PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Jaderné právo - HOPV0091
Anglický název: X
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HP3065
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
Neslučitelnost : HP0681
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (07.04.2019)
Anotace:

Jaderné právo
(Mírové využití jaderné energie a právo v post - Fukushimském období)

Předmět poskytuje zájemcům přehled právních problémů, které jsou spojeny s procesem mírového využití jaderné energie a ionizujícího záření v různých oblastech: energetice, nukleární medicíně, vědě a výzkumu, průmyslu atd. Od počátku mírového využívání této energie se státy potýkají se dvěma aspekty, na které musejí svým právním řádem reagovat: na jedné straně stojí zájem na podpoře tohoto odvětví, na druhé zájem na
ochraně obyvatelstva před případnými negativními následky využívání jaderné energie. Předmět poskytuje přehled o tom, jakými právními nástroji bylo a je na tyto dvě výzvy reagováno. Úvodem bude pozornost věnována úsilí mezinárodního společenství zabránit jinému, než mírovému využití jaderné energie, stejně jako evropskému integračnímu procesu v této oblasti. Následně budou předmětem výkladu různé specifické aspekty mírového
využití jaderné energie (např. režim včasného oznamování jaderné havárie, pomoc pro případ havárie, režim nakládání s radioaktivními odpady). Předpokladem pro absolvování předmětu jsou znalosti evropského práva a správního práva hmotného a procesního. Předmět je koncipován podle podobných předmětů, vyučovaných již delší dobu např. na univerzitách ve Francii, v Belgii.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (07.04.2019)

Sylabus:

Úvod do problematiky, způsoby využití jaderné energie ionizujícího záření, její přínos a rizika, 25 let od Černobylu k Fukušimě

Jaderné právo, jeho prameny, zásady, postavení v rámci systému práva

Jaderná energie a mezinárodní společenství států, význam mezinárodních organizací a pramenů mezinárodního práva

Jaderná energie jako energie evropského integračního procesu, Evropská agentura pro atomovou energii E.N.E.A., Evropské společenství pro atomovou energii Euratom atd.

Vývoj, současnosti, perspektivy právní úpravy v České republice

Včasné oznamování a vzájemná pomoc v případě jaderné havárie, právní úprava jaderné bezpečnosti a fyzické ochrany

Právní problémy při nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem, zřízení hlubinného úložiště radioaktivního odpadu, problematika hlubinného úložiště v České republice

Odpovědnost za škody při události v jaderném zařízení, povinnosti a postavení provozovatele, česká a mezinárodní právní úprava

 

Studijní opory
Poslední úprava: Eva Preclíková (28.03.2019)

Literatura:

Povinná:

  • Handrlica, Jakub. Vybrané problémy vnitrostátní právní úpravy mírového využívání jaderné energie . 2014. PF UK. 2014.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK