejová, D.: Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže. Praha: Wolters Kluwer, 2011.

 • Ondrejová, D.: Přiměřené zadostiučinění z pohledu teorie a aktuální soudní praxe ve sporech z nekalé soutěže. In Právní rozhledy, č. 21/2009.

 • Patěk, D.: Nad aktuální podobou práva proti nekalé soutěži (nejen) v občanském zákoníku. In Obchodněprávní revue, č. 3/2016.

 • Komentáře k příslušným ustanovením občanského zákoníku.

   

Články z časopisů Právní rozhledy, Soudní rozhledy a Obchodněprávní revue, Beckův komentář k občanskému zákoníku, Rozhodnutí ve věcech obchodní firmy a nekalé soutěže (II. díl), Beckův komentář k zákonu o ochraně hospodářské soutěže (3. vyd.), komentář D. Ondrejové (Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku) a publikace Veřejné podpory v soutěžním právu EU jsou v elektronické podobě dostupné na PF UK v databázi Beck-online.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK