PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie národního hospodářství (obchodní právo) - HP0010
Anglický název: Diploma seminar I - Theory of National Economy / Business Law
Zajišťuje: Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Korekvizity : HP0291, HP0292, HP0296, HP0591, HP0592, HP3000, HS0207, HS1017
Neslučitelnost : HPOP0000, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0012, HP0013, HP0014, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
N//Je neslučitelnost pro: HP0015, HP0014, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0012, HP0013, HP0016
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Michaela Špačková (20.09.2018)
Diplomový seminář I. katedra organizuje zpravidla jednou za semestr (v prosinci a v dubnu/květnu). Seminář je uveden v rozvrhu v IS, navíc sekretářka katedry studentům, kteří již mají schválen diplomový úkol a zapsán v IS diplomový seminář, e-mailem posílá pozvánku. Každý student jedenkrát absolvuje diplomový seminář (2 hod.). Předmětem diplomového semináře je seznámení studentů s obsahovými a formálními požadavky na diplomovou práci a metodikou zpracování. Zápočet je udělen za odevzdání cca 10-12 stran textu, kde student v úvodu (cca 1-2 strany) zdůvodní aktuálnost/přínos vybraného tématu, vytýčí cíl, metody zpracování a strukturu zamýšlené DP. V další části textu student doloží, že umí správně citovat (dle citační normy a zvyklostí právních oborů)
a odkazovat na různé typy pramenů, zákonných předpisů a literatury; v textu budou příkladmo umístěny grafy, tabulky, schémata apod. dle zaměření práce.

Diplomový seminář vede a zápočet uděluje doc. JUDr. PhDr. I. Bažantová, CSc.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Michaela Špačková (20.09.2018)

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Michaela Špačková (20.09.2018)

Podíl garanta na výuce činí: 100%

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK