Zdravotnické právo II - HOPV0188
Anglický název: Medical Law II
Zajišťuje: Katedra zdravotnického práva (22-KZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Korekvizity : HOPV0187
Neslučitelnost : HP0681
Je prerekvizitou pro: HXPV0030
Ve slož. prerekvizitě: HMOD0030
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)
V předmětu je věnována pozornost specifickým problémům zdravotnictví a zdravotnického práva. Plynule navazuje na koncepci předmětu Zdravotnické právo I. Přes evropské aspekty právní regulace zdravotnictví přecházíme k otázkám zdravotnické politiky a zdravotního pojištění, právní úpravy léčiv a s tím spojené reklamy. V rámci přednášek se posluchači mají možnost seznámit též se závažnými speciálními tématy, zejména euthanasie, konceptuálního pojetí života jako zásahu do osobnostních práv, výzkumu, očkování či transplantací a problematiky dříve vyslovených přání a DNR. Jako zvláštnímu tématu je věnována pozornost i problematice asistované reprodukce, umělého přerušení těhotenství a souvisejícím otázkám. Celková koncepce je navržena se zřetelem na doplnění a rozvinutí znalostí posluchačů získaných v předmětu Zdravotnické právo I a na komplexní uchopení právních aspektů poskytování zdravotních služeb.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)

1. Ústní zkouška spočívá v zodpovězení jedné otázky, kterou student losuje z níže uvedeného seznamu. 

2. Při ústní zkoušce je možné používat veškeré právní předpisy, nikoli však jiné materiály (nejsou tedy přípustné např. učebnice, odborné články apod.). 

3. Seznam zkušebních otázek: 

 1. Zákon o specifických zdravotních službách v kontextu vývoje zdravotnického práva  

 1. Právní úprava léčiv a zdravotnických prostředků  

 1. Euthanasie  

 1. Wrongful life, wrongful birth  

 1. Umělé přerušené těhotenství v historickém a komparativním kontextu  

 1. Trestné činy ve zdravotnictví  

 1. Podnikání ve zdravotnictví  

 1. Transplantace  

 1. Právní problematika lidské reprodukce, náhradní mateřství  

 1. Očkování  

 1. Veřejné zdravotní pojištění  

 1. Dříve vyslovená přání: teorie a praxe  

 1. Medicínský výzkum  

 1. Inovativní léčba. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)

V rámci výuky předmětu je pozornost věnována těmto tématům: 

- Podnikání ve zdravotnictví 

- Výzkum 

- Transplantace, očkování 

- IVF, umělé přerušení těhotenství, náhradní mateřství a související otázky 

- Inovativní léčba, nové metody v medicíně 

- Zákon o specifických zdravotních službách 

- Trestné činy ve zdravotnictví 

- Otázky začátku života pacienta (vč. wrongful life, wrongful birth žalob), otázky konce života (euthanasie, dříve vyslovená přání, DNR) 

- Právní úprava léčiv a zdravotnických prostředků 

- Veřejné zdravotní pojištění v ČR 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)

Základní literatura: 

ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 852 s. ISBN 978-80-7552-321-1.  

Ostatní literatura: 

1. CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. Trestní právo a zdravotnictví. Praha: Orac 2000. ISBN 80-86199-09-6. 

2. CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. 2. upravené a doplněné vydání. Praha: Orac 2004. ISBN 80-86199-75-4. 

3. HOLČAPEK, T. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: WoltersKluwer 2011. ISBN 978-80-7357-643-1. 

4. HRIB, N. Kriminalistika a zdravotnictví. Plzeň: A. Čeněk. 2010. ISBN 978-80-7380-269-1. 

5. KRÁL, J. Farmaceutické právo. 1. vydání. Praha: Erudikum 2014. 256 s. ISBN 978-80-905897-0-4. 

6. KREJČÍKOVÁ, H. Ukončování léčby pacienta a trestní odpovědnost lékaře. 1. vyd. Praha: Galén 2014. 143 s. Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7492-167-4. 

7. PETERKOVÁ, H., KOPS, R. Úvahy de lege ferenda. Dříve vyslovená přání a pokyny Do Not Resuscitate v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta, ediční středisko, 2010. ISBN 978-80-87146-31-6.  

8. SOVOVÁ, O. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. 1. vyd. Praha: Leges 2011. ISBN 978-80-87212-72.  

9. ŠUSTEK P., HOLČAPEK, T. Informovaný souhlas. Praha: ASPI 2007. ISBN 978-80-7357-268-6. 

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia): 

1. Úmluva o právech dítěte (č. 104/1991 Sb.) 

2. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.) 

3. Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikaci biologie a medicíny (č. 96/2001 Sb. m. s.); 

4. Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí. (97/2001 Sb. m. s.); 

5. Evropská úmluva o výkonu práv dětí (č. 54/2001 Sb. m. s.); 

6. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky; 

7. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod; 

8. Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství; 

9. Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře; 

10. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání; 

11. Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky; 

12. Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách; 

13. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění; 

14. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů; 

15. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů; 

16. Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů; 

17. Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta; 

18. Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů; 

19. Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů; 

20. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

21. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování; 

22. Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách; 

23. Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě; 

24. Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim; 

25. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; 

26. Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; 

27. Zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním; 

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia): 

1. Vyhláška č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství; 

2. Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem; 

3. Vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce; 

4. Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků; 

5. Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče; 

6. Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci; 

7. Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb; 

8. Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče; 

9. Vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky; 

10. Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče;