PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Bankovní obchody - HP0022
Anglický název: Banking Transactions
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Vyučující: JUDr. Štefan Elek, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Třída: obchodní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Obchodní právo
Korekvizity : HP0296
Ve slož. prerekvizitě: HM1401, HM1801
Anotace
Povinně volitelný předmět poskytuje hlubší poznání vybrané části obchodního závazků. Navazuje na výuku základního kursu obchodního práva a poskytuje prostor pro rozšíření znalostí těch závazků, v nichž jako jedna ze smluvních stran vystupuje nejčastěji banka.

Předmětem výuky je právní úprava bankovních smluv a otázky právní ochrany slabší smluvní strany (klienta banky) v tuzemské i komunitární úpravě. V rámci předmětu je podána právní analýza jednotlivých smluvních typů uzavíraných v bankovním sektoru, zejména smlouvy o účtu (platebním, jiném než platebním a vkladní knížce), smlouvy o inkasu, akreditivu, různých úvěrové smlouvy a zajištění dluhů. Součástí výuky jsou i smlouvy, které uzavírá banka v postavení obchodníka s cennými papíry. V předmětu výrazně převažuje problematika práva soukromého a důraz je kladen na otázky obchodních závazků. Právo veřejné, zejména některé otázky práva správního a finančního, jsou pojednány pouze v rozsahu nezbytném pro vysvětlení postavení banky jako účastníka závazků.
Poslední úprava: Patěk Daniel, doc. JUDr., Ph.D. (26.01.2018)
Požadavky ke zkoušce

 Připuštění k postupové zkoušce z předmětu je podmíněno nadpoloviční účastí studenta na přednáškách

 

  

 

Otázky ke zkoušce  z povinně volitelného předmětu

 

Bankovní obchody 

 

 1.  Banka jako podnikatel  

 2.  Bankovní obchody a jejich členění 

 3.  Ochrana spotřebitele v rámci bankovních obchodů 

 4.  Obchodní podmínky bank 

 5.  Účet (platební a jiný než platební účet) 

 6.  Vkladní knížka a jednorázový vklad 

 7.  Smlouvy o platebních službách

 8.  Platební styk 

 9.  Akreditiv 

10. Inkaso 

11. Bankovní záruka 

12. Úvěr a zápůjčka 

13. Zajištění pohledávek z úvěrů - obecně 

14. Finanční zajištění 

15. Spotřebitelský úvěr 

16. Úvěry pro korporátní klienty, syndikované úvěry 

17. Projektové financování, prodej úvěrových pohledávek a sekuritizace 

18. Závazky v investičním bankovnictví 

19. Podstata, funkce a druhy finančních a komoditních derivátů 

20. Smluvní dokumentace finančních a komoditních derivátů

Poslední úprava: Vacková Alena (09.04.2020)
Sylabus

 

Obecné otázky bankovních obchodů, banka jako podnikatel

Smlouva o účtu 

Platební služby a platební styk

Jednorázový vklad, akreditiv a inkaso

Bankovní záruka a finanční záruka

Smlouva o úvěru, úvěr v bankovní praxi

Závazky v investičním bankovnictví

Finanční a komoditní deriváty

 

Poslední úprava: Patěk Daniel, doc. JUDr., Ph.D. (26.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 60 %.

Poslední úprava: Patěk Daniel, doc. JUDr., Ph.D. (26.01.2018)
Studijní opory

 LITERATURA.

Povinná:

1.                 Liška, P., Elek, Š., Marek, K.: Bankovní obchody. Praha: WoltersKluwer, a.s., 2014

2.                 Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I., Dědič, J. a kolektiv. Obchodní právo - podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. 1. vydání.

                    Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016

 

 

Doporučená:

1.                  Beran, J. Doležalová, D., Strnadel, D., Štěpánová, A. Zákon o platebním styku. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2011.

2.                  Dvořák, J. Švestka, J., Zuklínová, M. a kol. Občanské právo hmotné 1. Díl první: Obecná část. Praha: WoltersKluwer ČR, 2013.

3.                  Eliáš, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012.

4.                  Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055 - 3014). Komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2014.

5.                  Husták, Z. Šovar, J., Franěk, M., Smutný, A., Cetlová, K., Doležalová, D. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2012.

6.                  Jílek, J. Finanční a komoditní deriváty. Praha: GradaPublishing, 2002.

7.                  Jílek, J. Termínové a opční dohody. Praha : GradaPublishing, 1995.

8.                  Marek, R., Ježek, V. Cenné papíry v novém občanském zákoníku. Praha : C.h.Beck, 2013.

9.                  Nývltová, R., Režňáková, M. Mezinárodní kapitálové trhy - zdroj financování. Praha : Grada Publishing, 2007.

10.               Liška, P., Dřevínek, K., Elek, Š., Kotáb, P., Rýdl, T. Zákon o bankách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016

11.              Štenglová, I., Havel, B., Cíleček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Praha : C.H.Beck, 2013.

12.              Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: WoltersKluwer, 2014.

 

Poslední úprava: Vacková Alena (11.04.2017)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Pondělí25.02.2019Obecné otázky bankovníchh obchodůdoc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 
Pondělí04.03.2019Banka jako podnikateldoc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 
Pondělí11.03.2019Smlouva o účtu, platební účetdoc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 
Pondělí18.03.2019Smlouva o účtu, vkladní knížkadoc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 
Pondělí25.03.2019Platební služby a platební stykJUDr. Štefan Elek, LL.M., Ph.D. 
Pondělí01.04.2019Smlouva o úvěru, úvěr v bankovní praxiJUDr. Štefan Elek, LL.M., Ph.D. 
Pondělí08.04.2019Závazky v investičním bankovnictvíJUDr. Štefan Elek, LL.M., Ph.D. 
Pondělí15.04.2019Finanční a komoditní derivátyJUDr. Štefan Elek, LL.M., Ph.D. 
Pondělí29.04.2019Akreditiv a bankovní zárukadoc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 
Pondělí06.05.2019Inkaso a jednorázový vkladdoc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK