PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Správní soudnictví v evropských zemích - HOPV0088
Anglický název: Administrative Justice in European Countries
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Neslučitelnost : HP0681
Ve slož. prerekvizitě: HMOD0015, HMOD0015
Anotace
Cílem předmětu je přiblížit studentům význam efektivního správního soudnictví jako ochrany občanů před excesy veřejné správy. Předmět je zaměřen na analýzu významu správního soudnictví jako jednoho ze základních prvků právního státu v evropském kontextu.

Studenti se naučí základním metodám komparativní analýzy při srovnávání funkčnosti systémů správního soudnictví v Evropě a z tohoto komparativního pohledu pak mohou přistoupit ke kritické analýze efektivity českého správního soudnictví a jeho jednotlivých prvků.

Analýza českého správního soudnictví, která je jedním z klíčových cílů předmětu, může také přispět studentům, kteří se připravují na státní závěrečné zkoušky.


Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Požadavky ke zkoušce

1.      Ústní zkouška spočívá v prezentaci vybraného problému ve správním soudnictví (po konzultaci s vyučující) s power-pointovou podporou. 

2.      U ústní zkoušky je možné používat veškeré právní předpisy a jiné materiály.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Sylabus

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Evropská standard správního soudnictví a základní parametry efektivního správního soudnictví jako pilíře právního státu (Rada Evropy a EU)

-        Správní soudnictví ve velkých právních systémech

-        Francouzský model správního soudnictví

-        Anglická model správního soudnictví

-        Německý model správního soudnictví

-        České správní soudnictví a jeho vývoj v komparativním pohledu

-        Jednotlivé žalobní typy a jejich nedostatky v komparativním pohledu

-        Kritická analýza českého správního soudnictví

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Studijní opory

Základní literatura:

1.      Pítrová L., Pomahač R., Evropské správní soudnictví, Praha: C. H. Beck, 1998

2.      Správní právo – Casebook, kolektiv autorů, Wolters Kluwer

Základní právní předpisy:

1.      Ústava České republiky (č. 1/1993 Sb.)

2.      Správní řád č. 500/2004 Sb., správní řád

3.      Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

4.      Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

5.      Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

6.      Relevantní judikatura

Ostatní právní předpisy:

1.      Rada Evropy: Recommendation [Rec(2004)20] on judicial review of administrative acts

2.            Judikatura SDEU a ESLP

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK