PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teoretická a metodologická specifika vědy mezinárodní práva soukromé a práva mezinárodního obchodu - HD326
Anglický název: Theoretical and methodological specificity of the science of private international law and international trade law
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Kv [hodiny/semestr]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Vyučující: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (28.10.2018)
Mezinárodní právo soukromé upravuje soukromoprávní poměry s mezinárodním prvkem, se zvláštním zaměřením na určení rozhodného práva a řešení sporů. Právo mezinárodního obchodu, které není zvláštním odvětvím práva, nýbrž pouze účelovým uspořádáním pravidel upravujících vztahy v mezinárodním obchodním a hospodářském styku, je zaměřeno i na otázky hmotněprávní a procesní, včetně mezinárodní arbitráže.
V rámci doktorského studijního programu je to předmět jedinečný, od magisterského studijního programu se odlišuje orientací na vybrané problémy, které se zkoumají do hloubky, v mezinárodním srovnávacím pohledu a v širších souvislostech. Důraz je kladen na studium zahraniční literatury, v úzké návaznosti na výjezd studenta na zahraniční univerzitu.
Předmět obsahuje jak obecnou část mezinárodního práva soukromého, která je vysoce teoretická a obtížná, avšak zcela nezbytná pro teoretická i praktická východiska výzkumu, dále část zvláštní, jakož i otázky mezinárodního civilního procesního práva. Úprava mezinárodního práva soukromého je dnes již do významné míry sjednocena v evropském mezinárodním právu soukromém, význam má proto analýza rozsudků unijních soudů. Pozornost bude věnována i veřejnoprávním aspektům práva mezinárodního obchodu.
Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (28.10.2018)

Předmětem výkladu jsou zejména tato témata:

1.      Mezinárodní právo soukromé – obecná část, zejména kvalifikace, výhrada veřejného pořádku, kogentní a nutně použitelné normy, aplikace zahraničního práva, obcházení zákona, adaptace aj.

2.      Mezinárodní právo soukromé – zvláštní část: subjekty, závazky, věcná práva, rodinné právo, dědické právo

3.      Mezinárodní civilní právo procesní – řízení soudní, rozhodčí, ADR, insolvenční řízení

4.      Právo mezinárodního obchodu – prameny (včetně soft law), regulace zahraničního obchodu, vybrané smlouvy používané v mezinárodním obchodním styku, mezinárodní e-obchod

Koncept výkladu by měl vycházet z teoretických poznatků, které budou aplikovány na konkrétní judikáty – o těch bude vedena diskuse a komentáře k nim budou publikovány, garant předmětu je členkou Board of Editors of the European Legal Forum, který  plánuje vytvořit národní sekce, v rámci nichž by byly publikovány komentáře k významným rozhodnutím, to by byla příležitost pro doktorandy pro jejich mezinárodní prezentaci.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (28.10.2018)

Z. Kučera, M. Pauknerová, K. Růžička, a kol., Mezinárodní právo soukromé, 8. vydání, Doplněk a Aleš Čeněk, Plzeň – Brno 2015

M. Pauknerová, Evropské mezinárodní právo soukromé, 2. vydání, C.H. Beck Praha 2013

Pauknerová, M., Rozehnalová, N., Zavadilová, M. et al., Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář, Wolters Kluwer Praha 2013

Rozehnalová, N. Instituty českého mezinárodního práva soukromého, Wolters Kluwer Praha 2016

PAUKNEROVÁ, Monika, PFEIFFER,Magdalena. New Act on Private International Law in theCzechRepublic: Starting Points and Perspectives within the European Union. Journal of Private International Law. Volume 10, Number 2, 2014, s. 205-226

Kegel/Schurig, Internationales Privatrecht 9. Auflage, C.H.Beck München 2004

Cuniberti, G. Conflict of laws, a comparative approach, EE Publishers 2017

Symeonides, S. Codifying choice of law around the world, an international comparative analysis, Oxford 2014

P. Beaumont et al., Cross-border litigation in Europe, Oxford 2017

Další literatura bude doporučena podle jazykových znalostí studenta

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK