PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Obchodně právní praktikum - HP0025
Anglický název: Exercises in Business Law
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HDPV0105
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Korekvizity : HP0296
Neslučitelnost : HPOP0000
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM1401
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. (15.05.2020)
Pro zapsání předmětu Obchodně právní praktikum je vhodné, aby student měl absolvován předmět Obchodní právo III, Občanské právo hmotné IV. a Občanské právo procesní III. Výhodou je zapsání předmětu Výjezdní seminář z obchodního práva.
Předmět Obchodně právní praktikum patří mezi dovednostní povinně volitelné předměty.
Předmět Obchodně právní praktikum je vyučován jednou za dva roky v zimním semestru akademického roku, který začíná na podzim sudého kalendářního roku.
Opakovaný zápis předmětu Obchodně právní praktikum není možný.
Počet studentů je omezen na 20. Nadlimitní zápis není možný. Důvodem omezeného počtu studentů je snaha o vytvoření dostatečného prostoru pro individuální přístup ke studentům, zejména při rozboru a hodnocení jimi vypracovaných úkolů.
Zápis do předmětu probíhá mimo SIS. Podmínkou zápisu do předmětu je úspěšné zvládnutí písemného testu na první hodině. Účast na testu je volná, předběžné přihlášení se nevyžaduje. Test je zaměřen na prověření znalostí a dovedností z obchodního práva (obecné části obchodního práva, práva obchodních korporací a závazkového práva s účastí podnikatele). Test se uskuteční v jediném termínu. Pro test je stanoven časový limit 70 minut. Test obsahuje deset příkladů, přičemž student vybírá jednu či více z možných správných odpovědí a doplňuje paragrafy, na základě jejichž aplikace zvolenou variantu vybral. Při testu může student používat vlastní text právních předpisů (občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, rejstříkový zákon). Za každý příklad lze získat dva body: jeden za vybrání všech správných odpovědí, druhý za správné označení aplikovaných zákonných ustanovení (jednoho až tří). Neoznačí-li student všechny správné odpovědi, bod za správně označená zákonná ustanovení se neuděluje. Do předmětu budou zapsáni studenti s nejlepšími výsledky, minimálně však se 6 body, do naplnění kapacity předmětu.
Charakteristika předmětu. Předmět je určen pro studenty s hlubším zájmem o obchodní právo, především o právo obchodních korporací. Poznatky z tohoto předmětu studenti využijí zejména v případě, že budou pracovat jako advokáti, podnikoví právníci, notáři nebo soudci. Výuka je zaměřena na rozvíjení již nabytých znalostí a dovedností studentů v oblasti obchodního práva.
Předmět rozvíjí schopnost studentů prakticky propojit nabyté znalosti, jejich schopnost právo interpretovat a aplikovat, zejména pak schopnost interpretovat právní dokumenty (např. soudní rozhodnutí či smlouvu), právně argumentovat (např. při zpracování připomínek ke smlouvě, vyjádření k žalobě apod.) a schopnost správně stylizovat právní dokumenty. Cílem předmětu je prohloubit u studentů práci se zdroji, kritické myšlení, přesvědčivost argumentace a preciznost vyjadřování.
Průběh výuky vyžaduje aktivní účast studentů. Studenti se na jednotlivé hodiny průběžně připravují podle zadání vyučujících. Studenti během semestru samostatně vypracují 4 práce – zadání se každoročně obměňují. Studenti vypracovávají např. právní rozbor soudního rozhodnutí, právní rozbor dosud neřešené právní otázky, právní rozbor stanov či obchodní smlouvy, připomínky ke smlouvě, návrh na mimosoudní vyřešení sporu, žalobu či vyjádření k ní. Práce zpracovávají studenti doma, poslední práci (návrh na mimosoudní vyřešení sporu, žaloba, vyjádření k návrhu či žalobě) vypracovávají studenti ve dvojicích, případně trojicích. Některé práce ústně prezentují na hodině. V posledním měsíci výuky proběhne cvičný soudní proces anebo vyjednávání o mimosoudním řešení sporu.
Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. (15.05.2020)

Předmět Obchodně právní praktikum zahrnuje tato témata (témata nejsou uvedena chronologicky, některá se v průběhu výuky prolínají – např. příprava smlouvy a zakladatelské právní jednání či zástupci podnikatele a právní rozbor):

1.       Právní rozbor – zpracování a jeho prezentace

2.       Příprava smlouvy - návrh, připomínky, vyjednávání

3.       Zástupci podnikatele

4.       Zakladatelské právní jednání

5.       Společnické dohody. Akcionářské dohody

6.       Postavení členů volených orgánů. Péče řádného hospodáře

7.       Konflikty v obchodní korporaci

Konkrétní zaměření jednotlivých hodin bude upřesněno před začátkem výuky a zveřejněno v SIS. V průběhu let se může zaměření témat měnit, např. může být věnována pozornost problematice nakládání s podílem či koncernovým vztahům apod. Konkrétní obchodněprávní témata jen slouží jako prostředek pro prohloubení dovedností (rešerše, analýzy, přípravy smluvní dokumentace, právního podání).

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. (15.05.2020)

 

Pro zapsání předmětu Obchodně právní praktikum je vhodné, aby student měl absolvován předmět Obchodní právo III, Občanské právo hmotné IV. a Občanské právo procesní III. Výhodou je zapsání předmětu Výjezdní seminář z obchodního práva.

Opakovaný zápis předmětu Obchodně právní praktikum není možný.

Počet studentů je omezen na 20. Nadlimitní zápis není možný. Důvodem omezeného počtu studentů je snaha o vytvoření dostatečného prostoru pro individuální přístup ke studentům, zejména při rozboru a hodnocení jimi vypracovaných úkolů.

Zápis do předmětu probíhá mimo SIS. Podmínkou zápisu do předmětu je úspěšné zvládnutí písemného testu na první hodině. Účast na testu je volná, předběžné přihlášení se nevyžaduje. Test je zaměřen na prověření znalostí a dovedností z obchodního práva (obecné části obchodního práva, práva obchodních korporací a závazkového práva s účastí podnikatele). Test se uskuteční v jediném termínu. Pro test je stanoven časový limit 70 minut. Test obsahuje deset příkladů, přičemž student vybírá jednu či více z možných správných odpovědí a doplňuje paragrafy, na základě jejichž aplikace zvolenou variantu vybral. Při testu může student používat vlastní text právních předpisů (občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, rejstříkový zákon). Za každý příklad lze získat dva body: jeden za vybrání všech správných odpovědí, druhý za správné označení aplikovaných zákonných ustanovení (jednoho až tří). Neoznačí-li student všechny správné odpovědi, bod za správně označená zákonná ustanovení se neuděluje. Do předmětu budou zapsáni studenti s nejlepšími výsledky, minimálně však se 6 body, do naplnění kapacity předmětu.

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. (15.05.2020)

Předmět Obchodně právní praktikum je zakončen zkouškou. Zkouška z předmětu Obchodně právní praktikum je písemná a skládá se z pěti částí.

Předmětem hodnocení a součástí klasifikace jsou čtyři práce vypracovávané studenty doma v průběhu semestru. Za každou práci lze získat maximálně 20 bodů, přičemž se hodnotí správnost, dodržení pokynů pro vypracování práce, pečlivost při rešerši zdrojů, přesnost vyjadřování, přesvědčivost argumentace, formulace závěru. Při pozdním odevzdání (z jakéhokoli důvodu) je práce hodnocena O body.

Pátou částí zkoušky je písemný test, který se píše v jediném termínu na závěrečné hodině. Časový limit je 45 minut. Test se skládá ze dvou částí – z deseti uzavřených otázek s výběrem správných odpovědí (1 a více) a z pěti konkrétních zadání formulace části právních dokumentů (smluvních ujednání, žalobního tvrzení, žalobního petitu apod.). Z první části testu lze získat 10 bodů, za druhou část rovněž 10 bodů.

Doplňkově mohou studenti s nejlepším posledním úkolem (tuto možnost mají čtyři nejlepší skupiny, tj. ústního vyjednávání se mohou účastnit studenti ze skupin s nejvyšším získaným hodnocením) získat až 30 bodů za ústní výkon v rámci cvičného soudního řízení, resp. cvičného ústního vyjednávání o mimosoudním řešení sporu.

Celkem lze nasbírat až 130 bodů. Výsledná známka se určí podle počtu získaných bodů takto: 80 – 130 bodů výborně, 60 – 79 bodů velmi dobře, 30 – 59 bodů dobře, 0 – 29 bodů neprospěl.

 

Při zpracování domácích úkolů mohou studenti používat jakékoli zdroje, až na poslední úkol, který je vypracováván ve skupinách, musí však jít o práci samostatnou. Při práci musí být dodržena pravidla kladená na autorské dílo (původnost a korektní práce se zdroji). Porušení jednoho z těchto pravidel znamená, že student za úkol obdrží 0 bodů.

 

Při písemném testu mohou studenti používat vlastní texty těchto právních předpisů:  

1.       zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2.       zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích

3.       zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

4.       zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

5.       zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (část týkající se právnických osob)

 

Zkouškové otázky pro písemný test

Rozsah látky, z níž test bude vycházet, je tento (výčet bodů blíže specifikujících obsah zkouškových otázek je ilustrativní, nikoli vyčerpávající):

1)     Zástupci podnikatele

a)      rozsah zástupčích oprávnění a důsledky spojené s překročením

b)     způsob zastupování a důsledky spojené s jeho nedodržením

c)      význam zápisu v obchodním rejstříku

d)     vnitřní omezení a důsledky jeho překročení

e)      vnější (zákonné) omezení a důsledky jeho překročení

f)       souběhy zástupčích oprávnění

2)     Společenská smlouva a její význam

a)      náležitosti společenské smlouvy

b)     statutární a extrastatutární doložky ve společenské smlouvě

c)      změna společenské smlouvy

d)     porušení společenské smlouvy a důsledky s tím spojené

e)      význam společenské smlouvy před vznikem obchodní korporace

f)       význam společenské smlouvy za trvání obchodní korporace

3)     Postavení společníka

a)      význam společenské smlouvy

b)     vznik a zánik účasti

c)      podíl

d)     postavení menšinového společníka

4)     Postavení členů volených orgánů

a)      význam společenské smlouvy

b)     smlouva o výkonu funkce

c)      vznik a zánik účasti

5)     Péče řádného hospodáře

a)      pojem

b)     pravidlo podnikatelského úsudku

c)      následky porušení péče řádného hospodáře

6)     Konflikty mezi společníky

a)      druhy konfliktů

b)     zákonné a smluvní nástroje k překonání konfliktů

7)     Konflikty mezi členy volených orgánů, společností a společníky

a)      druhy konfliktů

b)     zákonné a smluvní nástroje k překonání konfliktů

8)     Konflikty mezi společností a věřiteli

a)      druhy konfliktů

b)     zákonné a smluvní nástroje k překonání konfliktů

9)     Tvorba společenské smlouvy

10) Tvorba právního rozboru

11) Společnické (akcionářské) dohody

a)      význam

b)     vztah ke společenské smlouvě

c)      obsah

d)     vymahatelnost

12) Výklad smlouvy obecně a výklad společenské smlouvy

a)      subjektivní v. objektivní výklad

13) Význam a interpretace soudních rozhodnutí v obchodním právu

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. (15.05.2020)

Základní literatura:

1.       Bobek, M., Kühn, Z. a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. vyd. Praha: Auditorium, 2013

2.       Čech, P., Šuk, P. Právo obchodních společností. V praxi a pro praxi (nejen soudní). Praha: Bova Polygon, 2016

3.       Černá, S., Pelikánová, I., Štenglová, I., Dědič, J. a kol.  Obchodní právo – podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. Praha: Wolters Kluwer, 2016

4.       Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I. a kol. Právo obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015

5.       LASÁK, J., HAVEL, B. Kompendium korporačního práva. Praha: C. H. Beck, 2011

6.       Wintr, J. Metody a zásady interpretace práva. 2. vyd. Praha: Auditorium, 2019

Ostatní literatura:

1.       DFCR

2.       Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část, C. H. Beck, Praha, 2014

3.       Lasák, J., Pokorná, J., Čáp Z, Doležil, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. I. a II. díl. Wolters Kluwer, Praha 2014

4.       Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.       zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2.       zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích

3.       zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

4.       zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

5.       zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (část týkající se právnických osob)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK