PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teoretická a metodologická specifika vědy občanského práva - HD328
Anglický název: Theoretical and methodological specificity of the science of civil law
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/10, Kv [HS]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Anotace
Předmět „Teoretická a metodologická specifika vědy občanského práva“ zkoumá osobní, rodinná a majetková práva a povinnosti subjektivní povahy, které se vztahují na všechny osoby soukromého práva, které mezi sebou realizují své záležitosti na zásadách autonomie vůle a rovného hmotněprávního postavení jako nejvýraznějších projevů jejich svobody, důstojnosti a rovnosti v soukromém právu.
Jde o specifický předmět v rámci doktorského studijního programu“ Teoretické právní vědy-občanské právo“. Výuka v rámci tohoto předmětu prohlubuje znalosti získané v rámci studia magisterského a vede k seznámení s vědním oborem občanského práva (včetně jeho historie), s aktuálním stavem vědy občanského práva a dalších vývojových i metodologických tendencí.
Absolvování tohoto předmětu má pro autory disertačních prací význam proto, že jsou zejména z teoretického hlediska seznamování s různými modalitami úpravy jednotlivých občanskoprávních institutů (a jejich výhodami či naopak nedostatky), jsou vedeni k hledání příčin rozdílů legislativní úpravy s přihlédnutím k zahraničním úpravám, které – byť jsou založeny na respektování stejných společenských hodnot – jsou formulovány odlišně. Teoreticky jsou studenti vedeni k poznání, zda účinnou občanskoprávní úpravu lze ještě aplikovat v měnících se společenských podmínkách, či zda nové společenské jevy vyžadují právní úpravu již novou.
Absolvování předmětu vytváří potřebné předpoklady pro sepsání disertační práce, neboť získaný teoretický pohled umožní studentovi organicky včlenit disertační práci do teoretického rámce vědního oboru občanské právo.
Poslední úprava: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (28.10.2018)
Literatura
Povinná:
  • Dvořák Jan, Švestka Jiří, Zuklínová Michaela a kol. Občanské právo hmotné 1, obecná část. 2. Praha. 2016. 436. 978-80-7552-187-3.
  • Zuklínová Michaela, Dvořák Jan, Švestka Jiří a kol. Občanské právo hmotné 2, Rodinné právo. Praha. 2015. 196. 978-80-7478-937-3.
  • Švestka Jiří, Dvořák Jan, Fiala Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I-VI. Praha. 2014. 1700. 978-80-7478-638-9.
  • Dvořák Jan a kol. Soukromé právo 21. století. Praha. 2018. 532. 978-80-7552-954-1.
  • WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ a kol.. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací.. 9.. 2018. 978-80-7502-298-1.
  • Winterová Alena, Macková Alena a kol. Civilní právo procesní. 7. Praha. 2014. 621. 978-80-7201-940-3.
Poslední úprava: Střeleček Tomáš, Mgr. Ing., LL.M., Ph.D. (20.09.2023)
Sylabus

Předmětem výkladu jsou zejména tato témata:

1.      Dobré mravy

2.      Veřejný pořádek

3.      Dobrá víra

4.      Poctivost

5.      Zákaz zneužití práva

6.      Právo na spravedlivý proces

7.      Předvídatelnost soudních rozhodnutí

8.      Soudnictví a právní stát

9.      Insolvence

10.  Duševní vlastnictví

Poslední úprava: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (28.10.2018)
Studijní opory

Povinná literatura:

Dvořák Jan, Švestka Jiří, Zuklínová Michaela a kol. Občanské právo hmotné 1, obecná část. 2. Praha. 2016. 436. 978-80-7552-187-3.   

Zuklínová Michaela, Dvořák Jan, Švestka Jiří a kol. Občanské právo hmotné 2, Rodinné právo. Praha. 2015. 196. 978-80-7478-937-3.   

Švestka Jiří, Dvořák Jan, Fiala Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I-VI. Praha. 2014. 1700. 978-80-7478-638-9.             

Dvořák Jan a kol. Soukromé právo 21. století. Praha. 2018. 532. 978-80-7552-954-1.      

WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací: soudy, notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, mediace. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, 646 s. ISBN 978-80-7502-298-1

Poslední úprava: Střeleček Tomáš, Mgr. Ing., LL.M., Ph.D. (20.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK